Prowadzisz bloga? Możesz zapłacić niższy podatek

Blogi oprócz hobbistycznego charakteru często stanowią stałe źródło utrzymania. Jednak by blog był atrakcyjny dla reklamodawców a więc głównych „sponsorów” blogerów, treści w nim zawarte muszą być ciekawe i przyciągać czytelników, a to kosztuje. Pojawia się możliwość odliczenia kosztów.

Koszt uzyskania przychodu to wydatki jakie ponosi się w związku z osiągnięciem przychodu. Przykładem mogą być pensje pracowników, wydatki na reklamę czy zakup komputera. Koszty takie
jeśli są powiązane z przychodem, obniżają dochód, tym samym generując niższy podatek do zapłaty. Dlatego w interesie przedsiębiorców jest skorzystanie z takiej możliwości.

Prowadzenie blog wrzucone w koszty? Fiskus się nie zgadza, ale jest szansa w sądzie

Fiskus twierdz, że wydatki są związane z prowadzeniem bloga, a nie z przychodem z reklam, więc nie można tego uwzględnić w kosztach i tym samym zapłacić niższego podatku. Prowadzenie bloga, niezależnie od jego specyfiki generuje mniejsze lub większe wydatki. Dlatego też przedsiębiorcy tłumaczą, że zarabiają z reklam i zakupy mimo iż przeznaczone na prowadzenie bloga, są ściśle powiązane z przyciągnięciem reklamodawców, a więc przychodem.

Pozytywna linia orzecznictwa

Blogerzy którzy nie zgodzili się ze zdaniem skarbówki i zaskarżyli nieprzychylne interpretacje mogą być miło zaskoczeni. W wielu przeanalizowanych wyrokach sąd przychylił się do argumentacji
podatników. W każdym z pozytywnych wyroków przyjął on pogląd, że wydatki takie jak m.in. zakupy biletów do kina, rezerwacja hotelu, bądź wstęp do parku rozrywki, jeśli prezentowane są szerszej publiczności, wpływają na atrakcyjność bloga i tym samym większy przychód z reklam. Wydatki takie, jeśli są dobrze uargumentowane i zgodne z profilem działalności mogą podlegać odliczeniom i w przyszłości pomniejszać podatek. Przykładowo zakup ubrań przez blogerki modowe w sposób oczywisty wpływają na generowanie zysku i podlega wpisie w koszty prowadzenia działalności. Odliczenia takiego nie będzie mógł zastosować np. influencer z branży nowinek technologicznych.

NSA wyraziło zdanie. Co dalej?

Wyroki te mimo, że pozytywne dla podatników, nie mają bezpośredniego zastosowania dla innych blogerów. W części interpretacji indywidualnych poparto ten pogląd, jednak fiskus nie zajął jeszcze stanowczego korzystnego stanowiska w tej sprawie. Dlatego też, przedsiębiorca chcący odliczyć wydatki na prowadzenie bloga jako koszt uzyskania przychodu, powinien składać o interpretacje indywidualną i w przypadku negatywnej oceny walczyć dalej w sądzie. Trud ten jest jednak opłacalny, bo może skutkować o wiele niższym podatkiem, co zależnie od przychodów z bloga, może stanowić ogromną oszczędność.

Mały ZUS plus wydłużony, ale nie dla wszystkich. Co warto wiedzieć?

1 sierpnia wydłużono możliwość korzystania z małego ZUSu o kolejny rok. Problem w tym, że nie wszyscy skorzystają z tego rozwiązania automatycznie. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Mały ZUS plus  to możliwość zapłaty przez przedsiębiorców niższych składek na ubezpieczenia społeczne, które są liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z tej opcji mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku mieli nie więcej niż 120 tys. przychodu.

Od 1 sierpnia z małego ZUSu plus będzie można korzystać przez cztery lata. Dotyczy to tych, którzy opłacali ZUS w ten sposób w 2023 r. Przepisy dotyczące niższych składek zmieniła ustawa o świadczeniu wspierającym, która wydłużyła mały ZUS plus z trzech do czterech lat (art. 112a), ale wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy opłacali mały ZUS plus w 2023 r.

