Polityka prywatności

(ostatnia zmiana 26 lipca 2022 r.)

Jeżeli korzystasz z naszego serwisu i usług i pozostawiasz swoje dane osobowe niniejsza informacji wyjaśni w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe. Dbamy o to, aby Twoje dane były bezpieczne i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z naszej strony internetowej lub naszych usług Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności konkretnego serwisu oraz w celu świadczenia oferowanych przez nas usług.

Właścicielem strony internetowej www.dbopolska.pl i Administratorem pozostawianych na niej danych osobowych jest DBO Polska sp.  z o.o.

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, DBO Polska sp. z o.o. ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

– gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie i w celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593) – na podstawie art. 96 ww. ustawy.

DBO Polska sp. z o.o. nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji.  Ponadto przetwarzanie danych wrażliwych może mieć również miejsce, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f RODO). Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DBO Polska sp. z o.o. nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.
DBO Polska sp. z o.o. może w określonych przypadkach ujawnić informacje na temat użytkowników pracownikom lub współpracownikom, bądź też w – formie powierzenia ich przetwarzania – może je ujawnić firmom zewnętrznym lub dostawcom usług działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników oraz opracowywać wewnętrznie anonimowe statystyki związane z odwiedzinami naszej strony celem dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania.

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej DBO Polska sp. z o.o. podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże DBO Polska sp. z o.o. może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez DBO Polska sp. z o.o., czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, przesyłając stosowną informację do Spółki będącej usługodawcą.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Użytkownik może również przesłać na adres biuro@dbopolska.pl prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym DBO Polska sp. z o.o. podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.
Użytkownik powinien pamiętać, o prawach, jakie mu przysługują w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

– prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),

– prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

– prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie ,lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś,

– prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),

– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

DBO Polska sp. z o.o. stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe.  Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki DBO Polska sp. z o.o. w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym

– są one niezbędne do realizacji usługi zamówionej przez użytkownika,

– są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych wymagań obowiązujących w naszych Spółkach, lub

– do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji

– do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń DBO Polska sp. z o.o. i użytkownika.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe użytkownika zostały zebrane.

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DBO Polska sp. z o.o. może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki ochrony danych osobowych. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników.

DBO Polska sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników. Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem biuro@dbopolska.pl.

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

CZY PLIKI „COOKIES” ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.