Ciąża a umowa B2B. Czy kobiecie przysługuje prawa do zasiłku macierzyńskiego? 

Chociaż dla wielu przedsiębiorców umowa B2B jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, to w niektórych sytuacjach może być problematyczna. Wiele kobiet decydujących się na taką formę zatrudnienia może zastanawiać się, czy będzie mogła skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. Okazuje się, że jest taka możliwość, ale pod jednym warunkiem.

Sytuacja ciężarnych kobiet zatrudnionych w ramach umowy o pracy jest jasna. Mają one prawo do zasiłku chorobowego i zwolnienia od wykonywania pracy w czasie ciąży, jeśli zachodzi taka potrzeba. A po urodzeniu dziecka, przysługuje im urlop macierzyński i wychowawczy oraz zasiłek. 

B2B a ciąża

Sytuacja komplikuje się w przypadku umów B2B. W przypadku takiego kontraktu obie strony są przedsiębiorcami. Zaletą umów B2B dla pracownika jest to, że może samodzielnie organizować swoją pracę i współpracować z wieloma podmiotami w tym samym czasie. Umowa ta przy pewnym pułapie wynagrodzenia jest też o wiele korzystniejsza finansowo. Jednak zatrudnieni tak pracownicy muszą sami opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS oraz odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy.

Nie są też tak chronieni, jak w przypadku umowy o pracę. Nie przysługuje im m.in. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego czy macierzyńskiego oraz do zasiłku związanego z urodzeniem dziecka. Kobieta nie jest też chroniona przed zwolnieniem ze względu na ciążę. 

Nie oznacza to, że kobiety w ciąży nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego. Jest taka możliwość, jednak warunkiem jest opłacanie ubezpieczenia chorobowego. W czasie ciąży kobieta na umowie B2B może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i pobierać zasiłek chorobowy, o ile wcześniej podlegała ubezpieczeniu chorobowemu nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy. Maksymalny czas, w którym może przebywać na zasiłku chorobowym, wynosi 270 dni. 

Zasady zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński obowiązuje, gdy w okresie opłacania ubezpieczenia chorobowego kobieta urodziła dziecko lub je adoptowała albo przysposobiła dziecko w wieku do 7. roku życia. 

W przypadku kobiet, które korzystają z ulgi w postaci tzw. małego ZUS, świadczenie będzie niższe. By było ono wypłacane przez ZUS, kobieta powinna złożyć w zakładzie odpowiednie dokumenty: oświadczenie o miejscu stałego pobytu i pobierania zasiłku, zaświadczenie lekarskie z oznaczoną, przewidywaną datą porodu lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie z ZUS Z-3b.

W tej sytuacji nie będzie tutaj obowiązywać tak jak w przypadku zasiłku chorobowego, 90-dniowy okres wyczekiwania w opłacaniu składki chorobowej. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy.

 

Wolne za oddanie krwi. Zmiany w ustawie o krwiodastwie

Zmiany w rządowym projekcie ustawy o krwiodawstwie. Od 1 stycznia 2024 roku krwiodawcy otrzymają drugi, dodatkowy dzień wolny od pracy. Jeśli je wykorzystają, to będą mieć rekordowo długi wypoczynek. 

Przed wybuchem pandemii COVID-19 krwiodawcy otrzymali dodatkowy dzień wolny od pracy po zabiegu (wcześniej przysługiwał im jeden dzień urlopu płatnego). Wprowadzone zapisy miały zachęcić dotychczasowych, jak i potencjalnych dawców do oddawania krwi. Teraz mogą mieć dodatkowy dzień wolny. Nowe przepisy wprowadzono w Ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej. Projekt został już uchwalony przez parlament i czeka na podpis prezydenta.

Podobne zapisy wprowadza również inna ustawa – o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, której nowelizacja procedowana jest w Ministerstwie Zdrowia. Projekt zakłada zwolnienie od obowiązków obowiązuje krwiodawców w pracy oraz w szkole czy na uczelni w dniu zabiegu oraz w dniu następnym, zaś w przypadku osób pracujących w systemie zmianowym zwolnienie obejmujące zmianę roboczą, która zaczęła się w dniu, w którym oddano krew lub jej składniki oraz dzień następny. Te same zapisy mają obowiązywać podczas okresowych badań lekarskich.