Mały ZUS plus obejmie przedsiębiorców, jeśli:

 • ubezpieczony korzystał w 2023 roku z małego ZUS plus, to może z niego korzystać przez dodatkowe 12 miesięcy,
 • ubezpieczony w 2023 r. wykorzystał limit 36 miesięcy korzystania z małego ZUS plus i nastąpiło to przed 1 sierpnia, to również ma prawo do preferencji przez dodatkowe 12 miesięcy. Takie osoby, aby skorzystać z tego dodatkowego, rocznego okresu, muszą najpierw zgłosić w ZUS wyrejestrowanie i ponownie zgłosić się do małego ZUS plus. Zasadniczo mogą to zrobić do 31 grudnia 2023 r. Niższe składki będą mogły zastosować najwcześniej od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złożyły zgłoszenie w ZUS.

Kto skorzysta ze zmian?

Nowe przepisy ominą tych, którzy korzystali z małego ZUSu plus i okres skończył się w grudniu 2022 roku, więc nie będą mogli skorzystać z przedłużenia. Drugą grupę stanowią przedsiębiorcy, którym ZUS plus skończył się w czerwcu 2023 roku. Wygranymi są przedsiębiorcy, którym podstawowy okres 36 miesięcy upłynie teraz, w sierpniu 2023 r., lub w kolejnych miesiącach, gdyż automatycznie przez najbliższe 12 miesięcy będą mogli skorzystać z ulgi.

W gorszej sytuacji są natomiast przedsiębiorcy, którzy do końca lipca byli na małym ZUS plus. Jeśli przed podpisaniem przez prezydenta ustawy nowelizującej złożyli zgłoszenie rejestracyjne, czyli ktoś się wyrejestrował z małego ZUS plus i zarejestrował na normalne zasady ZUS, to nie miał szansy na to, żeby zgłosić się na wydłużenie małego ZUS plus od 1 sierpnia.  Co w takiej sytuacji zrobić? Aby móc przedłużyć ulgę, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 0590 albo 0592. W związku z tym trzeba złożyć do ZUS następujące dokumenty:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 r.,
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 lub od 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Wniosek o dodatkowe 12 miesięcy preferencyjnego ZUS można złożyć do końca 2023 r.

Zmiany w podatkach lokalnych. Wzrosną opłaty za mieszkanie

Ministerstwo Finansów ogłosiło górną granicę stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Za metr kwadratowy budynku firmowego gminy będą mogły pobrać nawet 33,10 zł. To oznacza wzrost o cztery złote w porównaniu z 2023 r.

Wszystkie maksymalne stawki zostały podane w obwieszczeniu ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 777).

I tak, za metr mieszkania lub domu zapłacimy 1,15 zł (wzrost o 15 gr), a za metr garażu 11,17 zł (wzrost o 1,46). Z kolei za samochód ciężarowy o masie do 5,5 t trzeba będzie w 2024 r. zapłacić maksymalnie 1173,19 zł, czyli o 153,03 zł więcej niż obecnie. Tak znaczący wzrost to skutek inflacji, która za I półrocze tego roku wyniosła 15 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2022 r.– i o tyle więcej możemy zapłacić gminom.

Więcej zapłacimy nie tylko za domu czy mieszkania. Wzrosną także opłaty targowe (z 953,38 zł do 1096,39 zł), miejscowe (z 2,8 zł do 3,22 zł), uzdrowiskowe (z 5,4 zł do 6,21 zł), reklamowe (z 3,14 zł do 3,62 zł) i od psów (w tych gminach, które stosują tę opłatę, bo nie jest ona obowiązkowa) – z 150,93 zł do 173,57 zł.

Podane stawki są maksymalne, co oznacza, że gmina może ustalić niższe. W większości przypadków gminy stosują takie same stawki, jak w obwieszczeniu ministra finansów.

Schematy Podatkowe MDR – Obowiązek Posiadania Procedury

Znaczna część przedsiębiorców ma obowiązek nie tylko zaraportowania schematów podatkowych, ale również posiadania wewnętrznej procedury. Ten drugi obowiązek dotyczy znacznie szerszego kręgu podmiotów i może dotyczyć firm, które nie będą składały MDR-1 i MDR-3. Co więcej wiele firm powinno posiadać procedurę już od 1 stycznia 2019 r.

