Czym jest „podatek medialny” i jak go rozliczać?

Jak rozliczają się influencerzy? Czy każdy twórca musi założyć działalność gospodarczą? Kogo dotyczy i czym jest dodatkowy podatek od “usługi medialnej”?

Social media to ogromna potęga, wciąż rosnąca w siłę. Ilość użytkowników YouTube w Polsce sięga  ponad 27 mln, a dla wielu z nich jest to główne źródło utrzymania.

Jakie możliwości możemy zastosować rozliczając się z działalności twórczej w Internecie? Dyrektor KIS określa dwa sposoby opodatkowania. Jest to działalność gospodarcza lub przychody z innych źródeł.  Zgodnie z artykułem 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarobki z platformy YouTube powinny zostać ujęte w deklaracji PIT-36 i opodatkowane na zasadzie ogólnych, według skali podatkowej dla przychodu z innych źródeł.

Kiedy konieczne jest założenie działalności gospodarczej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że:

 • działalność zarobkowa,
 • prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły,
 • we własnym imieniu,

jest działalnością wypełniającą kryteria działalności gospodarczej i tym samym musi zostać zarejestrowana. Dlatego też hobbiści mimo osiągania przychodu przeważnie nie muszą obawiać się takiej sytuacji.

Czy możliwe jest zakwalifikowanie przychodów z tytułu udostępniania powierzchni reklamowych i opodatkowanie ich korzystniejszym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Jest to niestety skomplikowane. Mimo kolejnych wyroków sądów administracyjnych, akceptujących atrakcyjniejszą stawkę podatkową, instytucje skarbu państwa wyrażają odmienne zdanie. Niewątpliwie problemem jest aspekt własności kanału. Zgodnie z polityką firmy każdy kanał na portalu jest własnością YouTube, a nie użytkownika, czyli twórcy.

Konieczność zgłoszenia się do rejestru KRRiT i dodatkowy podatek, Nie każdy twórca musi się bać! Kto zapłaci?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrównała kanały na YouTube do dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD). Wyżej wymienione podmioty zobligowane są do zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez KRRiT. Wpis ten zobowiązuje twórcę do zapłaty dodatkowych 1,5% podatku od przychodu z tworzonych treści. Środki zebrane z tego tytułu zasilą budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że konieczność wpisu swojej usługi dotyczy również twórców z platform udostępniani takich jak, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook oraz innych.

Kluczowym czynnikiem regulującym konieczność opodatkowania jest przedsiębiorczy charakter działalności. Dzięki temu nie wszyscy twórcy internetowi muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu zasad opodatkowania lub innych zagadnieniach prawnych zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@dbopolska.pl
telefon: 533 454 699

Schematy Podatkowe MDR – Obowiązek Posiadania Procedury

Znaczna część przedsiębiorców ma obowiązek nie tylko zaraportowania schematów podatkowych, ale również posiadania wewnętrznej procedury. Ten drugi obowiązek dotyczy znacznie szerszego kręgu podmiotów i może dotyczyć firm, które nie będą składały MDR-1 i MDR-3. Co więcej wiele firm powinno posiadać procedurę już od 1 stycznia 2019 r.

Kto powinien posiadać procedurę

Obowiązek posiadania procedury MDR dotyczy podmiotów, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • Są osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 • Przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł,
 • Podmiot występuje w charakterze promotora, zatrudnia promotorów lub wypłaca im wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki muszą być przy tym spełnione łącznie, a brak ziszczenia się któregokolwiek z nich wyłącza wymóg obowiązkowego posiadania procedury.

Przeanalizujmy więc szczegółowo poszczególne z nich.

Po pierwsze obowiązek posiadania procedury dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Nie dotyczy on osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo. Do jej posiadania zobowiązane są natomiast m.in. spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządowe i wiele innych.

Po drugie, przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł. Ustalając ten próg należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Przychody i koszty ustalane są na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych

W efekcie więc wymóg posiadania procedury nie dotyczy podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Ponadto w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe istotna jest wysokość przychodów lub kosztów bilansowych, a nie przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach te wartości potrafią się od siebie istotnie różnić.

