Transakcje z Rosją, a wpis do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

14 lutego 2023 r. Rada Unii Europejskiej opublikowała dokument w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (Konkluzja Rady 2023/C 64/06). Zawiera on zaktualizowaną listę krajów, które nie przestrzegają międzynarodowych standardów podatkowych. Wśród nich umieszczona została Federacja Rosyjska. Dla przedsiębiorstw, które powiązane są z podmiotami rosyjskimi bądź realizują z tymi podmiotami transakcje może oznaczać to zmniejszenie osiąganych korzyści, a co więcej, może nieść to za sobą szereg dodatkowych wymogów do spełnienia.

Formalnym powodem ujęcia Rosji w wykazie było niewypełnianie przez nią swojego zobowiązania do zajęcia się szkodliwymi aspektami preferencyjnego systemu podatkowego dla międzynarodowych spółek holdingowych. Rada UE uznała takie działanie za nieuczciwą konkurencję podatkową. Na skutek usunięcia niepoprawnych praktyk podjęty został dialog, jednakże rozmowy zostały wstrzymane ze względu na wojnę.

Jakie skutki ma wpisanie Rosji do wpisu?

1. Uznanie rosyjskich spółek zależnych należących do polskich podmiotów za zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) 

W zaistniałej sytuacji może dojść do uznania, że rosyjskie spółki zależne należące do polskich podmiotów są zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi tzw. CFC. Wówczas polski przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacenia podatku PIT lub CIT  w wysokości 19 proc. od dochodów osiągniętych przez  rosyjską spółkę. Podatek ten należy pomniejszyć o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę w Rosji, a także o kwotę ewentualnej dywidendy i o dochody ze zbycia udziałów takiego podmiotu w części uwzględnionej w podstawie opodatkowania. Co więcej, obowiązkiem podatników jest prowadzenie rejestru podmiotów stanowiących dla nich CFC, jak również składanie deklaracji o dochodzie spółki stanowiącej CFC.

2. Transgraniczne schematy podatkowe

Transakcje z rosyjskimi rezydentami podatkowymi mogą aktualnie stanowić schematy podatkowe podlegające raportowaniu do Szefa KAS.  Artykuł 86a § 1 pkt 13 lit. a tiret drugie Ordynacji podatkowej, przewiduje szczególną cechę rozpoznawczą dotyczącą zaliczanych do kosztów podatkowych płatności na rzecz podmiotów powiązanych z krajami, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową i są zawarte w unijnym wykazie. Stanowiąca koszt podatkowy płatność na rzecz podmiotu powiązanego z Rosji będzie więc co do zasady stanowiła schemat podatkowy, niezależnie od tego, czy spełnia kryterium głównej korzyści oraz jej wartości.

W rezultacie, transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi z Rosji podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów o obojętnie jakiej wartości, bez względu na wystąpienie korzyści podatkowej, podlegają raportowaniu jako transgraniczne schematy podatkowe.

3. Prawdopodobieństwo utraty prawa do pomocy publicznej

Wprowadzone jeszcze w dobie pandemii, rekomendacji Komisji Europejskiej zalecają państwom członkowskim nieudzielania wsparcia finansowego ze środków publicznych przedsiębiorstwom mającym powiązania z krajami, które znajdują się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Wytyczne te nie mają jednak charakteru wiążącego, w związku z tym, decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego, czy też innej pomocy zgodnie z przepisami unijnymi należą do państwa. Komisja zwraca jednocześnie uwagę na wprowadzenie ewentualnych wyjątków, które pozwolą chronić uczciwych podatników. Krótko mówiąc, polskie przedsiębiorstwa powiązane z  rosyjskimi podmiotami oraz posiadające rosyjskie spółki zależne, mogą zostać pozbawione wsparcia finansowego ze środków publicznych.

4. Zwiększone kontrole

Każdy podatnik, zajmujący się handlem z firmami, które osiągają korzyści dzięki tzw. rajom podatkowym powinien spodziewać się kontroli organów podatkowych. Spowodowane jest to wdrożeniem przez Polskę dodatkowych kar administracyjnych zaproponowanych przez ECOFIN.

 

Nowy podatek od mieszkań? Tłumaczymy, czym jest podatek od pustostanów

W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że polski rząd planuje wprowadzić nowy podatek od mieszkań, a mianowicie podatek od pustostanów. Celem nowego podatku miałoby być zwiększenie podaży mieszkań, których zaczyna brakować na rynku. Kto zostanie objęty nowym podatkiem, jeśli zostanie wprowadzony? Na czym miałby polegać?