Kto powinien posiadać procedurę

Obowiązek posiadania procedury MDR dotyczy podmiotów, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • Są osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 • Przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł,
 • Podmiot występuje w charakterze promotora, zatrudnia promotorów lub wypłaca im wynagrodzenie.

Wszystkie te warunki muszą być przy tym spełnione łącznie, a brak ziszczenia się któregokolwiek z nich wyłącza wymóg obowiązkowego posiadania procedury.

Przeanalizujmy więc szczegółowo poszczególne z nich.

Po pierwsze obowiązek posiadania procedury dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Nie dotyczy on osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo. Do jej posiadania zobowiązane są natomiast m.in. spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządowe i wiele innych.

Po drugie, przychody lub koszty ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły 8 mln zł. Ustalając ten próg należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Przychody i koszty ustalane są na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych

W efekcie więc wymóg posiadania procedury nie dotyczy podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Ponadto w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe istotna jest wysokość przychodów lub kosztów bilansowych, a nie przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów podatkowych. W niektórych przypadkach te wartości potrafią się od siebie istotnie różnić.

2.  Rok na podstawie którego ustalane są przychody

Ustalając obowiązek posiadania procedury w danym roku uwzględnia się przychody i koszty z roku poprzedzającego dany rok obrotowy. A więc ustalając obowiązek posiadania procedury MDR w 2023 należy uwzględnić przychody i koszty z 2022 r. Trzeba jednak pamiętać, iż podmiot obowiązany do stosowania procedury w danym roku, ma obowiązek jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, nawet jeżeli w kolejnych latach przychody i koszty nie przekraczają granicy 8 mln zł

Po trzecie, obowiązek posiadania procedury dotyczy podmiotów, które występują w charakterze promotora, zatrudniają promotorów lub wypłacają im wynagrodzenie. W wielu publikacjach wskazuje się, iż obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów, które zatrudniają zewnętrznych doradców. Naszym zdaniem ten pogląd jest błędy. Zdaniem Doroty Kosackiej, doradcy podatkowego, każdy podmiot może potencjalnie wystąpić w charakterze promotora lub będzie zatrudniać promotora lub faktycznie wypłaci mu wynagrodzenie. Bez stałego monitorowania możliwości występowania schematów i pełnionej przez podmiot roli nie można więc wykluczyć spełnienia tego warunku. Z ostrożności, podejmując decyzję o wprowadzeniu procedury, należy więc przyjąć, iż warunek ten jest spełniony.

Co zawiera procedura MDR?

Wewnętrzna procedura MDR (czyli procedura dotycząca przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych) obejmuje w szczególności:

 • określenie czynności lub działań podejmowanych w celu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • środki stosowane w celu właściwego wypełnienia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 • określenie zasad przechowywania dokumentów oraz informacji,
 • określenie zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów w zakresie MDR
 • określenie zasad upowszechniania wśród pracowników tego podmiotu wiedzy z zakresu MDR

Działania te należy oczywiście dostosować do charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez członków kadry kierowniczej wyższego szczebla danego podmiotu, w tym członków zarządu lub dyrektorów, którzy posiadają wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz podejmujących decyzje mające wpływ na ryzyko jego nieprzestrzegania przez kontrahentów będących korzystającymi.

Jakie są sankcje za niewprowadzenie lub niezastosowanie procedury?

Ustawa przewiduje w tym zakresie kare pieniężną, która może zostać nałożona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na spółkę, w drodze decyzji – w wysokości do kwoty wynoszącej nawet 2 000 000 zł. Z kolei w przypadku, w którym przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu- przewidziana jest kara do wysokości nawet 10 000 000zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku ze schematami MDR– skontaktuj się z nami: mail: biuro@dbopolska.pl
Tel.  533 454 699 lub 732 666 306.

Posiadamy w sprzedaży gotowe procedury MDR, dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klientów, przeprowadzamy audyty w zakresie występowania schematów podatkowych.