2.  Rok na podstawie którego ustalane są przychody

Ustalając obowiązek posiadania procedury w danym roku uwzględnia się przychody i koszty z roku poprzedzającego dany rok obrotowy. A więc ustalając obowiązek posiadania procedury MDR w 2023 należy uwzględnić przychody i koszty z 2022 r. Trzeba jednak pamiętać, iż podmiot obowiązany do stosowania procedury w danym roku, ma obowiązek jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, nawet jeżeli w kolejnych latach przychody i koszty nie przekraczają granicy 8 mln zł

Po trzecie, obowiązek posiadania procedury dotyczy podmiotów, które występują w charakterze promotora, zatrudniają promotorów lub wypłacają im wynagrodzenie. W wielu publikacjach wskazuje się, iż obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów, które zatrudniają zewnętrznych doradców. Naszym zdaniem ten pogląd jest błędy. Zdaniem Doroty Kosackiej, doradcy podatkowego, każdy podmiot może potencjalnie wystąpić w charakterze promotora lub będzie zatrudniać promotora lub faktycznie wypłaci mu wynagrodzenie. Bez stałego monitorowania możliwości występowania schematów i pełnionej przez podmiot roli nie można więc wykluczyć spełnienia tego warunku. Z ostrożności, podejmując decyzję o wprowadzeniu procedury, należy więc przyjąć, iż warunek ten jest spełniony.

Co zawiera procedura MDR?

Wewnętrzna procedura MDR (czyli procedura dotycząca przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych) obejmuje w szczególności:

 • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji,
 • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie MDR
 • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu MDR

Działania te należy oczywiście dostosować do charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi.

Jakie są sankcje za niewprowadzenie lub niezastosowanie procedury?

Ustawa przewiduje w tym zakresie kare pieniężną, która może zostać nałożona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na spółkę, w drodze decyzji – w wysokości do kwoty wynoszącej nawet 2 000 000 zł. Z kolei w przypadku, w którym przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu- przewidziana jest kara do wysokości nawet 10 000 000zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku ze schematami MDR– skontaktuj się z nami: mail: biuro@dbopolska.pl
Tel.  533 454 699 lub 732 666 306.

Posiadamy w sprzedaży gotowe procedury MDR, dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klientów, przeprowadzamy audyty w zakresie występowania schematów podatkowych.

Pierwsze mieszkanie

Nowa ulga podatkowa dla kupujących mieszkanie. Zmiany w PCC

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek (25 lipca) ustawę ws. likwidacji użytkowania wieczystego. Regulacja przewiduje, że nabycie pierwszego mieszkania będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

26 maja br. Sejm przyjął ustawę, która likwiduje konieczność opłacenia 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego lub domu jednorodzinnego. We wtorek 25 lipca prezydent podpisał ustawę, która wejdzie w życie po 30 dniach.

Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

Przykładowo, przed zmianą przepisów, kupując mieszkanie za 500 tys. zł, trzeba zapłacić 10 tys. zł podatku. A przy zakupie nieruchomości o wartości 800 tys. zł, podatek wynosiłby 16 tys. zł. Dlatego zwolnienie z PCC to konkretną pomoc dla nabywców. Warto pamiętać, że podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy wyłącznie rynku wtórnego. Dla nabywców nieruchomości z rynku pierwotnego nic się nie zmieni. 

Dlaczego zmiany są ważne?

Zniesienie PCC stanowi istotne wsparcie, szczególnie w kontekście wysokich cen nieruchomości na rynku. Osłabienie obciążenia podatkowego związane z zakupem nieruchomości może także zachęcić potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o nabyciu nieruchomości, co może mieć pozytywny wpływ na cały sektor mieszkaniowy. 

Dzięki możliwości zaoszczędzenia środków nabywcy będą mogli skupić się na inwestowaniu w ulepszenia nieruchomości, zwiększeniu jej wartości czy też zaspokojeniu innych potrzeb związanych z mieszkaniem.