Wolne to nie wszystko!

Dwa płatne dni wolne od pracy to jednak nie wszystko, na co mogą liczyć krwiodawcy. Projekt zakłada również zwrot rekompensaty za „zwrot kosztów przejazdu do i z jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, dokonywany przez tę jednostkę, w której dawca oddał krew”. Przysługiwać im będzie „rekompensata energetyczna” (obecnie wynosi ona 4500 kcal przy oddaniu 450 ml krwi). Ma ona również przysługiwać tym osobom, które zostały poddane zabiegom uodpornienia lub wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.

„Wobec różnych zasad obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi w zakresie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca poboru krwi lub jej składników, zasady te zostaną ujednolicone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie stosownego upoważnienia ustawowego do jego wydania” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Do 1000 zł za pobranie krwi

Projekt ustawy zakłada również rekompensatę pieniężną dla dawców krwi rzadkich grup oraz takich, „którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych”. Maksymalny zwrot środków ma wynosić 1000 zł. Pieniądze mają trafić do osób, które mają problemy z pojawieniem się w punkcie pobrań.

 

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 trafią do Polski Wschodniej. Ruszają pierwsze nabory

Wsparcie dla Polski Wschodniej będzie kontynuowane. Ruszają pierwsze nabory programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. To ponad 12 mld zł, które wesprą małych i średnich przedsiębiorców, zadbają o dobry klimat na terenach miejskich, poprawią dostępność transportową makroregionu, a także pomogą chronić przyrodę poprzez zachowanie jej bioróżnorodności i rozwijanie turystyki w zgodzie z naturą.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Wsparcie jest skierowane ponownie do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz obejmie część mazowieckiego (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Komisja Europejska zatwierdziła program 6 października br. W lutym opublikowano harmonogram naborów. W zaplanowanych do ogłoszenia naborach na wnioskodawców czeka łącznie blisko 9 mld zł. To ok. 74% całego budżetu przeznaczonego na realizację programu.

Wsparcie dla przedsiębiorczości

Na działania związane ze wsparciem innowacji i przedsiębiorczości zarezerwowano 500 mln euro. Jest to częściowo kontynuacja oferty poprzedniego programu (Programu Polska Wschodnia – POPW), ale uwzględniająca wymogi zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym, presji cyfryzacji i automatyzacji oraz potrzebę odbudowy sektora turystyki po okresie pandemii. Nie zabraknie również celowanego wsparcia dla start-upów w ramach Platform Startowych oraz wsparcia innowacji dzięki nowoczesnemu, innowacyjnemu wzornictwu.

Priorytet I  – Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

 • Platformy startowe: 100 mln euro

Wsparcie skierowane do osób z pomysłem na innowacyjny biznes, które chcą założyć i prowadzić swoją firmę w makroregionie Polski Wschodniej. Takie osoby będą zgłaszać się do Platform startowych, gdzie otrzymają indywidualne, dopasowane do charakteru swojego przedsięwzięcia wsparcie i gdzie będą pracować pod okiem ekspertów nad rozwojem pomysłu i stworzeniem modelu biznesowego. Na najlepszych czeka dotacja na pierwszą sprzedaż i dalszy rozwój.

 • Wsparcie procesów wzorniczych: 100 mln euro

Wsparcie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które widzą drogę swojego rozwoju poprzez wprowadzenie zmian wzorniczych. Wsparcie będzie obejmować przeprowadzenie audytu wzorniczego firmy, wypracowanie strategii zmian, a następnie ich wdrożenie.

 • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP: 100 mln euro

Działanie polega na wsparciu MŚP w zakresie wykorzystania nowych technologii w biznesie. Dzięki pozyskanej dotacji firmy będą mogły obniżyć wysokie koszty, jakie wiążą się z procesem automatyzacji i robotyzacji produkcji. Wsparcie pozwoli też przedsiębiorstwom zbudować długookresową strategię rozwoju w tym obszarze oraz podnieść kompetencje zawodowe pracowników.

 • Transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ): 100 mln euro

Pozyskane wsparcie pozwoli firmom przygotować nowy model biznesowy, który będzie wykorzystywał założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, gdzie zasoby są wykorzystywane w możliwie jak najbardziej racjonalny sposób. Wprowadzone zmiany pomogą firmie nie tylko wyróżnić się na rynku, ale także zmniejszyć koszty działalności poprzez bardziej racjonalne zarządzanie zasobami, w tym odpadami, zmniejszenie emisji CO2, oszczędności związane ze zużyciem energii i surowców.

 • Pożyczki na rozwój turystyki: 100 mln euro

Wsparcie skierowane do MŚP działających w Polsce Wschodniej w szeroko rozumianej branży turystycznej, która szczególnie odczuła negatywne skutki gospodarcze związane z pandemią COVID-19. Firmy będą mogły wykorzystać pozyskane na środki na nowe inwestycje, m.in. doposażenie hoteli, restauracji, wypożyczalni sprzętu turystycznego, rozwój przewozów turystycznych

Pełny harmonogram naborów można znaleźć tutaj.

Przełomowy wyrok sądu szansą dla podatników w całej Polsce

prawo do korekty stawki VAT przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej

Wyrok w sprawie naszego klienta odbił się szerokim echem w środowisku doradców podatkowych, co nie umknęło również dziennikarzom ogólnopolskich gazet (zob. Rzeczpospolita – https://bit.ly/3JEEfD4). Nic dziwnego, temat jest niezwykle istotny dla wszystkich podatników, którzy stosowali zawyżone stawki podatku VAT przy sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, a którym organy podatkowe odmawiają zwrotu nadpłaty.

Podatnik od lat sprzedawał gotowe dania na wynos konsumentom, a sprzedaż tą ewidencjonował na kasie rejestrującej wystawiając paragon opodatkowując ją 8% stawką VAT. Po ustaleniu, iż możliwe jest zastosowanie niższej 5 % stawki VAT podatnik wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, czy może dokonać korekty deklaracji za poszczególne okresy z zachowaniem 5-letniego terminu przedawnienia i złożyć wnioski o stwierdzenie nadpłaty. Organ podatkowy zanegował możliwość korekty i zwrotu nadpłaty, ponieważ podatnik nie dokonał zwrotu różnicy podatku konsumentom.

Po negatywnej interpretacji Dyrektora KIS, sprawę skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Sąd podzielił nasze stanowisko, iż podatnik ma prawo do korekty i otrzymania zwrotu nadpłaty.

Sąd zgodził się, że orzecznictwo unijne co do zasady akceptuje regulacje krajowe przewidujące odmowę zwrotu podatków pobranych nienależnie w sytuacji, gdyby taki zwrot powodował bezpodstawne wzbogacenie uprawnionych. Niemniej ograniczenia te nie są dowolne. Jednym z ich warunków jest zaś zakaz przyjmowania domniemania, że jeśli wniosek dotyczy zwrotu podatku pośredniego, to kwota taka została w całości przerzucona na kontrahenta. Zaś samo przerzucenie podatku na kontrahentów nie oznacza jeszcze, że zwrot doprowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia podatnika.

W ocenie WSA w Białymstoku nie można zatem z góry czynić założenia, że skoro VAT jest elementem ceny towaru, którą zobowiązany jest uiścić nabywca, to sprzedawca nie ponosi jego ciężaru ekonomicznego, a jego zwrot podatnikowi (wystawcy paragonu) powodowałby bezpodstawne wzbogacenie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2023 r., sygn. akt I SA/Bk 45/23

Jeżeli potrzebujesz pomocy w odzyskaniu nadpłaty podatku zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią:

Tel: +48 533 454 699

+48 732 666 306

biuro@dbopolska.pl

Transakcje z Rosją, a wpis do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

14 lutego 2023 r. Rada Unii Europejskiej opublikowała dokument w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (Konkluzja Rady 2023/C 64/06). Zawiera on zaktualizowaną listę krajów, które nie przestrzegają międzynarodowych standardów podatkowych. Wśród nich umieszczona została Federacja Rosyjska. Dla przedsiębiorstw, które powiązane są z podmiotami rosyjskimi bądź realizują z tymi podmiotami transakcje może oznaczać to zmniejszenie osiąganych korzyści, a co więcej, może nieść to za sobą szereg dodatkowych wymogów do spełnienia.