Podatkiem od pustostanów mieliby być obciążeni właściciele pustych i niewynajmowanych mieszkań zakupionych w celach inwestycyjnych.

Podatek od pustostanów — czym jest?

Obecnie opustoszałe lokale często są nabywane po korzystnych cenach, a potem długo niesprzedawane, aby można je było odsprzedać z zyskiem, gdy nabiorą większej wartości. Rząd zamierza położyć kres takim praktykom i przez wprowadzenie nowego podatku zniechęcić inwestorów od kupowania takich budynków w celach spekulacyjnych.

Nowy podatek ma być remedium na kryzys na rynku nieruchomości. Jak podał pod koniec ubiegłego rok Główny Urząd Statystyczny liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie 2022 r. spadła o 42,8 proc. r/r i wyniosła 12 tys. 117. Zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 10,7 proc.

 

Dlaczego rząd chce wprowadzić podatek od pustostanów?

Rządzącym zależy przede wszystkim na przywróceniu na rynek nowych mieszkań, które swego czasu były kupowane przez inwestorów w celach spekulacyjnych. Zatem nowy podatek od pustostanów miałby zwiększyć liczbę dostępnych mieszkań na rynku. W drugiej kolejności miałby także wpłynąć na obniżenie czynszów za wynajem, które są dzisiaj tak wysokie głównie ze względu na ograniczoną podaż nieruchomości.

Jak pokazują wyniki ostatniego spisu powszechnego, na koniec marca 2021 r. w Polsce niezamieszkałych było w sumie 11,7 proc. mieszkań, podczas gdy w samej Warszawie odsetek ten sięgnął aż 20 proc.

 

Kto miałby być objęty nowym podatkiem?

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, tzw. podatek od pustostanów miałby być dodatkowym obciążeniem dla osób i firm, które kupują więcej mieszkań. Trudno powiedzieć, od kiedy podatek od niewykorzystanych mieszkań będzie obowiązywał w Polsce i kogo będzie obejmował. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione przez rząd najprawdopodobniej już wiosną — oceniają eksperci. 

 

Nasze wygrane sprawy – podsumowanie roku 2022

Kolejny udany rok i kolejne sprawy z sukcesem zakończone dla naszych klientów. Krótkie podsumowanie roku 2022 i naszych sukcesów:

 1.  26 wygranych spraw przed sądami administracyjnymi – Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (uwzględniliśmy przy tym tylko wyroki prawomocne). Na szczególną uwagę podatników spierających się z organami podatkowymi zasługuje m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2022 r., sygn. I FSK 2454/18, z którego wynikają dwie istotne tezy:
  1. obowiązek doręczania przez organy podatkowe wszystkich postanowień wydawanych w toku postępowania, w tym postanowień niezaskarżalnych,
  2. obowiązek doręczenia orzeczenia w takiej formie w jakiej zostało wydane. A więc, jeżeli organ podatkowy wyda orzeczenie w formie tradycyjnej, tzn. w wersji papierowej, podpisując je odręcznie i zeskanuje do PDF, a następnie wyśle pełnomocnikowi plik PDF za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie takie jest bezskutecznie, jako niespełniające wymogów art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej.

   Osoby, u których nadmiernie przedłuża się postępowanie podatkowe powinny zwrócić uwagę na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Bk 27/22, w którym sąd uznał, iż niemożność zakończenia przez organ podatkowy postępowania w ustawowym czasie nie powinna obciążać podatnika. Za okres przeciągającego się postępowania podatkowego nie można podatnikowi naliczać odsetek za zwłokę.

 2.  27 korzystnych rozstrzygnięciem na etapie organów administracyjnych.
  Takie sprawy, w którym możemy podatnikom pomóc już na jak najwcześniejszym etapie, bez wchodzenia w spór sądowy cieszą nas najbardziej. Sprawy prowadzone przez nas zarówno przed sądami, jak i organami podatkowymi dotyczyły szerokiej tematyki, w szczególności: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego, postępowania egzekucyjnego, kar nakładanych w systemie SENT i wielu, wielu innych. Jedną z takich spraw było umorzenie postępowania w zakresie zastosowania 0% stawki podatku VAT przy eksporcie towarów.