Pierwsze mieszkanie

Nowa ulga podatkowa dla kupujących mieszkanie. Zmiany w PCC

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek (25 lipca) ustawę ws. likwidacji użytkowania wieczystego. Regulacja przewiduje, że nabycie pierwszego mieszkania będzie zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

26 maja br. Sejm przyjął ustawę, która likwiduje konieczność opłacenia 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego lub domu jednorodzinnego. We wtorek 25 lipca prezydent podpisał ustawę, która wejdzie w życie po 30 dniach.

Wprowadzone zmiany to znacząca ulga, zwłaszcza dla młodych osób, które często zmuszone były płacić wysokie podatki przy nabyciu używanej nieruchomości.

Przykładowo, przed zmianą przepisów, kupując mieszkanie za 500 tys. zł, trzeba zapłacić 10 tys. zł podatku. A przy zakupie nieruchomości o wartości 800 tys. zł, podatek wynosiłby 16 tys. zł. Dlatego zwolnienie z PCC to konkretną pomoc dla nabywców. Warto pamiętać, że podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy wyłącznie rynku wtórnego. Dla nabywców nieruchomości z rynku pierwotnego nic się nie zmieni. 

Dlaczego zmiany są ważne?

Zniesienie PCC stanowi istotne wsparcie, szczególnie w kontekście wysokich cen nieruchomości na rynku. Osłabienie obciążenia podatkowego związane z zakupem nieruchomości może także zachęcić potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o nabyciu nieruchomości, co może mieć pozytywny wpływ na cały sektor mieszkaniowy. 

Dzięki możliwości zaoszczędzenia środków nabywcy będą mogli skupić się na inwestowaniu w ulepszenia nieruchomości, zwiększeniu jej wartości czy też zaspokojeniu innych potrzeb związanych z mieszkaniem.

Od tych nieruchomości nie będzie podatku

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, podatek PCC nie będzie pobierany przy nabyciu:

 • prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
 • prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • domu jednorodzinnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie zapłacić podatku?

Według przepisów kupujący, będący osobą fizyczną lub osoby fizyczne (jeśli jest ich więcej), nie będą zobowiązani do zapłaty podatku, o ile w dniu sprzedaży i przed tą datą nie mieli oni żadnych praw ani udziału w tych prawach. Jeśli udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia, również nie będą zobowiązani do zapłaty podatku.

Nie tylko PCC

Nowa ustawa wprowadziła nie tylko zniesienie PCC dla określonych przypadków, ale również wprowadziła korzystne zmiany o innym charakterze. Jednocześnie podniesiono stawkę tego podatku do 6 proc. dla nabywców, którzy dokonują zakupu szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego. Na przykład, gdyby ktoś kupował mieszkanie o wartości 500 tysięcy złotych, podatek wyniósłby aż 30 tys. zł. Celem tej zmiany jest ograniczenie spekulacyjnych zakupów nieruchomości oraz równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych.

Podatki

Optymalizacja podatkowa. Poznaj popularne metody

Podatki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu funkcji publicznych i rozwoju społeczeństwa. Jednakże, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa często szukają legalnych sposobów na zmniejszenie swojego obciążenia podatkowego. Chodzi tu np. o zobowiązania związane z podatkiem CIT, PIT czy VAT.

Optymalizacja podatkowa to proces dostosowywania swoich finansów w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego w sposób zgodny z prawem. Jest to naturalna reakcja na złożony system podatkowy, który oferuje różnorodne ulgi, odliczenia, i inne mechanizmy zmniejszające podatki. Ludzie i przedsiębiorstwa starają się w pełni wykorzystać dostępne środki, aby płacić tylko tyle podatków, ile wymaga tego prawo.

Jakie są metody optymalizacji podatkowej?

Pierwsza metoda to odliczenia podatkowe. W Polsce istnieje możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych, takich jak koszty uzyskania przychodu, ulgi rodzinne, czy odliczenia związane z edukacją i leczeniem.

Druga to optymalizacja podatku dochodowego. Przedsiębiorstwa w Polsce mogą korzystać z różnych legalnych środków do zmniejszenia podatku dochodowego, takich jak inwestowanie w badania i rozwój, korzystanie z ulg inwestycyjnych, czy wykorzystywanie odpisów amortyzacyjnych.

