Podatek od darowizny. Nowe progi podatkowe i kwoty wolne w 2022 r.

Od października zwiększono kwoty wolne od darowizn, przeznaczonych przez obdarowanych na cele mieszkaniowe. Zmieniła się też skala podatkowa. O ile? Zapoznaj się z naszym tekstem!

Jak informuje resort finansów, kwota wolna dla darowizn przeznaczanych przez obdarowanych na określone w ustawie cele mieszkaniowe (art. 4 ust. 1 pkt 5 PSD) wynosi obecnie 10 434 zł zamiast dotychczasowych 9 637 zł – w przypadku jednego darczyńcy. Limit od wielu darczyńców ma wynosić 20 868 zł (zamiast 19 274 zł).

Nowe kwoty podatku od spadków i darowizn

Zmiany objęły również podatek od darowizn i spadków. Od 13 października stawki wynoszą 10 434 zł (zamiast 9637 zł) w pierwszej grupie podatkowej, 7 878 zł w (zamiast 7 276 zł) w drugiej grupie podatkowej i 5 308 zł w (zamiast 4 902 zł) w trzeciej grupie podatkowej.

Zmieniła się też skala podatkowa, a czyli przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki podatków. I tak za darowiznę od dalszej rodziny możemy zapłacić 12 proc. podatku (do 11 128 zł) zamiast 15 proc. – Równocześnie 15 proc. stawka obowiązuje go teraz do 22 256 zł, a nie jak wcześniej do 20 557 zł – informuje Ministerstwo Finansów.

Czym jest podatek od spadków i darowizn?

Podatek od spadków i darowizn uregulowany został w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 z późn. zm. – dalej PSD). Podobnie jak w przypadku innych podatków nazwa ustawy nie wyczerpuje wszystkich okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Poza wskazanymi w tytule dziedziczeniu i darowiznami opodatkowaniu, zgodnie z art. 1 ust. 1 PSD, podlega też m.in.  zasiedzenie, nieodpłatne zniesienia współwłasności czy nieodpłatne: renty, użytkowania oraz służebności.

 

Tarcza dla pogranicza

Na początku października bieżącego roku Sejm przyjął długo wyczekiwaną ustawę, która tworzyć ma ramy prawne dla tzw. „tarczy dla pogranicza”, czyli programu pomocowego dla przedsiębiorców z obszarów leżących przy granicy Polski z Białorusią, na których od września 2021 r. do czerwca 2022 r. obowiązywał czasowy zakaz przebywania.

Początkowo, na obszarach przygranicznych od 2 września 2021 r. przez 90 dni obowiązywał stan wyjątkowy i związany z nim zakaz przebywania. Stosownie do postanowień Konstytucji RP, został on jednak zniesiony z końcem listopada 2021 r. Jednak, z uwagi na nadal trwający kryzys migracyjny, rząd, na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, zdecydował o zachowaniu zakazu przebywania w sferze nadgranicznej. Stan ten utrzymywał się do czerwca bieżącego roku i spowodował znaczne utrudnienia w działalności przedsiębiorców z tego obszaru.

Zgoda Komisji Europejskiej coraz bliżej

Ustawodawca, dostrzegając problemy podmiotów strefy przygranicznej, jesienią 2021 r. uchwalił ustawę o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, która została stosownie znowelizowania po przedłużeniu zakazu przebywania. Omawiana rekompensata stanowiła jednak pomoc de minimis i zgodnie z Rozporządzeniem 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. maksymalna jej kwota, przypadająca na jednego beneficjenta, wynosi 200 tys. euro w przeciągu trzech lat. Limit ten okazał się przeszkodą dla wielu podmiotów.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba stworzenia nowego programu wsparcia, którym ma być właśnie „tarcza dla pogranicza”. Z uwagi jednak na fakt, że również ta forma to pomoc de minimis, do jej wprowadzenia potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Polega ona na oficjalnym przekazaniu organowi wykonawczemu UE projektu wsparcia wraz z niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. Komisja, po otrzymaniu kompletu informacji i dokumentów, podejmuje decyzję w przedmiocie akceptacji takiego programu.

