50% koszty uzyskania przychodu i IP BOX – urząd skarbowy rozpoczął wzmożone kontrole

Zarówno 50% kosztów uzyskania przychodu jak i IP BOX, to rozwiązania niezwykle korzystne podatkowo, a co za tym idzie chętnie kontrolowane przez urzędy. O obu tych rozwiązań pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach. Dzisiaj ostrzegamy przed kontrolami.

Ulga IP BOX najprościej mówiąc polega na obniżeniu stawki podatku dochodowego do 5% dla tych twórców, którzy komercjalizują tzw. prawa własności intelektualnej, czyli m.in. autorskie prawo do programu komputerowego czy też patent. Przykładem informatyk sprzedający program komputerowy lub ulepszający już istniejący program za wynagrodzeniem, może skorzystać z tej ulgi.

Natomiast 50% koszty uzyskania przychodów polegają na zastosowaniu zwiększonych (do poziomu 50%) kosztów uzyskania przychodów w stosunku do honorarium autorskiego pracowników wypłacanego za przeniesienie przez nich prawa do stworzonego przez siebie utworu w ramach prac badawczo-rozwojowych.

Jak wygląda kontrola podatkowa?

W ostatnich miesiącach szczególną uwagę fiskusa przyciągnął sposób rozliczeń zgodnie z preferencją 50% kosztów uzyskania przychodu. Ze względu na nasilone obecnie kontrole podatkowe, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę ewentualną możliwość rozpoczęcia czynności sprawdzających także w ich firmie. Organ podatkowy nie kontroluje jednak odgórnie całych okresów rozliczeń, a wykazuje zainteresowanie tym na jakich zasadach i komu udzielana jest preferencja, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określania honorarium autorskiego oraz sposobu jego wyodrębnienia w ogólnym wynagrodzeniu. Mimo nowego zjawiska kontroli 50 % KUP, możemy zauważyć, że działanie urzędu skarbowego sukcesywnie rozszerza się również na pozostałe ulgi.

Jak przygotować się na wezwanie fiskusa?

Każde przedsiębiorstwo które zdecydowało się system wynagrodzeń pracowników oparty o honorarium autorskim, w związku z wysokim prawdopodobieństwem otrzymania w najbliższych tygodniach zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli powinno zweryfikować następujące elementy:

 • treść zwartych umów z pracownikami innowacyjnymi;
 • poprawność naliczania honorarium autorskiego;
 • ewidencja efektów prac tych pracowników;
 • system tworzenia przez pracowników utworów i ich rejestracja przez pracodawców w rejestrze utworów.

Natomiast Ci podatnicy, którzy stosują ulgę IP BOX powinni przeanalizować prowadzone przez siebie ewidencje pod kątem ich poprawności i dopełnienia wszystkich wymogów stawianych przez ustawodawcę.

Interpretacja indywidualna sposobem na pewną preferencje?

Każda firma jest inna, każda sytuacja jest inna, dlatego nie ma dostępnego jednego opracowanego schematu, który da bezpieczeństwo podatnikowi w stosowaniu powyższych preferencji. By nie narazić się na konsekwencje nieuprawnionego bądź niewłaściwego stosowania preferencji, kluczowe jest wnioskowanie o interpretację indywidulną. Decyzja wydana przez organ jest zabezpieczeniem podatnika przed ewentualną kontrolą podatkową i daje bezpieczeństwo stosowania danego rozwiązania.

Jak możemy pomóc?

Jako kancelaria podatkowa z wieloletnim stażem i  rozbudowanym doświadczeniem, jesteśmy w stanie ocenić możliwości zastosowania preferencji. Deklarujemy również pomoc przy sporządzaniu umów, wniosków o interpretacje, weryfikacji pozostałej dokumentacji i profesjonalne pełnomocnictwo w prowadzonej kontroli.

Praca zdalna

 Podatek od ryczałtu za pracę zdalną. Fiskus podjął ważną decyzję 

Po dostosowaniu polskiego prawa do nowej rzeczywistości, w której pracownicy pracują zdalnie lub hybrydowo, przez długi czas pozostało kilka pytań bez jasnej odpowiedzi. Jednym z nich była kwestia podatku od ryczałtu otrzymywanego za pracę poza biurem.

W ostatnim czasie zapadło kilka kluczowych decyzji w sprawie opodatkowania ryczałtu z pracę zdalną. Ostatecznie fiskus stwierdził, że ryczałt i zwrot kosztów zakupu wyposażenia nie będą stanowić przychodu, a więc nie trzeba będzie odprowadzać od tej kwoty podatku.

„Zarówno ryczałt z tytułu refundacji dostępu do internetu oraz zużytej energii elektrycznej, jak i zwrot kosztów zakupu wyposażenia miejsca do pracy, które zamierzają państwo wypłacać pracownikom świadczącym pracę zdalną, nie będą stanowić przychodu” — tak na interpelację jednej z firm odpowiedział urząd skarbowy. Treść odpowiedzi przytoczyła „Gazeta Wyborcza”.

Ekspertka ostrzega

Monika Smulewicz, partnerka w Grant Thornton i autorka bloga „HR na szpilkach” w rozmowie z dziennikiem przyznaje, że stanowisko urzędu skarbowego to pozytywny sygnał. Ostrzega jednak, że należy jednak pamiętać, że dzisiejsze podejście organów podatkowych do wysokości ryczałtów nie jest gwarantem podtrzymania takiej praktyki w przyszłości.

Zaznacza, że pracodawcy nie mogą dowolnie ustalać stawek ryczałtu za pracę zdalną. Fiskus zwróci na nie uwagę, jeśli kwota będzie zbyt niska. Urząd skarbowy może doszukać się niedozwolonej „czynności podatkowej” stosowanej w celu uniknięcia podatku od podwyżki pensji pracownikom.

Podatek Rolny. Kto powinien go opłacić? Sprawdź zasady!

Podatkowi rolnemu podlegają grunty, które są sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Kto powinien płacić tę daninę i na jakich zasadach? Sprawdź!

Podatek rolny to rodzaj daniny, którą państwo nakłada na gospodarstwa rolne od 1985 roku. Podstawą prawną jest ustawa z 15 listopada 1984 o podatku rolnym. Według ustawy, podatek ten powinni płacić:

 • właściciele gruntów rolnych – prawo własności do gruntów może być kupione, odziedziczone w spadku lub uzyskane w ramach darowizny,
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • posiadacze samoistni gruntów, zarządzający nimi bez prawa własności,
 • dzierżawiący grunty gospodarstw rolnych, które zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Kiedy grunt podlega podatkowi?

Zgodnie z zapisami ustawy, grunt może zostać uznany za użytek rolny i objęty opodatkowaniem, jeśli jest wykorzystywany do

 • uprawy materiału siewnego lub hodowlanego, materiału reprodukcyjnego lub szkółkarskiego, warzyw lub grzybów, owoców i sadownictwa,
 • hodowli zwierząt, w tym ptaków oraz owadów,
 • produkcji materiału zarodkowego zwierząt,
 • przemysłowej produkcji materiałów pochodzenia zwierzęcego,
 • działalności fermowej,
 • hodowli ryb.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Kiedy powstaje i wygasa podatek rolny?

Zgodnie zapisami ustawy, podatek rolny powstaje w z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu powstania tytułu prawnego do gruntów lub po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Wygaśnięcie podatku następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym przestaną istnieć okoliczności, które uzasadniały dotychczas taki obowiązek.

Ile wynosi stawka podatku rolnego?

Kwota podatku rolnego wynosi do 146,15 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 292,30 zł za 1 hektar pozostałych gruntów. Dokładna kwota zostanie podana w decyzji. Każda gmina może obniżyć wysokość podatku na swoim terenie.

Kiedy się płaci podatek rolny?

Podatek rolny płaci się w czterech terminach i w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. Jeśli cały podatek jest mniejszy niż 100 zł, należy zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od wzbogacenia. Kiedy i jak trzeba go opłacić?

Kupiłeś samochód czy mieszkanie? Przygotuj się na kolejny wydatek. Będziesz musiał zapłacić podatek od wzbogacenia. Jaka to kwota i kiedy trzeba ją uiścić?

Podatek od wzbogacenia to jeden z podatków od czynności cywilnoprawnych. Jeśli kupujesz samochód, dom czy działkę, za którą płacisz określoną sumę, musisz zapłacić dodatkową opłatę do urzędu skarbowego. Według przepisów, podatek od wzbogacenia się należy zapłacić w ciągu 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży np. auta czy nieruchomości. Dotyczy to w dużej mierze najemcy, a nie sprzedającego.

Czym jest podatek od wzbogacenia?

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest opłatą, którą musi ponieść każdy, kto przy zawieraniu transakcji nie opłacił podatku VAT, stąd też nie dotyczy ona przedsiębiorców, którzy są jego płatnikami.

Opodatkowaniu podlegają nie tylko przedmioty, ale także pożyczki i darowizny. Stąd też z urzędu skarbowego możesz otrzymać wezwanie do zapłaty nie tylko podatku od czynności cywilno-prawnych, ale również podatku od spadków i darowizn. Wszystko jest uzależnione od tego, jaki sporządzono rodzaj umowy.

Podatek od wzbogacenia auta – ile wynosi?

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku auta może wynosić nawet 2 proc. wartości pojazdu. Urząd skarbowy, który pobiera tę opłatę musi jednak zweryfikować, czy cena samochodu na umowie jest zgodna z rzeczywistością. Jeśli jest zaniżona, podatek od wzbogacenia może być wyższy. To zabezpieczenie ze strony fiskusa, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie na umowie widnieje niższa wartość wyłącznie dlatego, że trzeba zapłacić 2 proc. od tej kwoty.  Urząd sprawdza kwotę pojazdy na podstawie profesjonalnych katalogów, gdzie znajdują się wszystkie modele pojazdów i marek, a ich ceny zależą od wielu czynników np. rocznika czy przebiegu.

Są jednak sytuacje, gdzie podatek od wzbogacenia będzie się zgadzać z rzeczywistą wartością pojazdu bo jest on np. po kolizji czy jego stan techniczny dalece odbiega od normy.

Ile wynosi podatek od wzbogacenia w przypadku nieruchomości?

Oprócz opłat związanych z zakupem nieruchomości (taksa notarialna, wkład własny w przypadku kredytu hipotecznego, założenie księgi wieczystej) dochodzi również podatek od czynności cywilnoprawnych. Mieszkanie, dom czy działka są opodatkowane wtedy, gdy zakup dotyczy rynku wtórnego. Zatem jeśli kupujemy mieszkanie od dewelopera, nie musimy opłacać podatku od wzbogacenia, bowiem w cenie nieruchomości jest już wliczony podatek VAT. Stawka podatku od nieruchomości wynosi 2 proc. czyli tyle samo, ile w przypadku zakupu auta.

Nie zapłacisz? Otrzymasz karę!

Uwaga! Jeśli nie opłacisz podatku, możesz otrzymać karę finansową. Kwoty są dość wysokie i wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.  Jeśli w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy kupna-sprzedaży nie zgłosisz zakupu w urzędzie skarbowym możesz zgłosić tzw. Czynny żal. To dokument, w którym uzasadniasz opóźnienie. Urząd skarbowy, a konkretniej naczelnik, może wtedy odpuścić karę za brak zapłaty za podatek od wzbogacenia.