Polski system podatkowy oferuje pewne ulgi dla inwestorów, takie jak preferencyjne stawki opodatkowania dla spółek inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych czy funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Kolejna kwestia to podatek od spadków i darowizn. W Polsce istnieje podatek od spadków i darowizn, ale istnieją również różne odliczenia, które mogą pomóc zmniejszyć to obciążenie podatkowe.

Ostatnia metoda to opodatkowanie dochodów kapitałowych. W Polsce istnieje podatek od dochodów kapitałowych, takich jak dywidendy, odsetki czy zyski z akcji. Można stosować strategie takie jak zasilenie konta IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które pozwalają na odroczenie opodatkowania.

Optymalizacja oparta o planowanie podatkowe

Optymalizacja może być oparta również o planowanie podatkowe. Planowanie odgrywa kluczową rolę, pozwalając na wykorzystanie strategii mających na celu zminimalizowanie obciążenia podatkowego. Jedną z popularnych metod jest zakładanie lub przenoszenie firmy za granicę, w szczególności do krajów, gdzie obowiązują nieco niższe stawki podatkowe, czyli tzw. raje podatkowe. Innym podejściem jest tworzenie zagranicznego holdingu, czyli struktury składającej się z niezależnych podmiotów gospodarczych, zależnych finansowo od dominującego podmiotu. Kluczową kwestią jest odpowiednie zorganizowanie holdingu, co pozwala na płacenie niższych podatków dzięki odpowiedniemu przepływowi środków finansowych.

Optymalizacja — zawsze w granicach prawa

Warto podkreślić, że optymalizacja podatkowa powinna być prowadzona w granicach prawa i z poszanowaniem zasad etycznych. Osoby i przedsiębiorstwa powinny unikać sztucznych konstrukcji podatkowych i agresywnych praktyk, które mogą być uznane za nielegalne lub niemoralne przez organy podatkowe i społeczeństwo. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem podatkowym lub doradcą podatkowym w celu wybrania odpowiednich strategii optymalizacji podatkowej, które są zgodne z obowiązującym prawem i standardami etycznymi.

ZMIANY W SYSTEMIE SENT

Do tej pory systemem monitorowania drogowego i kolejowego SENT przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi był objęty przewóz m.in. alkoholu, suszu tytoniowego, bibułek papierosowych, taśm formujących, jeśli mogą być stosowane w maszynowej produkcji papierosów, olei roślinnych lub też tłuszczy. Od kwietnia tego roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie katalogu ‘’ towarów wrażliwych‘’.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zostały dodane następujące towary rolne:

 • zboża, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,
 • jaja, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.,
 • mięso drobiowe, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,
 • produkty pszczele, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

Zmiany te nie wpłynęły na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT.

Projektowane zmiany

Ministerstwo Finansów planuje również objąć inne towary systemem SENT. Jak wynika z projektu rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi dodane mają zostać następujące produkty:

 • mięso z drobiu (świeże, schłodzone lub zamrożone)- jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kilogramów
 • jaja ptasie w skorupkach, świeże-jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 2500 sztuk
 • jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego- jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 100kg
 • miód naturalny- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg
 • truskawki, maliny świeże, owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum – jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 3000 kg
 • truskawki, maliny, porzeczki czarne, owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zmrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 3000 kg
 • pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg
 • mąka pszenna, pszenno-żytnia, mąki ze zbóż innych niż pszenica lub z meslin- jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 100 kg
 • zagęszczony sok jabłkowy, pszenica, kukurydza, nasiona rzepaku, nasiona słonecznika- jeżeli masa brutto towarów przekracza 10 000 kg.

Projektowane zmiany są na etapie konsultacji publicznych. Przewidywany termin ich wejścia w życie to dzień następny po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany nie wpłynął na wszystkie transakcje

Co istotne – obowiązkowe zgłoszenie dotyczy wewnątrzwspólnotowych nabyć czyli transportu towarów z państw UE na terytorium Polski oraz przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski. Co do zasady nie dotyczy to natomiast sytuacji, w których przewóz towarów rozpoczyna się na terytorium Polski. Wyjątkiem są towary pochodzące z Ukrainy. W najnowszym projekcie zmian do rozporządzenia, w przeciwieństwie do wcześniejszych rozporządzeń został wyszczególniony aspekt przewozu towarów pochodzących konkretnie z tego państwa. Upraszczając- systemem monitorowania SENT zostaną objęte te towary, których przewóz rozpoczyna się na terytorium RP, o ile towary te pochodzą z Ukrainy.