Z przekazywanych przez rząd informacji wynika, że rozmowy z Komisją Europejską są już w finalnej fazie i zgoda na nowy program wsparcia jest coraz bliżej.

Beneficjenci „tarczy dla pogranicza”

Z założenia, program pomocowy kierowany jest do przedsiębiorców działających na obszarach przygranicznych części województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego, które obejmują łącznie 183 miejscowości położone w 8 powiatach: siemiatyckim, hajnowskim, białostockim, sokólskim, augustowskim, sejneńskim, włodawskim oraz bialskim.

Dokładne zasady funkcjonowania programu nie są jeszcze znane, ale wydaje się, że będą one tożsame z tymi związanymi z wypłatą poprzednich rekompensat finansowych w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego jesienią zeszłego roku i obejmą ten sam krąg beneficjentów.

Zasady uzyskania wsparcia

Przed wejściem w życie ustawy nie jest pewne jak dokładnie wyglądać będą warunki uzyskania pomocy finansowej. Z dotychczasowych informacji wynika jednak, że we wniosku o wsparcie znaleźć się musi oznaczenie przedsiębiorcy, informacje o jego siedzibie oraz o wysokości wnioskowanego wsparcia wraz z numerem konta do wpłaty. Dodatkowo, potrzebne będą dokumenty potwierdzające poniesioną stratę oraz oświadczenie przedsiębiorcy wymagane do ustalenia możliwości objęcia pomocą.

O udzieleniu wsparcia decydował będzie wojewoda. Organ administracji rządowej będzie miał 30 dni od dnia złożenia wniosku na wydanie ostatecznej i prawomocnej decyzji w sprawie wsparcia finansowego. Zostanie on również uprawniony do weryfikacji złożonego wniosku i przeprowadzenia w tym celu kontroli lub jej zlecenia. Następnie kopie wydanych decyzji wojewodowie przekazywać będą w ciągu 7 dni do Polskiego Funduszu Rozwoju, który w terminie kolejnych 7 dni wypłacał będzie wsparcie.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowe obowiązki

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który zawiera zbiór danych i wskaźników energetycznych danego budynku lub jego części określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania świadectw oraz sytuacje w których następuje ich przekazanie reguluje ustawa o charakterystyce energetycznej. Od kwietnia 2023 roku, wskutek wejścia w życie nowelizacji ww. ustawy, rozszerzony zostanie zakres obowiązków związanych ze sporządzaniem, pozyskiwaniem oraz przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

Przekazanie świadectwa u notariusza

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej, posiadanie świadectwa wymagane jest gdy budynek lub część budynku:

 • zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • będzie wynajmowany.

Nowelizacja nie zmienia powyższego wymogu, jednakże modyfikuje obowiązki w zakresie procedury przekazywania świadectw. W przypadku umów sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, znowelizowane przepisy ustawy przewidują obowiązek przedstawienia świadectwa w chwili sporządzenia aktu notarialnego. Zaznaczyć należy także, że notariusz zobowiązany zostanie do odnotowywania w akcie notarialnym przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej, zaś w przypadku jego nieprzekazania, notariusz będzie miał obowiązek pouczenia zbywcy.

Odpowiedzialność podmiotów sporządzających świadectwo

Nowelizacja zakłada zawieranie w treści świadectwa, oprócz aktualnie wymaganych ustawą informacji także oświadczenia osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Wskazać należy, że oświadczenie to składane będzie się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rozszerzony katalog kar

Podkreślenia wymaga także niezwykle istotna zmiana w postaci rozszerzenia katalogu zdarzeń podlegających karze. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej, przewiduje sankcje wobec sporządzającego świadectwo za sporządzenie go niezgodnie z wymogami wskazanymi w art. 4 ust. 3 ustawy. Ponadto, ukarane zostaną także podmioty nie wywiązujące się z przewidzianych ustawą obowiązków w zakresie przekazywania świadectw nabywcom oraz najemcom budynku.

