Zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych od 1 stycznia 2023 r.

W ramach Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2023 r. odebrano podatnikom PIT, jak i podatnikom CIT możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych wynika ze zmienionego art. 22c pkt 2 ustawy o PIT oraz z dodanego art. 16c pkt 2 ustawy o CIT. Jednocześnie należy wskazać,
że zostały wprowadzone przepisy przejściowe, których zadaniem było umożliwienie podatnikom PIT i CIT do końca 2022 r. dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będącymi odpowiednio m.in. lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość nabytymi lub wytworzonymi przed dniem 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.

Co to w rzeczywistości oznacza?

Jeżeli podatnik zakupił w 2022 r. mieszkanie lub dom to nie mógł go zamortyzować. Z kolei, osoba, która przed datą 1 stycznia 2022 r. wybudowała lub kupiła nieruchomość mieszkalną mogła kontynuować amortyzację, jednakże tylko do końca 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. zakaz obejmuje już wszystkie budynki mieszkalne oraz mieszkania wraz z prawami bez wyjątku.

Jak wygląda sytuacja z interpretacjami indywidualnymi wydawanymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej?

W związku z powyższymi zmianami pojawiły się liczne zapytania w postaci wniosków do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizyczny z zakresie zasad amortyzacji lokali mieszkalnych. Jeden z wnioskodawców zadał pytanie: „czy działając w zaufaniu do Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa prawa, mając na uwadze konstytucyjną zasadę praw słusznie nabytych oraz niedziałanie prawa wstecz, będzie mógł kontynuować amortyzację lokali mieszkalnych po roku 2022, rozpoczętą w latach przed 2021 r., aż do zakończenia zaplanowanej amortyzacji?”. W jego ocenie, z uwagi na fakt, iż rozpoczął amortyzację lokali mieszkalnych przed datą wejścia w życie nowych przepisów, powinien mieć możliwość amortyzacji lokali mieszkalnych według wszystkich reguł obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ w interpretacji z dnia 23 września 2022 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.432.2022.1.SH) wskazał, że zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wnioskodawca, co do zasady, „będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych związanych z lokalami mieszkalnymi oraz zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej przez cały 2022r.  na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.”

Co do wymienionych zasad konstytucyjnych przez wnioskodawcę, Dyrektor KIS wskazał, że kontrola norm, która polega na orzekaniu o hierarchicznej zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, a co za tym idzie na eliminowaniu norm prawnych niższego rzędu, nie należy do kompetencji organów podatkowych tylko do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.

Co na to WSA?

Podatnik, nie zgadzając się z powyższym, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Jednakże sąd, w wyroku z dn. 4 listopada 2022 r. o sygn. I SA/Łd 622/22, stwierdził, że wydając zaskarżoną interpretację organ działał na podstawie i w granicach prawa, natomiast uwzględnienie żądania skarżącego wykroczyłoby poza obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w zakresie ich wydawania. WSA podkreślił również, że interpretacje indywidualne nie są rozstrzygnięciami władczymi kształtującymi prawa i obowiązki ich adresatów dlatego też należy przyjąć, że podczas ich wydawania organy podatkowe nie są kompetentne do dokonywania oceny zgodności regulacji krajowego prawa podatkowego z regulacjami Konstytucji RP.

Remont i eksploatacja –  czy  wydatki związane z utrzymaniem mieszkania będzie można zaliczyć do kosztów?

Jak twierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 21 października 2022 r., nr 0115-KDIT3.4011.60.2022.2.KP, wydatki związane z utrzymaniem mieszkania takie jak np. remonty  nadal będzie można zaliczać do kosztów. Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT jeżeli środek trwały zostaje ulepszony, powoduje to konieczność powiększenia jego wartości początkowej o sumę wydatków poniesionych w związku z tym ulepszeniem. W efekcie poniesione wydatki nie będą stanowiły bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów. Natomiast, na podstawie zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów mogą stanowić wydatki poniesione na remont składnika majątku, niezależnie od tego, czy składnik majątku jest ujawnionym środkiem trwałym.

Poniesione przez podatnika wydatki na remont środków trwałych nie podlegają zaliczeniu do jego wartości początkowej (nie powiększają jej). Tym samym mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bez względu na ich wysokość. Warto wiedzieć, że po 1 stycznia 2023 r. bez zmian pozostanie również klasyfikacja podatkowa wydatków dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkalnych. Po spełnieniu warunków uznania za koszt uzyskania przychodów związane z nimi opłaty będą podlegały zaliczeniu do takich kosztów na dotychczasowych zasadach.

Czy podatnicy mogą uwzględniać w kosztach podatkowych nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 r. i amortyzowane do tego dnia nieruchomości i prawa o charakterze mieszkalnym, w części, która nie zostanie rozliczona w tych kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne do końca 2022 r.?

Odpowiadając na to pytanie uwagę powinno się skierować na art. 30e ustawy o PIT. Wywnioskować z niego należy, że dochód powstaje, jeżeli do odpłatnego zbycia dochodzi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W związku z tym, wydatki podatników na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie budynków i lokali mieszkalnych oraz związanych z nimi gruntów nierozliczone do końca 2022 r. poprzez odpisy amortyzacyjne będą mogły być uwzględnione przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych składników. Natomiast w przypadku podatników CIT, badane wydatki, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, będą stanowiły koszt w przypadku ich odpłatnego zbycia, bez względu na czas ich poniesienia.

Co z dodatkowymi kosztami nabycia i wytworzenia?

Dodatkowe koszty, do których można zaliczyć np. gwarancje bankowe, prowizje, odsetki itp. dotyczące nabycia lub wytworzenia nieruchomości i praw mieszkalnych mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, o ile nie zostały wskazane w art. 23 ustawy o PIT bądź w art. 16 ustawy o CIT.

Rusza PIT 2023. Jak uzyskać szybki zwrot?

Przed nami gorący czas podatkowy. Rusza złożenie zeznań za 2022 rok. Tegoroczne rozliczenie będzie jednak nieco trudniejsze, w porównaniu do ubiegłego roku. Wszystko przez zmiany wprowadzone przez „Polski Ład”. Co się zmieniło i jak otrzymać najszybszy możliwy zwrot podatku? Podpowiadamy!

Przypomnijmy, Polski Ład wszedł w życie w styczniu ub. roku i wprowadził wiele zmian podatkowych. Wśród nich jest m.in:

  • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
  • Podwyższenie drugiego progu
  • Wprowadzenie niższej stawki podatkowej 12% dla progu do 120.000,00 zł
  • Możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa;
  • Ulga w PIT dla osób powracających z emigracji – zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85 528 zł przez 4 kolejne lata licząc od roku powrotu lub od roku następnego.

PIT 2022 – jak uzyskać szybki zwrot?

Efektem rozliczenia rocznego PIT jest kwota nadpłaty (lub niedopłaty) podatku. Gdy w podsumowaniu naszej deklaracji otrzymamy kwotę do zwrotu z fiskusa to nagroda, którą chcielibyśmy szybko otrzymać. Jak to zrobić?

Najważniejsze, by nie zwlekać z wypełnieniem rocznego zeznania podatkowego. Jeśli wypełnimy go na początku, tym krótszy czas oczekiwania na zwrot. Kwoty niskie (do 5 tys. zł od 2022 są automatycznie zwracana dzięki systemowi Auto zwrot). Dzięki temu, pieniądze powinny do nas trafić w ciągu pięciu dni.

Kolejną kwestią jest sposób wysyłki deklaracji PIT do urzędu skarbowego. Od kilku lat promowane jest rozliczenie w formie elektronicznej i składanie zeznań PIT przez Internet. Wysyłka online skraca czas oczekiwania na zwrot podatku z trzech miesięcy do 45 dni. Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny również skorzystają z szybkiego zwrotu (maksymalnie do 30 dni).

Zwrot podatku na konto lub pocztą

Organy podatkowe nie będą przekazywały zwrotów podatku przed 16 lutego 2022 r. Termin 45 dni lub 3 miesiące na zwrot podatku liczyć należy od 16 lutego – w przypadku deklaracji złożonych między 1 stycznia a 15 lutego Zwrot podatku można otrzymać na konto bankowe lub przekazem pocztowym. Numer konta można podać w zeznaniu PIT-37.

Ulgi podatkowe

PIT za 2022 rok. Z tych ulg podatkowych możesz skorzystać

Podatnicy mogą składać deklaracje PIT od 15 lutego do 2 maja 2023 r. Jedną z ważniejszych kwestii podczas składania zeznania podatkowego jest zapłacenie niższego podatku, o ile jest to możliwe. Możemy to osiągnąć, korzystając z różnych ulg podatkowych.

Z ulg podatkowych mogą skorzystać m.in. osoby, które ocieplały dom, honorowi dawcy krwi, twórcy, a także osób wspierających organizacje charytatywne. Wśród ulg należy wymienić:

1. Ulgę na remont domu

Podczas składania zeznania podatkowego od dochodu możemy odliczyć m.in. poniesione wydatki na polepszenie warunków cieplnych domu w poprzednim roku finansowym. Na przykład przez ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji itp. Remont należy to udokumentować fakturami wystawionymi przez podatników VAT — do łącznej wartości 53 tys. zł.

Jeśli poniesione wydatki są wyższe niż dochód podatnika to ulga przechodzi na kolejne lata i można z niej korzystać łącznie przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację.

2. Ulgę od pobytu turnusie rehabilitacyjnym lub sanatorium

Osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą odliczyć od dochodu wydatki na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Warto poinformować o istnieniu takiej ulgi naszych najbliższych, którzy korzystali z takich usług, a nie wiedzą o możliwości odliczenia poniesionych kosztów od dochodu.

3. Ulgę dla osób wspierających organizacje charytatywne

Od dochodu możemy odliczyć także wpłaty na organizacje charytatywne. W rozliczeniu podatkowym mogą znaleźć się tylko darowizny przekazane organizacji w roku, którego dotyczy rozliczenie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy danej organizacji. Dotyczy to organizacji pożytku publicznego lub wsparcia przekazanego na rzecz kultu religijnego. Można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6 proc. uzyskanego dochodu.

4. Ulgę na internet

Przez dwa lata po założeniu internetu w naszych domach czy mieszkaniach możemy korzystać z ulgi na internet. Wówczas od dochodu możemy odliczyć nawet 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze).

5. Ulgę dla honorowych dawców krwi

Na ulgę mogą liczyć także honorowi dawcy krwi. Za każdy oddany w 2022 r. litr mogą oni otrzymać bonus podatkowy poprzez odliczenie od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza i innych składników krwi bonus będzie innej wysokości i należy go ustalić indywidualnie. Ulga obejmuje wyłącznie nieodpłatnie przekazaną krew i osocze na rzecz centrów krwiodawstwa. Wartość ulgi nie może jednak przekroczyć jednak 6 proc. dochodu.

6. Rozliczanie praw autorskich

Osoby, które w rozumieniu prawa są twórcami powinny zwrócić uwagę na kwestię rozliczenia praw autorskich. Limit kosztów uzyskania przychodów u twórców w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 50 proc. przychodu, ale nie więcej niż 120 tys. zł. Jeśli w rozliczeniu 2022 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł.

Nowe wzory PIT. Sprawdź, co się zmieni

Resort finansów opublikował nowe wzory formularzy PIT-2, PIT-2A i PIT-3. Jak tłumaczy Ministerstwo, nowe druki zawierają oświadczenia i wnioski, które podatnik składa swojemu płatnikowi dla celów poboru zaliczek na podatek PIT od 2023 r. Co się zmieni w dokumentach rozliczenia podatku? Sprawdźcie!

W Biuletynie Informacji Publicznej MF opublikowano nowe wzory PIT-2, PIT-2A i PIT-3. Zdaniem przedstawicieli resortu, nowe druki mają na celu złożenie oświadczenia i wniosków, które podatnik złoży płatnikowi dla celów poboru zaliczki na podatek PIT od przyszłego roku.

Kto będzie musiał złożyć nowe druki?

Jak komunikuje Ministerstwo Finansów, PIT-2 muzą złożyć m.in. pracownicy, zleceniodawcy czy członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Z kolei z PIT-2A skorzystają głównie osoby, otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, a także osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

Z PIT-3 skorzystają natomiast podatnicy, otrzymujący  krajową emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego np. chorobowy lub macierzyński. Nowe druki będzie można złożyć na piśmie, ale też m.in. poprzez system płacowo-księgowy obowiązujący w danej firmie.

„Oznacza to, że korzystanie ze wzorów opublikowanych w BIP Ministerstwa Finansów nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podatnik złoży oświadczenie lub wniosek według tych wzorów, to płatnik nie może odmówić ich przyjęcia” – informuje Ministerstwo Finansów.

Nowe zasady w nowych wzorach

W swoim komunikacie resort wyjaśnił, że korzystając z nowego wzoru, podatnik może m.in. złożyć oświadczenie lub wniosek w sprawie pomniejszania zaliczki na podatek, zamiaru preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych, stosowania ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+, niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika – w wysokości 250 zł miesięcznie – lub 50 proc. kosztów uzyskania przychodów czy też niepobierania zaliczek na podatek z uwagi na niskie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku.

W nowym wzorze podatnik może również wycofać uprzednio złożone oświadczenie lub wniosek. „Wycofanie lub zmiana wcześniejszego oświadczenia lub wniosku polega na złożeniu nowego wniosku lub oświadczenia” – zaznaczono w komunikacie, zaznaczając, że w składanym druku PIT podatnik ma wypełnić tylko tę część, która zawiera wniosek lub oświadczenie złożone przez niego.

„Ten sam podmiot może pełnić kilka funkcji płatnika w odniesieniu do różnych świadczeń otrzymywanych przez tego samego podatnika” – zaznaczono w komunikacie. Jako przykład wskazano sytuację, w której podatnik jest zatrudniony w tej samej firmie na podstawie umowy o pracę oraz na umowie zlecenia. „Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskuje przychody z odrębnych źródeł przychodów i ma dwóch płatników. W konsekwencji, każdemu z nich składa odrębny PIT-2” – dodano.

Formularze nowych druków PIT są dostępne tutaj.

Polski Ład 3.0. Minimalny CIT na nowych zasadach

Od 2023 roku czekają nas zmiany w podatku CIT. Po tym, jak reforma podatkowa Polskiego Ładu nie udała się, rząd zdecydował się zawiesić daninę. Teraz ma wrócić na nowych zasadach. Jakich? Sprawdźcie sami!

Minimalny CIT był jednym z krytykowanych rozwiązań Polskiego Ładu. Zakładał on, że jeśli przy rozliczeniu rocznym przedsiębiorcy wykażą straty lub ich dochody będą niższe niż 1 proc. przychodów, będą musieli zapłacić 10 proc. podatku obliczonego od podstawy opodatkowania.

Sprzeciw wobec tak sformowanej interpretacji podatkowej wnieśli przedstawiciele z firm niskomarżowych (np. handel). Teraz danina ma zostać zawieszona. W przypadku podatników, których rok podatkowy różni się od kalendarzowego (czyli rozpocznie się przed 1 stycznia 2024 r., a zakończy po 31 grudnia 2023 r.).

Zawężona zostanie jednak grupa podatników, którzy posiadają minimalny podatek dochodowy. Daninie nie będą podlegać m.in. mali podatnicy CIT (czyli tacy, których roczne przychody brutto nie przekraczają 2 mln euro), spółki komunalne oraz świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia. Zwiększony zostanie natomiast oczekiwany udział dochodów w przychodach do dwóch proc. To oznacza, że spółki, podatkowe grupy kapitałowe lub zakład zagranicznego przedsiębiorcy, którzy wykażą stratę lub ich dochody nie przekroczą poziomu 2 proc. przychodów, zapłacą w 2024 r. minimalny CIT.

Zmiana sposobu liczenia minimalnego podatku CIT

Zmieni się też liczenie podstawy opodatkowania. Od teraz to przedsiębiorca wybierze, którą chce wybrać możliwość:

Inaczej będzie też liczona podstawa opodatkowania, choć zarazem rząd wprowadził również alternatywną podstawę. To przedsiębiorca sam wybierze, która możliwość jest dla niego korzystniejsza. Oto propozycje:

  • podstawa opodatkowania wynosi 1,5 proc. kosztów operacyjnych (czyli innych niż te o charakterze kapitałowym) i nadmiarowych kosztów pasywnych;
  • Podstawa opodatkowania wynosi 3 proc. wartości osiąganych przez podatnika w roku podatkowym z innych przychodów niż zyski kapitałowe.

Stawka wysokości podatku minimalnego jednak się nie zmieni i wyniesie 10 proc. Podatek minimalny będzie można odliczyć od CIT w trzech kolejnych latach.