 3.  Kilkadziesiąt uzyskanych dla naszych klientów korzystnych interpretacji indywidualnych i Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). W szczególności dotyczyły one:
  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku kontraktów długoterminowych,
  • ulgi termomodernizacyjnej,
  • rozliczenia bonów różnego przeznaczenia,
  • podatkowych skutków cashback-u,
  • braku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym refaktury mediów przy najmie prywatnym,
  • opodatkowania różnorodnych transakcji dotyczących nieruchomości,
  • amortyzacji środków trwałych,
  • skutków podatkowych różnorodnych przekształceń i zdarzeń z tym związanych,
  • zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ulgi na robotyzację i wielu innych.
 4.  Wiele korzystnych rozstrzygnięć uzyskanych dla podatników w innym zakresie, w szczególności dotyczących:
  1. składek ZUS (m.in. pozytywne interpretacje w zakresie braku obowiązku opłacania składek od wypłaty różnego rodzaju należności),
  2. dofinansowań z PFR (m.in. w sprawie spornej prawomocna decyzja o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji otrzymanej z PFR w ramach tzw. Tarcza Pomocowych).
 5.  W marcu 2022 r. zostaliśmy nagrodzeni przez Dziennik Gazeta Prawna w rankingu Topowych Doradców i Najlepszych Firm Doradztwa Podatkowego. Więcej o naszym sukcesie w rankingu przeczytasz tutaj.

Główna część naszej działalności, to jednak nie spory a bieżące wsparcie przedsiębiorców w ramach problemów prawnych, z którymi stykają się w działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego i handlowego. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Tym mottem kierujemy się na co dzień, starając się znaleźć rozwiązania korzystne i bezpieczne prawnie i podatkowo. W roku 2022 r. z sukcesem:

 1. Przeprowadziliśmy wiele przekształceń i restrukturyzacji
  Takie procesy wymagają nie tylko dogłębnej analizy podatkowej i prawnej, ale również znajomości procesów biznesowych i zrozumienia potrzeb klienta, a często również uwzględnienia dalszych planów związanych z sukcesją pokoleniową. W przypadku przekształceń niejednokrotnie konieczna jest analiza tematów związanych z nieruchomościami (w tym KOWR), dotacji, koncesji i zezwoleń, czy też skomplikowanych sytuacji majątkowych i rodzinnych.  
 2. wpieraliśmy naszych klientów przy przejściu na estoński CIT, w tym w zakresie obowiązków związanych z przejściem na tę formę opodatkowania,
 3. sporządziliśmy kilkadziesiąt dokumentacji cen transferowych dla podmiotów z różnych branż, w tym również w przypadku unikalnych na rynku transakcji i zdarzeń gospodarczych.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi coraz częściej są przedmiotem zainteresowania za strony organów podatkowych i dobrze sporządzona dokumentacja w tym zakresie ma coraz większe znaczenie.
 4. Wspieraliśmy naszych klientów w wielu różnorodnych obszarach, w szczególności:
  • przygotowaliśmy informacje o realizacji strategii podatkowej,
  • opracowaliśmy procedury dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR),  dochowania należytej staranności,  przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
  • opracowaliśmy wzory różnorodnych dokumentów, m.in. w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Naszym klientom staramy się zapewnić pełne wsparcie w trudnych tematach z jakimi spotykają się w swojej działalności gospodarczej.

 

Ulgi podatkowe

PIT za 2022 rok. Z tych ulg podatkowych możesz skorzystać

Podatnicy mogą składać deklaracje PIT od 15 lutego do 2 maja 2023 r. Jedną z ważniejszych kwestii podczas składania zeznania podatkowego jest zapłacenie niższego podatku, o ile jest to możliwe. Możemy to osiągnąć, korzystając z różnych ulg podatkowych.

Z ulg podatkowych mogą skorzystać m.in. osoby, które ocieplały dom, honorowi dawcy krwi, twórcy, a także osób wspierających organizacje charytatywne. Wśród ulg należy wymienić:

1. Ulgę na remont domu

Podczas składania zeznania podatkowego od dochodu możemy odliczyć m.in. poniesione wydatki na polepszenie warunków cieplnych domu w poprzednim roku finansowym. Na przykład przez ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji itp. Remont należy to udokumentować fakturami wystawionymi przez podatników VAT — do łącznej wartości 53 tys. zł.