Od tych nieruchomości nie będzie podatku

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, podatek PCC nie będzie pobierany przy nabyciu:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • domu jednorodzinnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie zapłacić podatku?

Według przepisów kupujący, będący osobą fizyczną lub osoby fizyczne (jeśli jest ich więcej), nie będą zobowiązani do zapłaty podatku, o ile w dniu sprzedaży i przed tą datą nie mieli oni żadnych praw ani udziału w tych prawach. Jeśli udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia, również nie będą zobowiązani do zapłaty podatku.

Nie tylko PCC

Nowa ustawa wprowadziła nie tylko zniesienie PCC dla określonych przypadków, ale również wprowadziła korzystne zmiany o innym charakterze. Jednocześnie podniesiono stawkę tego podatku do 6 proc. dla nabywców, którzy dokonują zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego. Na przykład, gdyby ktoś kupował mieszkanie o wartości 500 tysięcy złotych, podatek wyniósłby aż 30 tys. zł. Celem tej zmiany jest ograniczenie spekulacyjnych zakupów nieruchomości oraz równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych.

Podatki

Optymalizacja podatkowa. Poznaj popularne metody

Podatki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu funkcji publicznych i rozwoju społeczeństwa. Jednakże, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa często szukają legalnych sposobów na zmniejszenie swojego obciążenia podatkowego. Chodzi tu np. o zobowiązania związane z podatkiem CIT, PIT czy VAT.

Optymalizacja podatkowa to proces dostosowywania swoich finansów w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego w sposób zgodny z prawem. Jest to naturalna reakcja na złożony system podatkowy, który oferuje różnorodne ulgi, odliczenia, i inne mechanizmy zmniejszające podatki. Ludzie i przedsiębiorstwa starają się w pełni wykorzystać dostępne środki, aby płacić tylko tyle podatków, ile wymaga tego prawo.

Jakie są metody optymalizacji podatkowej?

Pierwsza metoda to odliczenia podatkowe. W Polsce istnieje możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych, takich jak koszty uzyskania przychodu, ulgi rodzinne, czy odliczenia związane z edukacją i leczeniem.

Druga to optymalizacja podatku dochodowego. Przedsiębiorstwa w Polsce mogą korzystać z różnych legalnych środków do zmniejszenia podatku dochodowego, takich jak inwestowanie w badania i rozwój, korzystanie z ulg inwestycyjnych, czy wykorzystywanie odpisów amortyzacyjnych.

Polski system podatkowy oferuje pewne ulgi dla inwestorów, takie jak preferencyjne stawki opodatkowania dla spółek inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych czy funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Kolejna kwestia to podatek od spadków i darowizn. W Polsce istnieje podatek od spadków i darowizn, ale istnieją również różne odliczenia, które mogą pomóc zmniejszyć to obciążenie podatkowe.

Ostatnia metoda to opodatkowanie dochodów kapitałowych. W Polsce istnieje podatek od dochodów kapitałowych, takich jak dywidendy, odsetki czy zyski z akcji. Można stosować strategie takie jak zasilenie konta IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które pozwalają na odroczenie opodatkowania.

Optymalizacja oparta o planowanie podatkowe

Optymalizacja może być oparta również o planowanie podatkowe. Planowanie odgrywa kluczową rolę, pozwalając na wykorzystanie strategii mających na celu zminimalizowanie obciążenia podatkowego. Jedną z popularnych metod jest zakładanie lub przenoszenie firmy za granicę, w szczególności do krajów, gdzie obowiązują nieco niższe stawki podatkowe, czyli tzw. raje podatkowe. Innym podejściem jest tworzenie zagranicznego holdingu, czyli struktury składającej się z niezależnych podmiotów gospodarczych, zależnych finansowo od dominującego podmiotu. Kluczową kwestią jest odpowiednie zorganizowanie holdingu, co pozwala na płacenie niższych podatków dzięki odpowiedniemu przepływowi środków finansowych.