Pozostałe zmiany

Świadectwo charakterystyki energetycznej, co do zasady jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Ponadto, wskazania wymaga także, iż nowelizacja w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej obejmie także przepisy prawa budowlanego. Po jej wejściu w życie, do art. 57 prawa budowlanego, zostanie dodany pkt 6a, w myśl którego do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, co spowoduje powstanie nowego obowiązku zarówno w stosunku do deweloperów jak i inwestorów prywatnych.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Podsumowując właściciele m.in. mieszkań czy też domów jednorodzinnych, powinni pamiętać o obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dopiero w momencie gdy planują sprzedaż bądź wynajem posiadanego budynku lub jego części.

Inaczej będzie jednak w odniesieniu do nowopowstałych obiektów budowlanych, w tym wskazanych powyżej domów jednorodzinnych, gdyż wówczas posiadanie świadectwa przez inwestora będzie obowiązkowe w każdej sytuacji (jak już wyżej wskazano – w momencie zakończenia budowy lub w chwili wystąpienia o udzielenie pozwolenia na użytkowanie), niezależnie od faktu czy budynek będzie w przyszłości wynajmowany czy też sprzedany.

W celu uzyskania świadectwa, należy odnaleźć podmiot zajmujący się usługami audytu, mający uprawnienia do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej. Przed dokonaniem wyboru firmy świadczącej tego typu usługi, warto zweryfikować jej rzetelność poprzez sprawdzenie czy figuruje ona w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Z dostępnych danych wynika, że na chwilę obecną cena uzyskania świadectwa oscyluje w granicach 400-1000zł. Należy jednak mieć na uwadze, że po wejściu w życie nowelizacji, koszty te mogą znacząco wzrosnąć – z uwagi na powiększenie grona podmiotów zainteresowanych zdobyciem świadectwa. W przypadku planowanego w przyszłości wynajmu bądź sprzedaży nieruchomości, warto zatem rozważyć uzyskanie świadectwa już teraz, gdyż jak wskazuje treść nowelizacji, świadectwa uzyskane przed dniem wejścia jej w życie zachowują ważność przez okres na jaki zostały wystawione.

Zmiany w podatku Belki. Kto skorzysta, a kto straci? Wyjaśniamy!

Zmiany w podatku od zysków kapitałowych. Według założeń Ministerstwa Finansów, zyski do 10 tysięcy złotych rocznie miałyby być z niego zwolnione, a powyżej tej kwoty – byłyby opodatkowane stawką 20 procent. Obecnie w tzw. podatku Belki stawka wynosi 19 proc.

Na ten moment założenia zmian są procedowane i poddawane analizom i wyliczeniom. Wysokość kwoty wolnej od podatku (10 tys.) miałaby obejmować zyski zarówno z odsetek na lokatach, rachunkach bankowych, giełdy, dywidend i odsetek/dyskonta z obligacji.

Jak donosi PAP Biznes, zaproponowane zmiany będą korzystne dla ponad 90 proc. podatników. Natomiast dla tych, którzy osiągną roczny zysk w wysokości 200 tys. zł nie odczują nowego rozwiązania, proponowanego przez Ministerstwo Finansów. Na zmianach mogą natomiast stracić ci, których zyski z inwestycji przekroczą poziom 200 tys. zł rocznie.

Nowe rozwiązania wejdą jeszcze w tej kadencji Sejmu

„Według wstępnych wyliczeń, struktura przychodów z podatku od zysków kapitałowych jest dzisiaj taka, że prawdopodobnie wystarczy podwyżka dla najbogatszych podatników o 1 pp. do 20 proc. z 19 proc., aby w pełni zrekompensować kwotę wolną w wysokości około 10 tys. zł. Wymaga to jednak jeszcze dokładnego przeliczenia” – informuje PAP Biznes.  Nowe rozwiązania mają być jeszcze konsultowane z m.in. przedstawicielami sektora bankowego oraz  Związkiem Banków Polskich.