Formalnym powodem ujęcia Rosji w wykazie było niewypełnianie przez nią swojego zobowiązania do zajęcia się szkodliwymi aspektami preferencyjnego systemu podatkowego dla międzynarodowych spółek holdingowych. Rada UE uznała takie działanie za nieuczciwą konkurencję podatkową. Na skutek usunięcia niepoprawnych praktyk podjęty został dialog, jednakże rozmowy zostały wstrzymane ze względu na wojnę.

Jakie skutki ma wpisanie Rosji do wpisu?

1. Uznanie rosyjskich spółek zależnych należących do polskich podmiotów za zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) 

W zaistniałej sytuacji może dojść do uznania, że rosyjskie spółki zależne należące do polskich podmiotów są zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi tzw. CFC. Wówczas polski przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacenia podatku PIT lub CIT  w wysokości 19 proc. od dochodów osiągniętych przez  rosyjską spółkę. Podatek ten należy pomniejszyć o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę w Rosji, a także o kwotę ewentualnej dywidendy i o dochody ze zbycia udziałów takiego podmiotu w części uwzględnionej w podstawie opodatkowania. Co więcej, obowiązkiem podatników jest prowadzenie rejestru podmiotów stanowiących dla nich CFC, jak również składanie deklaracji o dochodzie spółki stanowiącej CFC.

2. Transgraniczne schematy podatkowe

Transakcje z rosyjskimi rezydentami podatkowymi mogą aktualnie stanowić schematy podatkowe podlegające raportowaniu do Szefa KAS.  Artykuł 86a § 1 pkt 13 lit. a tiret drugie Ordynacji podatkowej, przewiduje szczególną cechę rozpoznawczą dotyczącą zaliczanych do kosztów podatkowych płatności na rzecz podmiotów powiązanych z krajami, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową i są zawarte w unijnym wykazie. Stanowiąca koszt podatkowy płatność na rzecz podmiotu powiązanego z Rosji będzie więc co do zasady stanowiła schemat podatkowy, niezależnie od tego, czy spełnia kryterium głównej korzyści oraz jej wartości.

W rezultacie, transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi z Rosji podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów o obojętnie jakiej wartości, bez względu na wystąpienie korzyści podatkowej, podlegają raportowaniu jako transgraniczne schematy podatkowe.

3. Prawdopodobieństwo utraty prawa do pomocy publicznej

Wprowadzone jeszcze w dobie pandemii, rekomendacji Komisji Europejskiej zalecają państwom członkowskim nieudzielania wsparcia finansowego ze środków publicznych przedsiębiorstwom mającym powiązania z krajami, które znajdują się w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Wytyczne te nie mają jednak charakteru wiążącego, w związku z tym, decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego, czy też innej pomocy zgodnie z przepisami unijnymi należą do państwa. Komisja zwraca jednocześnie uwagę na wprowadzenie ewentualnych wyjątków, które pozwolą chronić uczciwych podatników. Krótko mówiąc, polskie przedsiębiorstwa powiązane z  rosyjskimi podmiotami oraz posiadające rosyjskie spółki zależne, mogą zostać pozbawione wsparcia finansowego ze środków publicznych.

4. Zwiększone kontrole

Każdy podatnik, zajmujący się handlem z firmami, które osiągają korzyści dzięki tzw. rajom podatkowym powinien spodziewać się kontroli organów podatkowych. Spowodowane jest to wdrożeniem przez Polskę dodatkowych kar administracyjnych zaproponowanych przez ECOFIN.