Jeśli poniesione wydatki są wyższe niż dochód podatnika to ulga przechodzi na kolejne lata i można z niej korzystać łącznie przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację.

2. Ulgę od pobytu turnusie rehabilitacyjnym lub sanatorium

Osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą odliczyć od dochodu wydatki na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Warto poinformować o istnieniu takiej ulgi naszych najbliższych, którzy korzystali z takich usług, a nie wiedzą o możliwości odliczenia poniesionych kosztów od dochodu.

3. Ulgę dla osób wspierających organizacje charytatywne

Od dochodu możemy odliczyć także wpłaty na organizacje charytatywne. W rozliczeniu podatkowym mogą znaleźć się tylko darowizny przekazane organizacji w roku, którego dotyczy rozliczenie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy danej organizacji. Dotyczy to organizacji pożytku publicznego lub wsparcia przekazanego na rzecz kultu religijnego. Można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6 proc. uzyskanego dochodu.

4. Ulgę na internet

Przez dwa lata po założeniu internetu w naszych domach czy mieszkaniach możemy korzystać z ulgi na internet. Wówczas od dochodu możemy odliczyć nawet 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze).

5. Ulgę dla honorowych dawców krwi

Na ulgę mogą liczyć także honorowi dawcy krwi. Za każdy oddany w 2022 r. litr mogą oni otrzymać bonus podatkowy poprzez odliczenie od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza i innych składników krwi bonus będzie innej wysokości i należy go ustalić indywidualnie. Ulga obejmuje wyłącznie nieodpłatnie przekazaną krew i osocze na rzecz centrów krwiodawstwa. Wartość ulgi nie może jednak przekroczyć jednak 6 proc. dochodu.

6. Rozliczanie praw autorskich

Osoby, które w rozumieniu prawa są twórcami powinny zwrócić uwagę na kwestię rozliczenia praw autorskich. Limit kosztów uzyskania przychodów u twórców w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 50 proc. przychodu, ale nie więcej niż 120 tys. zł. Jeśli w rozliczeniu 2022 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł.

Skarbówka będzie mieć dostęp do faktur. Zwiększone kontrole

Abonament na telefon, rachunki za gaz czy faktura za zakupy w sklepie elektronicznych – od przyszłego roku skarbówka będzie miała wgląd do tych danych. Rząd pracuje nad przepisami, dzięki którym fiskus dowie się, co i za ile nabyli Kowalski i Nowak.

Od 2024 r. firmy będą miały obowiązek wystawiania faktur przy użyciu KSeF czyli Krajowego Systemu e-Faktur. Jak wynika z projektu Ministerstwa Finansów, takie same zasady będą dotyczyć również rachunków wystawianych klientom indywidualnym. To może oznaczać, że fiskus, służby specjalne oraz inne uprawione jednostki otrzymają dostęp do określonego rodzaju wydatków wszystkich Polaków. Faktury wystawią m.in. dostawy prądu, wody, gazu oraz usług telekomunikacyjnych. Podobne zasady będą obowiązywać dla sklepów internetowych, na podstawie której można zwrócić zakupy online.

Dostęp organów do e-faktur

Dzięki temu, urzędnicy będą mogli sprawdzić, ile miesięcznie wody i energii zużywa obywatel, podobnie jak w przypadku zakupów przez internet – instytucje wskazane w ustawie będą mogły dowiedzieć się, ile zapłaciliśmy za sprzęt AGD, buty i artykuły domowe. Wśród organów, które otrzymają dostęp do e-faktur, jest m.in.: minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister do spraw wewnętrznych, szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnicy urzędu skarbowego, prokuratorzy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zwiększona kontrola skarbówek

W lutym natomiast skarbówka zacznie działać w ściganiu przestępczości podatkowej. Jak informuje KAS za pośrednictwem Business Insider, w fiskusach powstaną piony wyspecjalizowane w zwalczaniu przestępczości VAT-owskiej i akcyzowej. – Zwalczanie przestępczości musi opierać się na większej współpracy. Kontrola celno-skarbowa i analityka wspierają obszary dochodzeniowo-śledcze czy operacyjno-rozpoznawcze i na odwrót. Teraz będzie to funkcjonowało jeszcze sprawniej – przekazał szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Rodzina

Ustawa o fundacjach rodzinnych weszła w życie. Wprowadza ważne regulacje

Po wielu miesiącach konsultacji, Sejm 14 grudnia 2022 r. przyjął długo oczekiwaną ustawę o fundacji rodzinnej, która zapewnić ma korzystne reguły dziedziczenia rodzinnych majątków. W uchwalonym akcie prawnym znalazło się wiele rozwiązań, które zachęcają podatników do korzystania z tej instytucji.