Optymalizacja — zawsze w granicach prawa

Warto podkreślić, że optymalizacja podatkowa powinna być prowadzona w granicach prawa i z poszanowaniem zasad etycznych. Osoby i przedsiębiorstwa powinny unikać sztucznych konstrukcji podatkowych i agresywnych praktyk, które mogą być uznane za nielegalne lub niemoralne przez organy podatkowe i społeczeństwo. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem podatkowym lub doradcą podatkowym w celu wybrania odpowiednich strategii optymalizacji podatkowej, które są zgodne z obowiązującym prawem i standardami etycznymi.

Koniec stanu epidemicznego COVID-19. Co zmieni się w podatkach?

Zmiany w przepisach podatkowych. Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z COVID-19 część zapisów może skutkować odwieszeniem terminów. Co trzeba zrobić, by ustrzec się przed problemami? Wyjaśniamy!

Wraz z początkiem maja opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, uchylający stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wcześniej (16 maja 2022 roku) rząd opublikował zapisy, uchylające stan epidemii. Choć poprzednia regulacja nie miała większego wpływu na kwestie podatkowe, to uchylenie przepisów, związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego może przynieść wiele zmian. Chodzi zarówno o przepisy wynikające np. z ustaw podatkowych (PIT, CIT), a także z ustawy tzw. covidowej (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095).

Oznacza to, że:

 • zaczną biec terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych (MDR), które zostały zawieszone na czas zagrożenia epidemicznego,
 • konieczna będzie aktualizacja certyfikatu rezydencji,
 • powróci standardowy, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnych,
 • w sądach administracyjnych mogą (ale nie muszą od razu) wrócić rozprawy stacjonarne.

Co z raportowaniem MDR? Masz czas do 1 sierpnia

Przypomnijmy, że w na czas pandemii zawieszono bieg terminów terminów na raportowanie Szefowi KAS o krajowych schematach podatkowych (MDR). Chodzi o raport do szefa KAS o krajowych schematach podatkowych. Od 1 lipca terminy znów zaczną biec. Jak wynika z z art. 31y ustawy z 2021 roku, terminy zostały zawieszone na czas pandemii i do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. To oznacza, że jeżeli stan zagrożenia zostanie odwieszony 1 lipca 2023 r., to jeszcze do końca lipca terminy na raportowanie krajowych schematów będą zawieszone.

Co z aktualizacją certyfikatu rezydencji?

Jednak nie tylko przepisy, związane z certyfikacją zostały zmienione. Dodatkowo, na czas pandemii wprowadzono zmiany dot. certyfikatu rezydencji. To dokument, który jest niezbędny do zastosowania np. niższej stawki podatku do należności (np. dywidend), wypłacanych kontrahentowi. I choć, dzięki przepisom z 2021 roku nadal można posiadać certyfikat z 2019 roku (pod warunkiem że dane w dokumencie się nie zmieniły), to od lipca taka możliwość zniknie. Nie będzie też możliwe posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji, co jest wciąż możliwe w czasie zagrożenia epidemicznego.

Nowy podatek od plastiku. Takie koszty poniosą przedsiębiorcy

14 kwietnia Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą do porządku prawnego założenia europejskiej dyrektywy Single Use Plastic, której celem jest ograniczenie zużywania plastiku. Polski rynek ma rok na przygotowanie się do wejścia w życie nowego podatku. Ze sklepów i restauracji mają zniknąć plastikowe kubeczki, słomki i sztućce.

Nowe obowiązki zostaną nałożone na producentów i sprzedawców opakowań jednorazowych. Choć ekonomiczny ciężar tych opłat odczują najmocniej konsumenci, to przedsiębiorcy mają teraz nieco ponad rok, aby przygotować się do zmian np. w odniesieniu do ich księgowania i prezentacji w dokumentach i paragonach.

Będą oni musieli przede wszystkim wyposażyć swoje lokale w alternatywne opakowania wielokrotnego użytku — wykonane np. z drewna, metalu czy bambusa, które za dodatkową opłatą będzie mógł nabyć konsument. Celem tych zmian jest wprowadzenie “bodźców ekonomicznych”, które mają ograniczyć stosowanie produktów z tworzyw sztucznych. Dzięki temu mają zniknąć m.in. kubki na napoje z pokrywkami, plastikowe patyczki higieniczne, słomki czy pojemniki na żywność typu fast food. 