Jak sprawdzić czy dany towar jest objęty systemem monitorowania ?

Na stronie rządowej widnieje wykaz towarów, konkretnych nomenklatur scalonych. Pozwala to na identyfikacje konkretnego towaru i sprawdzenie tym sposobem czy wystąpi obowiązek raportowania w związku z systemem SENT.

 

Czym jest System Elektronicznego Nadzoru Transportu?

SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu jest narzędziem organów skarbowych służącym do kontroli obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Podmioty wysyłające, odbierające i przesyłające niektóre towary muszą dokonać zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

W systemie SENT monitorowany jest: przewóz i obrót towarami rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, przewóz i obrót towarami rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski, przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Ustawodawca przewiduje również przypadki, w których przewóz nie podlega monitorowaniu, nawet wtedy gdy przesyłka zawiera „towary wrażliwe’’. Są to następujące sytuacje:

 • przesyłki przewożone przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych;
 • przesyłki objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, powrotnym wywozem;
 • przesyłki przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS;
 • przewóz towarów dokonywany środkami transportu, używanymi przez określone organy państwowe m.in. Policję, Straż Graniczną, ABW.

Jeżeli jednak przewóz jest dokonywany w inny sposób, a przewozi się towary podlegające pod ustawę oraz rozporządzenia – należy obligatoryjnie spełnić formalne obowiązki. Pojawia się natomiast pytanie czym tak właściwie są towary wrażliwe. Za tzw. towary wrażliwe uznaje się m.in:

 • alkohol etylowy skażony,
 • alkohol etylowy nieskażony o całkowitej mocy 80% lub więcej,
 • wyroby zawierające w składzie alkohol etylowy (np. rozpuszczalniki),
 • susz tytoniowy,
 • taśmy formujące i bibułki papierosowe,
 • paliwa silnikowe, paliwa opałowe, preparaty smarowe i oleje,
 • oleje i tłuszcze roślinne.

Zgłoszenia nie wymagają towary w ilościach nie większych niż 500 Litrów bądź 500 kilogramów. Ponadto, jeśli towar wrażliwy przewożony jest w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających określonych wartości w wykazie towarów objętych systemem monitorowanie np. w przypadku olejów i tłuszczy nie więcej niż 26 kilogramów lub 26 litrów, transportowanie również nie wymaga zgłoszenia. Jeżeli natomiast przewozimy jakiś towar wrażliwy większej wadze niż określona w powyżej wskazanym wykazie należy dokonać zgłoszenia. W celu rejestracji zgłoszenia dotyczącego przewozu towarów wrażliwych, należy na stronie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) zajrzeć do usługi e-Przewóz, znajdującej się wewnątrz wcześniej wspomnianej platformy. Oczywiście złożona dokumentacja musi odzwierciedlać stan rzeczywisty- czyli to ile i co faktycznie jest przewożone. Jest to niezbędne, ponieważ w przyszłości istnieje możliwość ewentualnej kontroli podatkowej.

Kto i kiedy jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków wynikających z systemu SENT?

Zarówno przedsiębiorcy, czyli osoby wysyłające dane towary, jak i przewoźnicy – odpowiedzialni za transport muszą spełnić wiele obowiązków wynikających z systemu SENT. W przypadku transportu z Polski do innego kraju UE (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), eksportu i transakcji krajowych – podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:

 • przesłać do systemu SENT zgłoszenie przewozu,
 • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
 • przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.