 

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna jest podmiotem, który z założenia odpowiadać ma za zarządzanie majątkiem rodzinnego biznesu, co w efekcie usprawnić ma jego sukcesję. Instytucja ta będzie musiała posiadać siedzibę na terytorium RP, będzie miała osobowość prawną, a po utworzeniu będzie wpisywana do odrębnego rejestru fundacji rodzinnych. 

Do utworzenia fundacji rodzinnej wymagane będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego lub testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej. Instytucję tę założyć będzie mogła jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub kilka takich osób.

 

Działalność gospodarcza

Ostateczna wersja ustawy wprowadza wyjątki od bezwzględnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną, który zakładały wcześniejsze projekty. Wyjątki te obejmują m.in. działalność polegającą na: 

 1. zbywaniu mienia, którego posiadaczem lub właścicielem jest fundacja, i o ile nie zostało one nabyte w celu dalszej odsprzedaży;
 2. przystępowaniu i uczestnictwie w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub zagranicą;
 3. udzielaniu pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, a także beneficjentom;
 4. prowadzeniu przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Dochody fundatora oraz beneficjenta otrzymane z fundacji rodzinne nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem do spadków i darowizn. Będą one natomiast podlegać przepisom o podatku dochodowym do osób fizycznych. Opodatkowanie będzie w tym zakresie zależne od stopnia pokrewieństwa beneficjenta z fundatorem. Zwolnione z podatku będą niektóre świadczenia fundacji na rzecz beneficjentów, którzy są fundatorami oraz członkami ich najbliższej rodziny. W pozostałych przypadkach będą one opodatkowane według stawki 15 proc.

Fundacja rodzinna zostanie również objęta przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie obejmie również dochody osiągane przez fundację rodzinną z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie dozwolonym przez ustawę. Jeżeli jednak fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wykraczającym poza wymieniony w przepisach wówczas będzie musiała zapłacić CIT w wysokości 25 proc. podstawy opodatkowania. Neutralne podatkowo będzie także wyposażenie fundacji w majątek przez fundatora. 

Zmiany w prawie spadkowym

Ustawa o fundacji rodzinnej znowelizowała również przepisy prawa spadkowego dotyczące instytucji zachowku. Przewidziano w niej m.in. możliwość zrzeczenia się prawa do zachowku, rozłożenia go na raty i odroczenie terminu płatności. Co więcej, świadczenia otrzymane przez uprawnionego od fundacji rodzinnej obniżą wartość zachowku.

Ponadto fundacja rodzinna będzie mogła odpowiadać za zobowiązania fundatora powstałe przed jej ustanowieniem (odpowiedzialność solidarna), a za zobowiązania alimentacyjne powstałe także po jej utworzeniu, jeśli egzekucja z jego majątku będzie bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna).

Jeżeli masz pytania dotyczące fundacji rodzinnej skontaktuj się z nami

 

Podatek hipotetyczny. Czym jest i kogo obejmuje

„Polski Ład” wprowadził sporo zamieszania wśród podatników. Teraz ma to uporządkować nowy projekt. Wśród wprowadzonych zmian jest m.in. podatek hipoteczny. Czym jest i kogo obejmie? Tłumaczymy!

Reforma podatkowa weszła w życie w 2022 roku i była mocno niedopracowana. Stąd też, w lipcu 2022 roku rząd zdecydował się wprowadzić gruntowne zmiany w prawie podatkowym.  Usunięto między innymi problematyczną ulgę dla klasy średniej, zmieniły się też zasady rozliczenia dla przedsiębiorców. Od teraz przedsiębiorcy będą rozliczani według korzystniejszego systemu  -takie rozwiązanie wprowadza bowiem podatek hipoteczny.

Podatek hipoteczny – o co chodzi?