 

Nowy podatek od mieszkań? Tłumaczymy, czym jest podatek od pustostanów

W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że polski rząd planuje wprowadzić nowy podatek od mieszkań, a mianowicie podatek od pustostanów. Celem nowego podatku miałoby być zwiększenie podaży mieszkań, których zaczyna brakować na rynku. Kto zostanie objęty nowym podatkiem, jeśli zostanie wprowadzony? Na czym miałby polegać?

Podatkiem od pustostanów mieliby być obciążeni właściciele pustych i niewynajmowanych mieszkań zakupionych w celach inwestycyjnych.

Podatek od pustostanów — czym jest?

Obecnie opustoszałe lokale często są nabywane po korzystnych cenach, a potem długo niesprzedawane, aby można je było odsprzedać z zyskiem, gdy nabiorą większej wartości. Rząd zamierza położyć kres takim praktykom i przez wprowadzenie nowego podatku zniechęcić inwestorów od kupowania takich budynków w celach spekulacyjnych.

Nowy podatek ma być remedium na kryzys na rynku nieruchomości. Jak podał pod koniec ubiegłego rok Główny Urząd Statystyczny liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie 2022 r. spadła o 42,8 proc. r/r i wyniosła 12 tys. 117. Zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 10,7 proc.

 

Dlaczego rząd chce wprowadzić podatek od pustostanów?

Rządzącym zależy przede wszystkim na przywróceniu na rynek nowych mieszkań, które swego czasu były kupowane przez inwestorów w celach spekulacyjnych. Zatem nowy podatek od pustostanów miałby zwiększyć liczbę dostępnych mieszkań na rynku. W drugiej kolejności miałby także wpłynąć na obniżenie czynszów za wynajem, które są dzisiaj tak wysokie głównie ze względu na ograniczoną podaż nieruchomości.

Jak pokazują wyniki ostatniego spisu powszechnego, na koniec marca 2021 r. w Polsce niezamieszkałych było w sumie 11,7 proc. mieszkań, podczas gdy w samej Warszawie odsetek ten sięgnął aż 20 proc.

 

Kto miałby być objęty nowym podatkiem?

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, tzw. podatek od pustostanów miałby być dodatkowym obciążeniem dla osób i firm, które kupują więcej mieszkań. Trudno powiedzieć, od kiedy podatek od niewykorzystanych mieszkań będzie obowiązywał w Polsce i kogo będzie obejmował. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione przez rząd najprawdopodobniej już wiosną — oceniają eksperci. 

 

Zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych od 1 stycznia 2023 r.

W ramach Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2023 r. odebrano podatnikom PIT, jak i podatnikom CIT możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych wynika ze zmienionego art. 22c pkt 2 ustawy o PIT oraz z dodanego art. 16c pkt 2 ustawy o CIT. Jednocześnie należy wskazać,
że zostały wprowadzone przepisy przejściowe, których zadaniem było umożliwienie podatnikom PIT i CIT do końca 2022 r. dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będącymi odpowiednio m.in. lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość nabytymi lub wytworzonymi przed dniem 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.

Co to w rzeczywistości oznacza?

Jeżeli podatnik zakupił w 2022 r. mieszkanie lub dom to nie mógł go zamortyzować. Z kolei, osoba, która przed datą 1 stycznia 2022 r. wybudowała lub kupiła nieruchomość mieszkalną mogła kontynuować amortyzację, jednakże tylko do końca 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. zakaz obejmuje już wszystkie budynki mieszkalne oraz mieszkania wraz z prawami bez wyjątku.

Jak wygląda sytuacja z interpretacjami indywidualnymi wydawanymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej?