Co w przypadku gdy sytuacja wymaga aktualizacji, uzupełnienia? Wtedy obowiązek ten spoczywa na przewoźniku. Musi on uzupełnić zgłoszenie przed rozpoczęciem przewozu towaru, między innymi informacjami o środku transportu, swojej licencji, planowanej dacie zakończenia przewozu, miejscu dostawy towaru (dane wskazane w ustawie). Przy wewnąrzwspólnotowym nabyciu towarów (np. nabycie z Niemiec do Polski) lub imporcie (nabycie z Chin do Polski) – podmiot odbierający musi przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju przesłać zgłoszenie do systemu SENT, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia, przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.

Wysokie kary za niespełnianie obowiązków ustawowych

W przypadku stwierdzenia, że transportowany towar nie odpowiada towarowi wskazanemu w zgłoszeniu, na podmiot odpowiedzialny za wskazanie tych danych nakłada się karę pieniężną:

 • w przypadku podmiotu odbierającego – w wysokości 46% różnicy wartości brutto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej jednak niż 20 000 zł,
 • w przypadku przewoźnika – w wysokości 20 000 zł.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wezwać podmiot uczestniczący w przewozie do przedstawienia środka transportu w określonym czasie i miejscu, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. Podmiot odbierający ma obowiązek przekazać wezwanie przewoźnikowi. Za nieprzedstawienie środka transportu do kontroli lub nieprzekazanie wezwania obowiązuje kara pieniężna w wysokości 20 000 zł. Przewoźnik jest obowiązany dostarczyć wrażliwe towary konkretnie do miejsca docelowego wskazanego w zgłoszeniu. Za niespełnienie tego obowiązku również są przewidziane wysokie kary w wysokości 100 000 zł.

Organy podatkowe niestety nakładają kary nawet za drobne przewinienia i naruszenia przepisów dotyczących systemu SENT, co może być bardzo dotkliwe szczególnie dla przewoźników.
Nasze doświadczenie wskazuje jednak, iż w przypadkach przewinień mniejszej wagi, bazując na zasadzie proporcjonalności, wynikającej z regulacji unijnych, istnieje możliwość znacznego
obniżenia lub w ogóle anulowania kary. Skutecznie pomogliśmy przedsiębiorcom w wielu takich sprawach.

Lokalizator GPS

System SENT korzysta z danych geolokalizacyjnych i wymaga dostępu do lokalizatora. Oznacza to, że w każdym pojeździe, którym realizowany jest przewóz towarów wrażliwych, musi znajdować się urządzenie GPS. Przewoźnicy z branży TSL są zobligowani do wbudowania lokalizatora w samochód ciężarowy. Można to robić z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, która jest bezpłatna. Kierujący ma obowiązek uruchomić lokalizator GPS przed rozpoczęciem przewozu i wyłączyć po jego zakończeniu. Ponadto przejazd powinien zostać zatrzymany w przypadku trwającej dłużej niż godzinę niesprawności urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzone zostanie niedopełnienie przez kierującego obowiązku włączenia bądź wyłączenia lokalizatora albo niezatrzymania się w czasie jego awarii, kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5500 do 7500 zł.

Podsumowanie:

Celem ustalenia czy dany przewóz podlega elektronicznemu nadzorowi, na początku należy ustalić czy przewozi się towary podlegające pod obowiązki ustawowe, czyli wymienione wcześniej tzw. towary wrażliwe. Następnie należy sprawdzić czy waga jest na tyle duża, że podlega pod obowiązek raportowania. Istnieje też możliwość zwolnienia z tego obowiązku przy konkretnych rodzajach przesyłek np. przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych. Jeżeli kwestia przedmiotu przewozu, waga oraz sposób przewozu nie pozwalają na uchylenie się od systemu SENT- obligatoryjnie trzeba spełnić wcześniej wymienione obowiązki.

Obecne kary pieniężne mogą być bardzo dotkliwe – w szczególności dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku nałożeniem na Ciebie przez organy podatkowe kary za naruszenie przepisów dotyczących SENT – skontaktuj się z nami: mail: biuro@dbopolska.pl
Tel. 533 454 699 lub 732 666 306.

Na wyroku TSUE zarobią…. frankowicze. Tyle odsetek otrzymają

Nawet 86 tys. odsetek mogą uzyskać frankowicze, których umowy można unieważnić w sądzie. Wszystko dzięki wyrokowi Trybunału, który uznał, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału. 