Zmiany w ustawie są związane z realizacją Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Ministerstwo Finansów chce, aby nowe przepisy weszły jeszcze w tej kadencji Sejmu, by wszystkie strony mogły przygotować się do zmian.

Co to jest „Podatek Belki”?

Podatek od zysków kapitałowych  czyli tzw. „Podatek Belki” oficjalnie funkcjonuje w naszym kraju od 2002 roku. Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania był on obowiązkowy dla zysków od depozytów bankowych. Z założenia wynosił on 20% i pobierany był tylko od oszczędności w bankach. Po dwóch latach obniżono podatek do 19%, ale objęto nim także zyski pochodzące z inwestycji w papiery wartościowe, czyli tzw. dochody kapitałowe.

Pora na innowacje. Co mogą oznaczać Ulgi na Prototypy?

Wielokrotnie krytykowane przepisy Polskiego Ładu, które wprowadziły niemałe zamieszanie w polskiej rzeczywistości podatkowej, powołały również do życie wiele ciekawych preferencji podatkowych. Jedną z nich jest obowiązująca od początku 2022 r. ulga na prototyp, która z założenia wspierać ma podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową we wdrażaniu ich pomysłów w życie.

Nowo wprowadzona regulacja pozwala podatnikom CIT (i analogicznie podatnikom PIT), uzyskującym przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek, z zastrzeżeniem jednak, że wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

Definicje ustawowe

Regulując ulgę na prototyp ustawodawca zdecydował się na legalne zdefiniowanie pojęcia produktu, produkcji próbnej oraz wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przykładowo, pod pojęciem produkcji próbnej nowego produktu rozumieć należy etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Co podlega odliczeniu?

Przepisy regulujące podatki dochodowe zawierają precyzyjną listę wydatków  kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach omawianej ulgi. Preferencja obejmie więc koszty produkcji próbnej oraz koszty związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Do pierwszej kategorii wydatków zaliczymy np.:

 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu (zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Przez koszty związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu rozumieć należy:

 • badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • badania cyklu życia produktu; systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Podatek od posiadania psa wzrasta. Ile zapłacą posiadacze czworonogów

Wyższy podatek za psa. Od przyszłego roku właściciele czworonogów będą musieli zapłacić więcej niż dotychczas. Ile wyniesienie opłata? Wyjaśniamy!

Opłata od posiadania psów to podatek samorządowy, który zasila budżet gminy, a organem podatkowym w tym przypadku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy może wprowadzić taki podatek, przy czym opłata za posiadanie jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów. Czy zatem jesteśmy zmuszeni do opłacenia dodatkowej daniny za posiadanie czworonoga? Tu z pomocą przychodzi Biuletyn Informacji Publicznej danej gminy. Tu znajdziemy wszelkie informacje na temat podatku od posiadania psa.

Kto ma płacić podatek od psa?

Zgodnie z treścią art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31), opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Co ważne, opłata jest
pobierana od posiadacza psa, a nie jego właściciela. Ile zapłacimy za posiadanie psa w 2023 roku? Od przyszłego roku czeka nas wyższy podatek niż wcześniej. W 2021 opłata ta wynosiła bowiem
130,30 zł, zaś obecnie 135,00 zł. Wówczas wzrosła zatem o niecałe 5 zł.W 2023 r. podwyżka sięgnie ponad 15 zł i podatek od posiadania psa będzie wynosił 150,93 zł. Wynika to bowiem z kwoty
ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów, bowiem gminy nie mogą samodzielnie ustanawiać wysokości danego podatku.

