Ulgi podatkowe, w tym IP BOX, ulga B+R, ulga na robotyzację

IP BOX

Ulga IP BOX została wprowadzona w 2019 r. z przeznaczeniem dla przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek) komercjalizujących wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Ulga polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej) wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5%.

Ważne! Możliwe jest dokonanie korekty zeznania podatkowego i rozliczenia ulgi IP BOX wstecz – od 2019 r., co pozwoli odzyskać należne Ci pieniądze za lata 2019-2021.

Ulga B+R

Przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mogą odliczyć nawet 150% kosztów kwalifikowanych.

Przykłady działalności B+R:
– opracowanie nowych receptur produktu,
– ulepszenie istniejącej linii produkcyjnej,
– projektowanie opakowania pod kątem np. zmniejszenia wagi.

Kosztami kwalifikowanymi są m.in.:
– wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki na ubezpieczenie społeczne,
– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki społeczne,
– wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego,
– wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze świadczone przez jednostki naukowe.

Ulga na robotyzację

Przedsiębiorcom przysługuje dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (m.in. zakup lub leasing finansowy nowych robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

W ramach oferty:

weryfikujemy spełnienie warunków do skorzystania z ulg podatkowych

sporządzamy wnioski o interpretację indywidualną, która gwarantują bezpieczeństwo podatkowe podczas stosowania ulg

sporządzamy opinie prawno-podatkowe

wspieramy w rozliczeniu ulg