Obowiązywać będą dwie nowe opłaty. Pierwsza — od wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych sprzedawanych detalicznie. Druga — od tożsamych opakowań, w których wydawane jest jedzenie i napoje na wynos. 

Jakie koszty poniosą przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy będą m.in. zobowiązani do wnoszenia opłat — np. 20 groszy za 1 kg wprowadzonego do obrotu produktu lub 3 gr za jedną sztukę. Stawki również będą określone w rozporządzeniu.

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek jednorazowe produkty z plastiku będą również ponosić opłaty związane z prowadzeniem publicznych kampanii edukacyjnych związanych z ograniczeniem stosowania plastiku. 

Dyrektywa przewiduje ponadto obowiązek informowania klientów, poprzez czytelne oznakowanie na opakowaniu produktu jednorazowego użytku z plastiku o szkodliwości jego wpływu na środowisko. Polski rynek ma rok na przygotowanie się do wejścia w życie nowych realiów.

 

Transakcje z Rosją, a wpis do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

14 lutego 2023 r. Rada Unii Europejskiej opublikowała dokument w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (Konkluzja Rady 2023/C 64/06). Zawiera on zaktualizowaną listę krajów, które nie przestrzegają międzynarodowych standardów podatkowych. Wśród nich umieszczona została Federacja Rosyjska. Dla przedsiębiorstw, które powiązane są z podmiotami rosyjskimi bądź realizują z tymi podmiotami transakcje może oznaczać to zmniejszenie osiąganych korzyści, a co więcej, może nieść to za sobą szereg dodatkowych wymogów do spełnienia.

Formalnym powodem ujęcia Rosji w wykazie było niewypełnianie przez nią swojego zobowiązania do zajęcia się szkodliwymi aspektami preferencyjnego systemu podatkowego dla międzynarodowych spółek holdingowych. Rada UE uznała takie działanie za nieuczciwą konkurencję podatkową. Na skutek usunięcia niepoprawnych praktyk podjęty został dialog, jednakże rozmowy zostały wstrzymane ze względu na wojnę.

Jakie skutki ma wpisanie Rosji do wpisu?

1. Uznanie rosyjskich spółek zależnych należących do polskich podmiotów za zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) 

W zaistniałej sytuacji może dojść do uznania, że rosyjskie spółki zależne należące do polskich podmiotów są zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi tzw. CFC. Wówczas polski przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacenia podatku PIT lub CIT  w wysokości 19 proc. od dochodów osiągniętych przez  rosyjską spółkę. Podatek ten należy pomniejszyć o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę w Rosji, a także o kwotę ewentualnej dywidendy i o dochody ze zbycia udziałów takiego podmiotu w części uwzględnionej w podstawie opodatkowania. Co więcej, obowiązkiem podatników jest prowadzenie rejestru podmiotów stanowiących dla nich CFC, jak również składanie deklaracji o dochodzie spółki stanowiącej CFC.

2. Transgraniczne schematy podatkowe

Transakcje z rosyjskimi rezydentami podatkowymi mogą aktualnie stanowić schematy podatkowe podlegające raportowaniu do Szefa KAS.  Artykuł 86a § 1 pkt 13 lit. a tiret drugie Ordynacji podatkowej, przewiduje szczególną cechę rozpoznawczą dotyczącą zaliczanych do kosztów podatkowych płatności na rzecz podmiotów powiązanych z krajami, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową i są zawarte w unijnym wykazie. Stanowiąca koszt podatkowy płatność na rzecz podmiotu powiązanego z Rosji będzie więc co do zasady stanowiła schemat podatkowy, niezależnie od tego, czy spełnia kryterium głównej korzyści oraz jej wartości.

W rezultacie, transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi z Rosji podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów o obojętnie jakiej wartości, bez względu na wystąpienie korzyści podatkowej, podlegają raportowaniu jako transgraniczne schematy podatkowe.