Przypomnijmy, 15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, w którym uznał, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz, że sądy mogą zarządzać środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania procesu o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy.

„Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. Prawo to stoi natomiast na przeszkodzie temu, by banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów” – orzekł TSUE.

Ile odsetek mogą uzyskać frankowicze?

Decyzja TSUE odbiła się szerokim echem, bowiem wyrok Trybunału podważa dotychczasową praktykę, stosowaną w polskim orzecznictwie. To oznacza, że klienci mogą uzyskać od banku znacznie więcej pieniędzy niż było możliwe do tej pory. Trybunał w swoim wyroku określił, że odsetki ustawowe za opóźnienie należy liczyć od dnia wezwania banku do zapłaty. Zanim frankowicz pozwie bank za umowę naszpikowaną niedozwolonymi klauzulami, na które klient nie miał wpływu, może próbować polubownie rozwiązać problem i wezwać go do zapłaty roszczenia na kwotę nawet 300 tys. zł. Można też złożyć reklamację i wskazać w niej kwotę roszczenia. Różnica między jednym a drugim jest w terminie, w którym bank musi się ustosunkować do wezwania bądź reklamacji.

I tak, w przypadku przegranej banku i rozliczenia się przez instytucję do 16 czerwca 2023 roku, kwota odsetek liczona do tego dnia według wykładni TSUE wynosi blisko 85,9 tys. zł. To ponad dwa razy więcej od koncepcji rozliczenia przez Sąd Najwyższy.

99 proc. wygranych spraw

Jak dotąd do sądów trafiło 130 tys. spraw przeciwko bankom. Większości dotyczą unieważnienia umowy kredytowej, gdzie linia orzecznicza już się ukształtowała na korzyść frankowiczów: wygrywają w 99 proc. Niektórzy kredytobiorcy zamiast do sądu idą na ugodę z bankami. Jak dotąd podpisano ponad 60 tys. ugód, polegających na przewalutowaniu kredytu frankowego na złotowy.

Pensja minimalna w górę. Ile dostaniemy „na rękę”?

Inflacja daje się we znaki. W lipcu przewidziano drugą podwyżkę pensji minimalnej. Od 1 lipca pensja minimalna zostanie podniesiona do 3600 zł brutto. To oznacza wzrost ok. 75 zł „na rękę”, w porównaniu do wcześniejszej nowelizacji. 

Przypomnijmy, 1 stycznia pensja minimalna wzrosła z 3010 zł do do 3490 zł brutto, co oznaczało wzrost o 346 zł „na rękę” (z 2363 zł do 2709 zł). Od 1 lipca wynagrodzenie ma wzrosnąć do 3600 zł brutto, co oznacza podwyżkę o ok. 75 zł miesięcznie „na rękę” (z 2709 zł do 2784 zł). Podwyżka ma objąć 3 mln osób (dane za Ministerstwem Finansów).

Wynagrodzenie zostało zwaloryzowane z powodu wysokiej inflacji, której ustawowy próg przekroczył 5 proc. Od 1 stycznia 2024 roku kwota ta zostanie zwaloryzowana. Minimalne wynagrodzenie wyniesie wówczas 4242 zł, natomiast od 1 lipca 4300 zł brutto. Wzrośnie też stawka godzinowa (27,70 zł brutto od stycznia i 28,10 zł brutto od lipca 2024 roku). Wzrost wynagrodzeń oznacza również zmiany składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie społeczne nie może wynosić więcej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

I tak, jeśli pensja wzrośnie do poziomu 4242 zł, to podstawa wyniesie 1272,6 zł od stycznia do czerwca i 1290 zł od lipca do grudnia. Obecnie wynosi ona 1047 (w I półroczu) i 1080 w drugim. Natomiast składka emerytalna wzrośnie do 248, 41 od 1 stycznia, a sześć miesięcy później – 251,81 zł (w tym roku jest to odpowiednio: 204,37 zł i 210,82 zł). Z kolei składka rentowa wyniesie 101,81 zł w pierwszej połowie 2024 r. i 103,2 zł w drugiej (w tym roku jest to 83,76 zł i 86,40 zł).