Rozliczenie z fiskusem będzie (tak jak w poprzednich latach) automatyczne. Trzeba jednak być wyjątkowo czujnym, bowiem wysokość ewentualnego zwrotu będzie zależała od wielu czynników. Podatnik będzie bowiem mógł wybrać, czy rozlicza się na starych zasadach (do końca czerwca 2022 r.) czy nowych – obowiązujących od lipca. Będzie też miał możliwość rozliczenia się indywidualnego lub z małżonkiem. To daje cztery różne warianty rozliczenia. Piąty dotyczy przedsiębiorców, którzy będą musieli wybrać, czy rozliczają się według ryczałtu, czy skali podatkowej.

– Podatnicy, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem hipotetycznym wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej – informuje Ministerstwo Finansów.

Czym jest Polski Ład 2.0?

Polski Ład 2.0 wszedł w życie 1 lipca 2022 roku.  Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie stawki pierwszego progu PIT z 17% do 12% dla całego dochodu uzyskanego w 2022 roku. Rozwiązanie dotyczy podatników rozliczających się według skali podatkowej, czyli emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz niektórych przedsiębiorców. Obniżenie stawki ma bezpośredni związek z likwidacją ulgi dla klasy średniej, która w swoim założeniu miała łagodzić skutki podatkowe braku odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Nowe wzory PIT. Sprawdź, co się zmieni

Resort finansów opublikował nowe wzory formularzy PIT-2, PIT-2A i PIT-3. Jak tłumaczy Ministerstwo, nowe druki zawierają oświadczenia i wnioski, które podatnik składa swojemu płatnikowi dla celów poboru zaliczek na podatek PIT od 2023 r. Co się zmieni w dokumentach rozliczenia podatku? Sprawdźcie!

W Biuletynie Informacji Publicznej MF opublikowano nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3. Zdaniem przedstawicieli resortu, nowe druki mają na celu złożenie oświadczenia i wniosków, które podatnik złoży płatnikowi dla celów poboru zaliczki na podatek PIT od przyszłego roku.

Kto będzie musiał złożyć nowe druki?

Jak komunikuje Ministerstwo Finansów, PIT-2 muzą złożyć m.in. pracownicy, zleceniodawcy czy członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Z kolei z PIT-2A skorzystają głównie osoby, otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, a także osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

Z PIT-3 skorzystają natomiast podatnicy, otrzymujący  krajową emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego np. chorobowy lub macierzyński. Nowe druki będzie można złożyć na piśmie, ale też m.in. poprzez system płacowo-księgowy obowiązujący w danej firmie.

„Oznacza to, że korzystanie ze wzorów opublikowanych w BIP Ministerstwa Finansów nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podatnik złoży oświadczenie lub wniosek według tych wzorów, to płatnik nie może odmówić ich przyjęcia” – informuje Ministerstwo Finansów.

Nowe zasady w nowych wzorach

W swoim komunikacie resort wyjaśnił, że korzystając z nowego wzoru, podatnik może m.in. złożyć oświadczenie lub wniosek w sprawie pomniejszania zaliczki na podatek, zamiaru preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych, stosowania ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+, niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika – w wysokości 250 zł miesięcznie – lub 50 proc. kosztów uzyskania przychodów czy też niepobierania zaliczek na podatek z uwagi na niskie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku.

W nowym wzorze podatnik może również wycofać uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek. „Wycofanie lub zmiana wcześniejszego oświadczenia lub wniosku polega na złożeniu nowego wniosku lub oświadczenia” – zaznaczono w komunikacie, zaznaczając, że w składanym druku PIT podatnik ma wypełnić tylko tę część, która zawiera wniosek lub oświadczenie złożone przez niego.

„Ten sam podmiot może pełnić kilka funkcji płatnika w odniesieniu do różnych świadczeń otrzymywanych przez tego samego podatnika” – zaznaczono w komunikacie. Jako przykład wskazano sytuację, w której podatnik jest zatrudniony w tej samej firmie na podstawie umowy o pracę oraz na umowie zlecenia. „Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskuje przychody z odrębnych źródeł przychodów i ma dwóch płatników. W konsekwencji, każdemu z nich składa odrębny PIT-2” – dodano.

Formularze nowych druków PIT są dostępne tutaj.

Polski Ład 3.0. Minimalny CIT na nowych zasadach

Od 2023 roku czekają nas zmiany w podatku CIT. Po tym, jak reforma podatkowa Polskiego Ładu nie udała się, rząd zdecydował się zawiesić daninę. Teraz ma wrócić na nowych zasadach. Jakich? Sprawdźcie sami!