W związku z powyższymi zmianami pojawiły się liczne zapytania w postaci wniosków do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizyczny z zakresie zasad amortyzacji lokali mieszkalnych. Jeden z wnioskodawców zadał pytanie: „czy działając w zaufaniu do Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa prawa, mając na uwadze konstytucyjną zasadę praw słusznie nabytych oraz niedziałanie prawa wstecz, będzie mógł kontynuować amortyzację lokali mieszkalnych po roku 2022, rozpoczętą w latach przed 2021 r., aż do zakończenia zaplanowanej amortyzacji?”. W jego ocenie, z uwagi na fakt, iż rozpoczął amortyzację lokali mieszkalnych przed datą wejścia w życie nowych przepisów, powinien mieć możliwość amortyzacji lokali mieszkalnych według wszystkich reguł obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ w interpretacji z dnia 23 września 2022 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.432.2022.1.SH) wskazał, że zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wnioskodawca, co do zasady, „będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych związanych z lokalami mieszkalnymi oraz zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej przez cały 2022r.  na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.”

Co do wymienionych zasad konstytucyjnych przez wnioskodawcę, Dyrektor KIS wskazał, że kontrola norm, która polega na orzekaniu o hierarchicznej zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, a co za tym idzie na eliminowaniu norm prawnych niższego rzędu, nie należy do kompetencji organów podatkowych tylko do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.

Co na to WSA?

Podatnik, nie zgadzając się z powyższym, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Jednakże sąd, w wyroku z dn. 4 listopada 2022 r. o sygn. I SA/Łd 622/22, stwierdził, że wydając zaskarżoną interpretację organ działał na podstawie i w granicach prawa, natomiast uwzględnienie żądania skarżącego wykroczyłoby poza obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w zakresie ich wydawania. WSA podkreślił również, że interpretacje indywidualne nie są rozstrzygnięciami władczymi kształtującymi prawa i obowiązki ich adresatów dlatego też należy przyjąć, że podczas ich wydawania organy podatkowe nie są kompetentne do dokonywania oceny zgodności regulacji krajowego prawa podatkowego z regulacjami Konstytucji RP.

Remont i eksploatacja –  czy  wydatki związane z utrzymaniem mieszkania będzie można zaliczyć do kosztów?

Jak twierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 21 października 2022 r., nr 0115-KDIT3.4011.60.2022.2.KP, wydatki związane z utrzymaniem mieszkania takie jak np. remonty  nadal będzie można zaliczać do kosztów. Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT jeżeli środek trwały zostaje ulepszony, powoduje to konieczność powiększenia jego wartości początkowej o sumę wydatków poniesionych w związku z tym ulepszeniem. W efekcie poniesione wydatki nie będą stanowiły bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów. Natomiast, na podstawie zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów mogą stanowić wydatki poniesione na remont składnika majątku, niezależnie od tego, czy składnik majątku jest ujawnionym środkiem trwałym.

Poniesione przez podatnika wydatki na remont środków trwałych nie podlegają zaliczeniu do jego wartości początkowej (nie powiększają jej). Tym samym mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bez względu na ich wysokość. Warto wiedzieć, że po 1 stycznia 2023 r. bez zmian pozostanie również klasyfikacja podatkowa wydatków dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkalnych. Po spełnieniu warunków uznania za koszt uzyskania przychodów związane z nimi opłaty będą podlegały zaliczeniu do takich kosztów na dotychczasowych zasadach.

Czy podatnicy mogą uwzględniać w kosztach podatkowych nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 r. i amortyzowane do tego dnia nieruchomości i prawa o charakterze mieszkalnym, w części, która nie zostanie rozliczona w tych kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne do końca 2022 r.?

Odpowiadając na to pytanie uwagę powinno się skierować na art. 30e ustawy o PIT. Wywnioskować z niego należy, że dochód powstaje, jeżeli do odpłatnego zbycia dochodzi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W związku z tym, wydatki podatników na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie budynków i lokali mieszkalnych oraz związanych z nimi gruntów nierozliczone do końca 2022 r. poprzez odpisy amortyzacyjne będą mogły być uwzględnione przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych składników. Natomiast w przypadku podatników CIT, badane wydatki, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, będą stanowiły koszt w przypadku ich odpłatnego zbycia, bez względu na czas ich poniesienia.

Co z dodatkowymi kosztami nabycia i wytworzenia?

Dodatkowe koszty, do których można zaliczyć np. gwarancje bankowe, prowizje, odsetki itp. dotyczące nabycia lub wytworzenia nieruchomości i praw mieszkalnych mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, o ile nie zostały wskazane w art. 23 ustawy o PIT bądź w art. 16 ustawy o CIT.

Nasze wygrane sprawy – podsumowanie roku 2022

Kolejny udany rok i kolejne sprawy z sukcesem zakończone dla naszych klientów. Krótkie podsumowanie roku 2022 i naszych sukcesów:

 1.  26 wygranych spraw przed sądami administracyjnymi – Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (uwzględniliśmy przy tym tylko wyroki prawomocne). Na szczególną uwagę podatników spierających się z organami podatkowymi zasługuje m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2022 r., sygn. I FSK 2454/18, z którego wynikają dwie istotne tezy:
  1. obowiązek doręczania przez organy podatkowe wszystkich postanowień wydawanych w toku postępowania, w tym postanowień niezaskarżalnych,
  2. obowiązek doręczenia orzeczenia w takiej formie w jakiej zostało wydane. A więc, jeżeli organ podatkowy wyda orzeczenie w formie tradycyjnej, tzn. w wersji papierowej, podpisując je odręcznie i zeskanuje do PDF, a następnie wyśle pełnomocnikowi plik PDF za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie takie jest bezskutecznie, jako niespełniające wymogów art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej.

   Osoby, u których nadmiernie przedłuża się postępowanie podatkowe powinny zwrócić uwagę na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Bk 27/22, w którym sąd uznał, iż niemożność zakończenia przez organ podatkowy postępowania w ustawowym czasie nie powinna obciążać podatnika. Za okres przeciągającego się postępowania podatkowego nie można podatnikowi naliczać odsetek za zwłokę.

 2.  27 korzystnych rozstrzygnięciem na etapie organów administracyjnych.
  Takie sprawy, w którym możemy podatnikom pomóc już na jak najwcześniejszym etapie, bez wchodzenia w spór sądowy cieszą nas najbardziej. Sprawy prowadzone przez nas zarówno przed sądami, jak i organami podatkowymi dotyczyły szerokiej tematyki, w szczególności: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego, postępowania egzekucyjnego, kar nakładanych w systemie SENT i wielu, wielu innych. Jedną z takich spraw było umorzenie postępowania w zakresie zastosowania 0% stawki podatku VAT przy eksporcie towarów.

 3.  Kilkadziesiąt uzyskanych dla naszych klientów korzystnych interpretacji indywidualnych i Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). W szczególności dotyczyły one:
  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku kontraktów długoterminowych,
  • ulgi termomodernizacyjnej,
  • rozliczenia bonów różnego przeznaczenia,
  • podatkowych skutków cashback-u,
  • braku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym refaktury mediów przy najmie prywatnym,
  • opodatkowania różnorodnych transakcji dotyczących nieruchomości,
  • amortyzacji środków trwałych,
  • skutków podatkowych różnorodnych przekształceń i zdarzeń z tym związanych,
  • zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ulgi na robotyzację i wielu innych.
 4.  Wiele korzystnych rozstrzygnięć uzyskanych dla podatników w innym zakresie, w szczególności dotyczących:
  1. składek ZUS (m.in. pozytywne interpretacje w zakresie braku obowiązku opłacania składek od wypłaty różnego rodzaju należności),
  2. dofinansowań z PFR (m.in. w sprawie spornej prawomocna decyzja o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji otrzymanej z PFR w ramach tzw. Tarcza Pomocowych).
 5.  W marcu 2022 r. zostaliśmy nagrodzeni przez Dziennik Gazeta Prawna w rankingu Topowych Doradców i Najlepszych Firm Doradztwa Podatkowego. Więcej o naszym sukcesie w rankingu przeczytasz tutaj.