Gdzie należy uiścić opłatę za posiadanie psa i do kiedy?

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy również informację w jaki sposób można uiścić podatek od psa. Najczęściej można go zapłacić:

 • w kasie gminy
 • przelewem na jej konto
 • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta)

Podatek jest płacony co roku. O terminie zapłaty najczęściej decyduje rada gminy. Informację w tej sprawie powinniśmy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Czy Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym od pracy? Wyjaśniamy!

14 października obchodzimy Dzień  Nauczyciela. W 2022 roku to wyjątkowe święto przypada w piątek. Wielokrotnie pada pytanie, czy ten dzień jest wolnym od pracy? Odpowiadamy!

W dzień utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 października) obchodzimy święto nauczyciela. To dzień wolny od zajęć, co oznacza, że nie odbywają się żadne zajęcia lekcyjne. Często pedagodzy i uczniowie nie muszą przychodzić do szkoły, czasem placówki organizują różnego rodzaju apele i imprezy okolicznościowe.

Pedagodzy, którzy tego dnia pełnią dyżur w pracy, w związku z tym nie mogą się ubiegać o dodatkowe wynagrodzenie lub dzień wolny od pracy. 14 paździrnika nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a jedynie wolnym od lekcji. To dyrekcja placówki ustanawia, czy w tym dniu uczniowie mają obowiązek przyjścia do szkoły, np. na apel, czy też mogą zostać w domach.

Czy 15 października to dzień pracujący?

15 października, a więc dzień po Dniu Nauczyciela przypada w sobotę, w związku z tym  wiele osób zastanawia się, czy jest to dodatkowy dzień wolny. Dyrektorzy placówek mogą wyznaczać dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • dla szkół podstawowych jest to 8 dni w trakcie roku szkolnego,
 • dla liceów ogólnokształcących i techników, 10 dni,
 • w szkołach branżowych, policealnych i centrach kształcenia zawodowego, do wykorzystania jest 6 dni,
 • w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy pula ta wynosi 4 dni.

Dzień Nauczyciela – czy trzeba odrabiać dzień wolny od szkoły?

Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, oznacza to, że tego dnia nie trzeba będzie odrabiać.

Podatek Rolny. Kto powinien go opłacić? Sprawdź zasady!

Podatkowi rolnemu podlegają grunty, które są sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kto powinien płacić tę daninę i na jakich zasadach? Sprawdź!

Podatek rolny to rodzaj daniny, którą państwo nakłada na gospodarstwa rolne od 1985 roku. Podstawą prawną jest ustawa z 15 listopada 1984 o podatku rolnym. Według ustawy, podatek ten powinni płacić:

 • właściciele gruntów rolnych – prawo własności do gruntów może być kupione, odziedziczone w spadku lub uzyskane w ramach darowizny,
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • posiadacze samoistni gruntów, zarządzający nimi bez prawa własności,
 • dzierżawiący grunty gospodarstw rolnych, które zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kiedy grunt podlega podatkowi?

Zgodnie z zapisami ustawy, grunt może zostać uznany za użytek rolny i objęty opodatkowaniem, jeśli jest wykorzystywany do

 • uprawy materiału siewnego lub hodowlanego, materiału reprodukcyjnego lub szkółkarskiego, warzyw lub grzybów, owoców i sadownictwa,
 • hodowli zwierząt, w tym ptaków oraz owadów,
 • produkcji materiału zarodkowego zwierząt,
 • przemysłowej produkcji materiałów pochodzenia zwierzęcego,
 • działalności fermowej,
 • hodowli ryb.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Kiedy powstaje i wygasa podatek rolny?

Zgodnie zapisami ustawy, podatek rolny powstaje w z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu powstania tytułu prawnego do gruntów lub po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Wygaśnięcie podatku następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym przestaną istnieć okoliczności, które uzasadniały dotychczas taki obowiązek.

Ile wynosi stawka podatku rolnego?

Kwota podatku rolnego wynosi do 146,15 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 292,30 zł za 1 hektar pozostałych gruntów. Dokładna kwota zostanie podana w decyzji. Każda gmina może obniżyć wysokość podatku na swoim terenie.

Kiedy się płaci podatek rolny?

Podatek rolny płaci się w czterech terminach i w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. Jeśli cały podatek jest mniejszy niż 100 zł, należy zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od wzbogacenia. Kiedy i jak trzeba go opłacić?

Kupiłeś samochód czy mieszkanie? Przygotuj się na kolejny wydatek. Będziesz musiał zapłacić podatek od wzbogacenia. Jaka to kwota i kiedy trzeba ją uiścić?

Podatek od wzbogacenia to jeden z podatków od czynności cywilnoprawnych. Jeśli kupujesz samochód, dom czy działkę, za którą płacisz określoną sumę, musisz zapłacić dodatkową opłatę do urzędu skarbowego. Według przepisów, podatek od wzbogacenia się należy zapłacić w ciągu 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży np. auta czy nieruchomości. Dotyczy to w dużej mierze najemcy, a nie sprzedającego.

Czym jest podatek od wzbogacenia?

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest opłatą, którą musi ponieść każdy, kto przy zawieraniu transakcji nie opłacił podatku VAT, stąd też nie dotyczy ona przedsiębiorców, którzy są jego płatnikami.

Opodatkowaniu podlegają nie tylko przedmioty, ale także pożyczki i darowizny. Stąd też z urzędu skarbowego możesz otrzymać wezwanie do zapłaty nie tylko podatku od czynności cywilno-prawnych, ale również podatku od spadków i darowizn. Wszystko jest uzależnione od tego, jaki sporządzono rodzaj umowy.

Podatek od wzbogacenia auta – ile wynosi?

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku auta może wynosić nawet 2 proc. wartości pojazdu. Urząd skarbowy, który pobiera tę opłatę musi jednak zweryfikować, czy cena samochodu na umowie jest zgodna z rzeczywistością. Jeśli jest zaniżona, podatek od wzbogacenia może być wyższy. To zabezpieczenie ze strony fiskusa, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie na umowie widnieje niższa wartość wyłącznie dlatego, że trzeba zapłacić 2 proc. od tej kwoty.  Urząd sprawdza kwotę pojazdy na podstawie profesjonalnych katalogów, gdzie znajdują się wszystkie modele pojazdów i marek, a ich ceny zależą od wielu czynników np. rocznika czy przebiegu.

Są jednak sytuacje, gdzie podatek od wzbogacenia będzie się zgadzać z rzeczywistą wartością pojazdu bo jest on np. po kolizji czy jego stan techniczny dalece odbiega od normy.

Ile wynosi podatek od wzbogacenia w przypadku nieruchomości?

Oprócz opłat związanych z zakupem nieruchomości (taksa notarialna, wkład własny w przypadku kredytu hipotecznego, założenie księgi wieczystej) dochodzi również podatek od czynności cywilnoprawnych. Mieszkanie, dom czy działka są opodatkowane wtedy, gdy zakup dotyczy rynku wtórnego. Zatem jeśli kupujemy mieszkanie od dewelopera, nie musimy opłacać podatku od wzbogacenia, bowiem w cenie nieruchomości jest już wliczony podatek VAT. Stawka podatku od nieruchomości wynosi 2 proc. czyli tyle samo, ile w przypadku zakupu auta.

Nie zapłacisz? Otrzymasz karę!

Uwaga! Jeśli nie opłacisz podatku, możesz otrzymać karę finansową. Kwoty są dość wysokie i wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.  Jeśli w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy kupna-sprzedaży nie zgłosisz zakupu w urzędzie skarbowym możesz zgłosić tzw. Czynny żal. To dokument, w którym uzasadniasz opóźnienie. Urząd skarbowy, a konkretniej naczelnik, może wtedy odpuścić karę za brak zapłaty za podatek od wzbogacenia.