3. Prawdopodobieństwo utraty prawa do pomocy publicznej

Wprowadzone jeszcze w dobie pandemii, rekomendacji Komisji Europejskiej zalecają państwom członkowskim nieudzielania wsparcia finansowego ze środków publicznych przedsiębiorstwom mającym powiązania z krajami, które znajdują się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Wytyczne te nie mają jednak charakteru wiążącego, w związku z tym, decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego, czy też innej pomocy zgodnie z przepisami unijnymi należą do państwa. Komisja zwraca jednocześnie uwagę na wprowadzenie ewentualnych wyjątków, które pozwolą chronić uczciwych podatników. Krótko mówiąc, polskie przedsiębiorstwa powiązane z  rosyjskimi podmiotami oraz posiadające rosyjskie spółki zależne, mogą zostać pozbawione wsparcia finansowego ze środków publicznych.

4. Zwiększone kontrole

Każdy podatnik, zajmujący się handlem z firmami, które osiągają korzyści dzięki tzw. rajom podatkowym powinien spodziewać się kontroli organów podatkowych. Spowodowane jest to wdrożeniem przez Polskę dodatkowych kar administracyjnych zaproponowanych przez ECOFIN.

 

Nowy podatek od mieszkań? Tłumaczymy, czym jest podatek od pustostanów

W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że polski rząd planuje wprowadzić nowy podatek od mieszkań, a mianowicie podatek od pustostanów. Celem nowego podatku miałoby być zwiększenie podaży mieszkań, których zaczyna brakować na rynku. Kto zostanie objęty nowym podatkiem, jeśli zostanie wprowadzony? Na czym miałby polegać?

Podatkiem od pustostanów mieliby być obciążeni właściciele pustych i niewynajmowanych mieszkań zakupionych w celach inwestycyjnych.

Podatek od pustostanów — czym jest?

Obecnie opustoszałe lokale często są nabywane po korzystnych cenach, a potem długo niesprzedawane, aby można je było odsprzedać z zyskiem, gdy nabiorą większej wartości. Rząd zamierza położyć kres takim praktykom i przez wprowadzenie nowego podatku zniechęcić inwestorów od kupowania takich budynków w celach spekulacyjnych.

Nowy podatek ma być remedium na kryzys na rynku nieruchomości. Jak podał pod koniec ubiegłego rok Główny Urząd Statystyczny liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie 2022 r. spadła o 42,8 proc. r/r i wyniosła 12 tys. 117. Zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 10,7 proc.

 

Dlaczego rząd chce wprowadzić podatek od pustostanów?

Rządzącym zależy przede wszystkim na przywróceniu na rynek nowych mieszkań, które swego czasu były kupowane przez inwestorów w celach spekulacyjnych. Zatem nowy podatek od pustostanów miałby zwiększyć liczbę dostępnych mieszkań na rynku. W drugiej kolejności miałby także wpłynąć na obniżenie czynszów za wynajem, które są dzisiaj tak wysokie głównie ze względu na ograniczoną podaż nieruchomości.

Jak pokazują wyniki ostatniego spisu powszechnego, na koniec marca 2021 r. w Polsce niezamieszkałych było w sumie 11,7 proc. mieszkań, podczas gdy w samej Warszawie odsetek ten sięgnął aż 20 proc.

 

Kto miałby być objęty nowym podatkiem?

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, tzw. podatek od pustostanów miałby być dodatkowym obciążeniem dla osób i firm, które kupują więcej mieszkań. Trudno powiedzieć, od kiedy podatek od niewykorzystanych mieszkań będzie obowiązywał w Polsce i kogo będzie obejmował. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione przez rząd najprawdopodobniej już wiosną — oceniają eksperci. 