Minimalny CIT był jednym z krytykowanych rozwiązań Polskiego Ładu. Zakładał on, że jeśli przy rozliczeniu rocznym przedsiębiorcy wykażą straty lub ich dochody będą niższe niż 1 proc. przychodów, będą musieli zapłacić 10 proc. podatku obliczonego od podstawy opodatkowania.

Sprzeciw wobec tak sformowanej interpretacji podatkowej wnieśli przedstawiciele z firm niskomarżowych (np. handel). Teraz danina ma zostać zawieszona. W przypadku podatników, których rok podatkowy różni się od kalendarzowego (czyli rozpocznie się przed 1 stycznia 2024 r., a zakończy po 31 grudnia 2023 r.).

Zawężona zostanie jednak grupa podatników, którzy posiadają minimalny podatek dochodowy. Daninie nie będą podlegać m.in. mali podatnicy CIT (czyli tacy, których roczne przychody brutto nie przekraczają 2 mln euro), spółki komunalne oraz świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia. Zwiększony zostanie natomiast oczekiwany udział dochodów w przychodach do dwóch proc. To oznacza, że spółki, podatkowe grupy kapitałowe lub zakład zagranicznego przedsiębiorcy, którzy wykażą stratę lub ich dochody nie przekroczą poziomu 2 proc. przychodów, zapłacą w 2024 r. minimalny CIT.

Zmiana sposobu liczenia minimalnego podatku CIT

Zmieni się też liczenie podstawy opodatkowania. Od teraz to przedsiębiorca wybierze, którą chce wybrać możliwość:

Inaczej będzie też liczona podstawa opodatkowania, choć zarazem rząd wprowadził również alternatywną podstawę. To przedsiębiorca sam wybierze, która możliwość jest dla niego korzystniejsza. Oto propozycje:

 • podstawa opodatkowania wynosi 1,5 proc. kosztów operacyjnych (czyli innych niż te o charakterze kapitałowym) i nadmiarowych kosztów pasywnych;
 • Podstawa opodatkowania wynosi 3 proc. wartości osiąganych przez podatnika w roku podatkowym z innych przychodów niż zyski kapitałowe.

Stawka wysokości podatku minimalnego jednak się nie zmieni i wyniesie 10 proc. Podatek minimalny będzie można odliczyć od CIT w trzech kolejnych latach.

Podatek od darowizny. Nowe progi podatkowe i kwoty wolne w 2022 r.

Od października zwiększono kwoty wolne od darowizn, przeznaczonych przez obdarowanych na cele mieszkaniowe. Zmieniła się też skala podatkowa. O ile? Zapoznaj się z naszym tekstem!

Jak informuje resort finansów, kwota wolna dla darowizn przeznaczanych przez obdarowanych na określone w ustawie cele mieszkaniowe (art. 4 ust. 1 pkt 5 PSD) wynosi obecnie 10 434 zł zamiast dotychczasowych 9 637 zł – w przypadku jednego darczyńcy. Limit od wielu darczyńców ma wynosić 20 868 zł (zamiast 19 274 zł).

Nowe kwoty podatku od spadków i darowizn

Zmiany objęły również podatek od darowizn i spadków. Od 13 października stawki wynoszą 10 434 zł (zamiast 9637 zł) w pierwszej grupie podatkowej, 7 878 zł w (zamiast 7 276 zł) w drugiej grupie podatkowej i 5 308 zł w (zamiast 4 902 zł) w trzeciej grupie podatkowej.

Zmieniła się też skala podatkowa, a czyli przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki podatków. I tak za darowiznę od dalszej rodziny możemy zapłacić 12 proc. podatku (do 11 128 zł) zamiast 15 proc. – Równocześnie 15 proc. stawka obowiązuje go teraz do 22 256 zł, a nie jak wcześniej do 20 557 zł – informuje Ministerstwo Finansów.

Czym jest podatek od spadków i darowizn?

Podatek od spadków i darowizn uregulowany został w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm. – dalej PSD). Podobnie jak w przypadku innych podatków nazwa ustawy nie wyczerpuje wszystkich okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Poza wskazanymi w tytule dziedziczeniu i darowiznami opodatkowaniu, zgodnie z art. 1 ust. 1 PSD, podlega też m.in.  zasiedzenie, nieodpłatne zniesienia współwłasności czy nieodpłatne: renty, użytkowania oraz służebności.