Główna część naszej działalności, to jednak nie spory a bieżące wsparcie przedsiębiorców w ramach problemów prawnych, z którymi stykają się w działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego i handlowego. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Tym mottem kierujemy się na co dzień, starając się znaleźć rozwiązania korzystne i bezpieczne prawnie i podatkowo. W roku 2022 r. z sukcesem:

 1. Przeprowadziliśmy wiele przekształceń i restrukturyzacji
  Takie procesy wymagają nie tylko dogłębnej analizy podatkowej i prawnej, ale również znajomości procesów biznesowych i zrozumienia potrzeb klienta, a często również uwzględnienia dalszych planów związanych z sukcesją pokoleniową. W przypadku przekształceń niejednokrotnie konieczna jest analiza tematów związanych z nieruchomościami (w tym KOWR), dotacji, koncesji i zezwoleń, czy też skomplikowanych sytuacji majątkowych i rodzinnych.  
 2. wpieraliśmy naszych klientów przy przejściu na estoński CIT, w tym w zakresie obowiązków związanych z przejściem na tę formę opodatkowania,
 3. sporządziliśmy kilkadziesiąt dokumentacji cen transferowych dla podmiotów z różnych branż, w tym również w przypadku unikalnych na rynku transakcji i zdarzeń gospodarczych.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi coraz częściej są przedmiotem zainteresowania za strony organów podatkowych i dobrze sporządzona dokumentacja w tym zakresie ma coraz większe znaczenie.
 4. Wspieraliśmy naszych klientów w wielu różnorodnych obszarach, w szczególności:
  • przygotowaliśmy informacje o realizacji strategii podatkowej,
  • opracowaliśmy procedury dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR),  dochowania należytej staranności,  przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
  • opracowaliśmy wzory różnorodnych dokumentów, m.in. w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Naszym klientom staramy się zapewnić pełne wsparcie w trudnych tematach z jakimi spotykają się w swojej działalności gospodarczej.

 

Rusza PIT 2023. Jak uzyskać szybki zwrot?

Przed nami gorący czas podatkowy. Rusza złożenie zeznań za 2022 rok. Tegoroczne rozliczenie będzie jednak nieco trudniejsze, w porównaniu do ubiegłego roku. Wszystko przez zmiany wprowadzone przez „Polski Ład”. Co się zmieniło i jak otrzymać najszybszy możliwy zwrot podatku? Podpowiadamy!

Przypomnijmy, Polski Ład wszedł w życie w styczniu ub. roku i wprowadził wiele zmian podatkowych. Wśród nich jest m.in:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
 • Podwyższenie drugiego progu
 • Wprowadzenie niższej stawki podatkowej 12% dla progu do 120.000,00 zł
 • Możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa;
 • Ulga w PIT dla osób powracających z emigracji – zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85 528 zł przez 4 kolejne lata licząc od roku powrotu lub od roku następnego.

PIT 2022 – jak uzyskać szybki zwrot?

Efektem rozliczenia rocznego PIT jest kwota nadpłaty (lub niedopłaty) podatku. Gdy w podsumowaniu naszej deklaracji otrzymamy kwotę do zwrotu z fiskusa to nagroda, którą chcielibyśmy szybko otrzymać. Jak to zrobić?

Najważniejsze, by nie zwlekać z wypełnieniem rocznego zeznania podatkowego. Jeśli wypełnimy go na początku, tym krótszy czas oczekiwania na zwrot. Kwoty niskie (do 5 tys. zł od 2022 są automatycznie zwracana dzięki systemowi Auto zwrot). Dzięki temu, pieniądze powinny do nas trafić w ciągu pięciu dni.

Kolejną kwestią jest sposób wysyłki deklaracji PIT do urzędu skarbowego. Od kilku lat promowane jest rozliczenie w formie elektronicznej i składanie zeznań PIT przez Internet. Wysyłka online skraca czas oczekiwania na zwrot podatku z trzech miesięcy do 45 dni. Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny również skorzystają z szybkiego zwrotu (maksymalnie do 30 dni).

Zwrot podatku na konto lub pocztą

Organy podatkowe nie będą przekazywały zwrotów podatku przed 16 lutego 2022 r. Termin 45 dni lub 3 miesiące na zwrot podatku liczyć należy od 16 lutego – w przypadku deklaracji złożonych między 1 stycznia a 15 lutego Zwrot podatku można otrzymać na konto bankowe lub przekazem pocztowym. Numer konta można podać w zeznaniu PIT-37.