 

Nasze wygrane sprawy – podsumowanie roku 2022

Kolejny udany rok i kolejne sprawy z sukcesem zakończone dla naszych klientów. Krótkie podsumowanie roku 2022 i naszych sukcesów:

 1.  26 wygranych spraw przed sądami administracyjnymi – Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (uwzględniliśmy przy tym tylko wyroki prawomocne). Na szczególną uwagę podatników spierających się z organami podatkowymi zasługuje m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2022 r., sygn. I FSK 2454/18, z którego wynikają dwie istotne tezy:
  1. obowiązek doręczania przez organy podatkowe wszystkich postanowień wydawanych w toku postępowania, w tym postanowień niezaskarżalnych,
  2. obowiązek doręczenia orzeczenia w takiej formie w jakiej zostało wydane. A więc, jeżeli organ podatkowy wyda orzeczenie w formie tradycyjnej, tzn. w wersji papierowej, podpisując je odręcznie i zeskanuje do PDF, a następnie wyśle pełnomocnikowi plik PDF za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie takie jest bezskutecznie, jako niespełniające wymogów art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej.

   Osoby, u których nadmiernie przedłuża się postępowanie podatkowe powinny zwrócić uwagę na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Bk 27/22, w którym sąd uznał, iż niemożność zakończenia przez organ podatkowy postępowania w ustawowym czasie nie powinna obciążać podatnika. Za okres przeciągającego się postępowania podatkowego nie można podatnikowi naliczać odsetek za zwłokę.

 2.  27 korzystnych rozstrzygnięciem na etapie organów administracyjnych.
  Takie sprawy, w którym możemy podatnikom pomóc już na jak najwcześniejszym etapie, bez wchodzenia w spór sądowy cieszą nas najbardziej. Sprawy prowadzone przez nas zarówno przed sądami, jak i organami podatkowymi dotyczyły szerokiej tematyki, w szczególności: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego, postępowania egzekucyjnego, kar nakładanych w systemie SENT i wielu, wielu innych. Jedną z takich spraw było umorzenie postępowania w zakresie zastosowania 0% stawki podatku VAT przy eksporcie towarów.

 3.  Kilkadziesiąt uzyskanych dla naszych klientów korzystnych interpretacji indywidualnych i Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). W szczególności dotyczyły one:
  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku kontraktów długoterminowych,
  • ulgi termomodernizacyjnej,
  • rozliczenia bonów różnego przeznaczenia,
  • podatkowych skutków cashback-u,
  • braku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym refaktury mediów przy najmie prywatnym,
  • opodatkowania różnorodnych transakcji dotyczących nieruchomości,
  • amortyzacji środków trwałych,
  • skutków podatkowych różnorodnych przekształceń i zdarzeń z tym związanych,
  • zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ulgi na robotyzację i wielu innych.
 4.  Wiele korzystnych rozstrzygnięć uzyskanych dla podatników w innym zakresie, w szczególności dotyczących:
  1. składek ZUS (m.in. pozytywne interpretacje w zakresie braku obowiązku opłacania składek od wypłaty różnego rodzaju należności),
  2. dofinansowań z PFR (m.in. w sprawie spornej prawomocna decyzja o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji otrzymanej z PFR w ramach tzw. Tarcza Pomocowych).
 5.  W marcu 2022 r. zostaliśmy nagrodzeni przez Dziennik Gazeta Prawna w rankingu Topowych Doradców i Najlepszych Firm Doradztwa Podatkowego. Więcej o naszym sukcesie w rankingu przeczytasz tutaj.

Główna część naszej działalności, to jednak nie spory a bieżące wsparcie przedsiębiorców w ramach problemów prawnych, z którymi stykają się w działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego i handlowego. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Tym mottem kierujemy się na co dzień, starając się znaleźć rozwiązania korzystne i bezpieczne prawnie i podatkowo. W roku 2022 r. z sukcesem:

 1. Przeprowadziliśmy wiele przekształceń i restrukturyzacji
  Takie procesy wymagają nie tylko dogłębnej analizy podatkowej i prawnej, ale również znajomości procesów biznesowych i zrozumienia potrzeb klienta, a często również uwzględnienia dalszych planów związanych z sukcesją pokoleniową. W przypadku przekształceń niejednokrotnie konieczna jest analiza tematów związanych z nieruchomościami (w tym KOWR), dotacji, koncesji i zezwoleń, czy też skomplikowanych sytuacji majątkowych i rodzinnych.  
 2. wpieraliśmy naszych klientów przy przejściu na estoński CIT, w tym w zakresie obowiązków związanych z przejściem na tę formę opodatkowania,
 3. sporządziliśmy kilkadziesiąt dokumentacji cen transferowych dla podmiotów z różnych branż, w tym również w przypadku unikalnych na rynku transakcji i zdarzeń gospodarczych.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi coraz częściej są przedmiotem zainteresowania za strony organów podatkowych i dobrze sporządzona dokumentacja w tym zakresie ma coraz większe znaczenie.
 4. Wspieraliśmy naszych klientów w wielu różnorodnych obszarach, w szczególności:
  • przygotowaliśmy informacje o realizacji strategii podatkowej,
  • opracowaliśmy procedury dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR),  dochowania należytej staranności,  przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
  • opracowaliśmy wzory różnorodnych dokumentów, m.in. w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Naszym klientom staramy się zapewnić pełne wsparcie w trudnych tematach z jakimi spotykają się w swojej działalności gospodarczej.

 

Ulgi podatkowe

PIT za 2022 rok. Z tych ulg podatkowych możesz skorzystać

Podatnicy mogą składać deklaracje PIT od 15 lutego do 2 maja 2023 r. Jedną z ważniejszych kwestii podczas składania zeznania podatkowego jest zapłacenie niższego podatku, o ile jest to możliwe. Możemy to osiągnąć, korzystając z różnych ulg podatkowych.

Z ulg podatkowych mogą skorzystać m.in. osoby, które ocieplały dom, honorowi dawcy krwi, twórcy, a także osób wspierających organizacje charytatywne. Wśród ulg należy wymienić:

1. Ulgę na remont domu

Podczas składania zeznania podatkowego od dochodu możemy odliczyć m.in. poniesione wydatki na polepszenie warunków cieplnych domu w poprzednim roku finansowym. Na przykład przez ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji itp. Remont należy to udokumentować fakturami wystawionymi przez podatników VAT — do łącznej wartości 53 tys. zł.

Jeśli poniesione wydatki są wyższe niż dochód podatnika to ulga przechodzi na kolejne lata i można z niej korzystać łącznie przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację.

2. Ulgę od pobytu turnusie rehabilitacyjnym lub sanatorium

Osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą odliczyć od dochodu wydatki na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Warto poinformować o istnieniu takiej ulgi naszych najbliższych, którzy korzystali z takich usług, a nie wiedzą o możliwości odliczenia poniesionych kosztów od dochodu.

3. Ulgę dla osób wspierających organizacje charytatywne

Od dochodu możemy odliczyć także wpłaty na organizacje charytatywne. W rozliczeniu podatkowym mogą znaleźć się tylko darowizny przekazane organizacji w roku, którego dotyczy rozliczenie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy danej organizacji. Dotyczy to organizacji pożytku publicznego lub wsparcia przekazanego na rzecz kultu religijnego. Można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6 proc. uzyskanego dochodu.

4. Ulgę na internet

Przez dwa lata po założeniu internetu w naszych domach czy mieszkaniach możemy korzystać z ulgi na internet. Wówczas od dochodu możemy odliczyć nawet 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze).

5. Ulgę dla honorowych dawców krwi

Na ulgę mogą liczyć także honorowi dawcy krwi. Za każdy oddany w 2022 r. litr mogą oni otrzymać bonus podatkowy poprzez odliczenie od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza i innych składników krwi bonus będzie innej wysokości i należy go ustalić indywidualnie. Ulga obejmuje wyłącznie nieodpłatnie przekazaną krew i osocze na rzecz centrów krwiodawstwa. Wartość ulgi nie może jednak przekroczyć jednak 6 proc. dochodu.

6. Rozliczanie praw autorskich

Osoby, które w rozumieniu prawa są twórcami powinny zwrócić uwagę na kwestię rozliczenia praw autorskich. Limit kosztów uzyskania przychodów u twórców w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 50 proc. przychodu, ale nie więcej niż 120 tys. zł. Jeśli w rozliczeniu 2022 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł.