Ulgi podatkowe

PIT za 2022 rok. Z tych ulg podatkowych możesz skorzystać

Podatnicy mogą składać deklaracje PIT od 15 lutego do 2 maja 2023 r. Jedną z ważniejszych kwestii podczas składania zeznania podatkowego jest zapłacenie niższego podatku, o ile jest to możliwe. Możemy to osiągnąć, korzystając z różnych ulg podatkowych.

Z ulg podatkowych mogą skorzystać m.in. osoby, które ocieplały dom, honorowi dawcy krwi, twórcy, a także osób wspierających organizacje charytatywne. Wśród ulg należy wymienić:

1. Ulgę na remont domu

Podczas składania zeznania podatkowego od dochodu możemy odliczyć m.in. poniesione wydatki na polepszenie warunków cieplnych domu w poprzednim roku finansowym. Na przykład przez ocieplenie domu, montaż kolektorów, montaż pieca, wymianę instalacji itp. Remont należy to udokumentować fakturami wystawionymi przez podatników VAT — do łącznej wartości 53 tys. zł.

Jeśli poniesione wydatki są wyższe niż dochód podatnika to ulga przechodzi na kolejne lata i można z niej korzystać łącznie przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na termomodernizację.

2. Ulgę od pobytu turnusie rehabilitacyjnym lub sanatorium

Osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą odliczyć od dochodu wydatki na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Warto poinformować o istnieniu takiej ulgi naszych najbliższych, którzy korzystali z takich usług, a nie wiedzą o możliwości odliczenia poniesionych kosztów od dochodu.

3. Ulgę dla osób wspierających organizacje charytatywne

Od dochodu możemy odliczyć także wpłaty na organizacje charytatywne. W rozliczeniu podatkowym mogą znaleźć się tylko darowizny przekazane organizacji w roku, którego dotyczy rozliczenie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy danej organizacji. Dotyczy to organizacji pożytku publicznego lub wsparcia przekazanego na rzecz kultu religijnego. Można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6 proc. uzyskanego dochodu.

4. Ulgę na internet

Przez dwa lata po założeniu internetu w naszych domach czy mieszkaniach możemy korzystać z ulgi na internet. Wówczas od dochodu możemy odliczyć nawet 760 zł rocznie. Odliczenie obejmuje wyłącznie koszty dostępu do sieci internetowej (opłata za łącze).

5. Ulgę dla honorowych dawców krwi

Na ulgę mogą liczyć także honorowi dawcy krwi. Za każdy oddany w 2022 r. litr mogą oni otrzymać bonus podatkowy poprzez odliczenie od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza i innych składników krwi bonus będzie innej wysokości i należy go ustalić indywidualnie. Ulga obejmuje wyłącznie nieodpłatnie przekazaną krew i osocze na rzecz centrów krwiodawstwa. Wartość ulgi nie może jednak przekroczyć jednak 6 proc. dochodu.

6. Rozliczanie praw autorskich

Osoby, które w rozumieniu prawa są twórcami powinny zwrócić uwagę na kwestię rozliczenia praw autorskich. Limit kosztów uzyskania przychodów u twórców w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 50 proc. przychodu, ale nie więcej niż 120 tys. zł. Jeśli w rozliczeniu 2022 r. kwota ta zostanie przekroczona, to procentowe koszty podatkowe od nadwyżki ponad tę kwotę wynoszą 0 zł.