Podatek VoD dla YouTuberów i TikTokerów

Serwisy społecznościowe z roku na rok zdobywają coraz szersze grono odbiorców, ich użytkowanie staje się codziennością dla szeregu osób, w praktycznie każdej grupie wiekowej. Powyższe sprawia, że wielu twórców publikujących na łamach popularnych platform rozwinęło swoją działalność do rangi pełnoprawnych, często bardzo dochodowych biznesów, co nie umknęło uwadze ustawodawcy zarówno unijnego jak i krajowego.

Nowelizacja ustawy o KRRiT

Nowelizacja z dnia 11 sierpnia 2021 r. wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o audiowizualnych usługach medialnych z dnia 14 listopada 2018 r. Nowe przepisy wprowadziły nie tylko nowe obowiązki podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne, ale rozszerzyły definicję tych usług, co sprawiło, że teraz podmiotami je dostarczającymi stało się większe grono przedsiębiorców, w tym niektórzy YouTuberzy czy też TikTokerzy.

Obowiązek wpisu do rejestru KRRiT

Według art. 47 ca ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Przewodniczącego Krajowej Rady nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia publicznego udostępniania usługi.

Celem ustalenia katalogu podmiotów na których ciążyć będzie obowiązek rejestracyjny ustanowiony w art. 47 ca ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji,  zadać należy jedno pytanie: czym jest podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną?

Zgodnie z art. 4 pkt 6a ustawy o radiofonii i telewizji audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna:

 • świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej – przy czym pojęcie działalności gospodarczej jest w tym przypadku tożsame z jej definicją wynikającą z prawa przedsiębiorców,
 • polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu – według art. 4 pkt 8a ustawy o radiofonii i telewizji, udostępnianie takie ma miejsce gdy ogół użytkowników w wybranym przez nich momencie i na ich życzenie, może dokonywać odbioru wybranej audycji z udostępnionego przez twórcę katalogu,
 • katalog jest ustalony przez podmiot dostarczający usługę – z katalogiem mamy do czynienia wówczas gdy zbiór treści jest dobrany i uporządkowany wg kryteriów ustalonych przez twórcę a odbiorca może wybrać, co chce oglądać i kiedy.

Po spełnieniu wyżej opisanych kryteriów za audiowizualne usługi medialne na żądanie mogą być uznane usługi świadczone przy wykorzystaniu platform udostępniania wideo takich jak YouTube, TikTok, Facebook czy też Twitch, co też zostało potwierdzone w wyjaśnieniach udzielanych przez rzeczniczkę prasową KRRiT.

Obowiązek zapłaty podatku VoD

W przypadku wypełnienia przez danego twórcę opisanych wyżej przesłanek, może zostać on objęty obowiązkiem zapłaty daniny na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w formie 1,5% podatku płaconego kwartalnie.

W myśl art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Ustawa przewiduje jednak wyjątki, w myśl których, z obowiązku zapłaty opisanej wyżej daniny zwolnieni są:

 • mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu prawa przedsiębiorców,
 • twórcy u których liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez nich audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Podatek dla YouTuberów i TikTokerów – tak, ale nie dla wszystkich

Podsumowując, w sytuacji gdy twórca wypełnia przesłanki z art. 4 pkt 6a ustawy o radiofonii i telewizji, będzie dotyczył go obowiązek wpisu w rejestrze KRRiT.

Objęcie danego podmiotu obowiązkiem rejestracyjnym nie sprawia jednak automatycznie, że jest on zobowiązany do zapłaty podatku VoD,  jak już wyżej wskazano, wyłączone z takiego obowiązku zostały podmioty będące mikroprzedsiębiorcami oraz takie, u których liczba użytkowników publikowanych przez nich treści nie przekracza wskazanych w 19 ust. 6c ustawy o kinematografii wartości.