Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 trafią do Polski Wschodniej. Ruszają pierwsze nabory

Wsparcie dla Polski Wschodniej będzie kontynuowane. Ruszają pierwsze nabory programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. To ponad 12 mld zł, które wesprą małych i średnich przedsiębiorców, zadbają o dobry klimat na terenach miejskich, poprawią dostępność transportową makroregionu, a także pomogą chronić przyrodę poprzez zachowanie jej bioróżnorodności i rozwijanie turystyki w zgodzie z naturą.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Wsparcie jest skierowane ponownie do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz obejmie część mazowieckiego (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Komisja Europejska zatwierdziła program 6 października br. W lutym opublikowano harmonogram naborów. W zaplanowanych do ogłoszenia naborach na wnioskodawców czeka łącznie blisko 9 mld zł. To ok. 74% całego budżetu przeznaczonego na realizację programu.

Wsparcie dla przedsiębiorczości

Na działania związane ze wsparciem innowacji i przedsiębiorczości zarezerwowano 500 mln euro. Jest to częściowo kontynuacja oferty poprzedniego programu (Programu Polska Wschodnia – POPW), ale uwzględniająca wymogi zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym, presji cyfryzacji i automatyzacji oraz potrzebę odbudowy sektora turystyki po okresie pandemii. Nie zabraknie również celowanego wsparcia dla start-upów w ramach Platform Startowych oraz wsparcia innowacji dzięki nowoczesnemu, innowacyjnemu wzornictwu.

Priorytet I  – Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

 • Platformy startowe: 100 mln euro

Wsparcie skierowane do osób z pomysłem na innowacyjny biznes, które chcą założyć i prowadzić swoją firmę w makroregionie Polski Wschodniej. Takie osoby będą zgłaszać się do Platform startowych, gdzie otrzymają indywidualne, dopasowane do charakteru swojego przedsięwzięcia wsparcie i gdzie będą pracować pod okiem ekspertów nad rozwojem pomysłu i stworzeniem modelu biznesowego. Na najlepszych czeka dotacja na pierwszą sprzedaż i dalszy rozwój.

 • Wsparcie procesów wzorniczych: 100 mln euro

Wsparcie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które widzą drogę swojego rozwoju poprzez wprowadzenie zmian wzorniczych. Wsparcie będzie obejmować przeprowadzenie audytu wzorniczego firmy, wypracowanie strategii zmian, a następnie ich wdrożenie.

 • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP: 100 mln euro

Działanie polega na wsparciu MŚP w zakresie wykorzystania nowych technologii w biznesie. Dzięki pozyskanej dotacji firmy będą mogły obniżyć wysokie koszty, jakie wiążą się z procesem automatyzacji i robotyzacji produkcji. Wsparcie pozwoli też przedsiębiorstwom zbudować długookresową strategię rozwoju w tym obszarze oraz podnieść kompetencje zawodowe pracowników.

 • Transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ): 100 mln euro

Pozyskane wsparcie pozwoli firmom przygotować nowy model biznesowy, który będzie wykorzystywał założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, gdzie zasoby są wykorzystywane w możliwie jak najbardziej racjonalny sposób. Wprowadzone zmiany pomogą firmie nie tylko wyróżnić się na rynku, ale także zmniejszyć koszty działalności poprzez bardziej racjonalne zarządzanie zasobami, w tym odpadami, zmniejszenie emisji CO2, oszczędności związane ze zużyciem energii i surowców.

 • Pożyczki na rozwój turystyki: 100 mln euro

Wsparcie skierowane do MŚP działających w Polsce Wschodniej w szeroko rozumianej branży turystycznej, która szczególnie odczuła negatywne skutki gospodarcze związane z pandemią COVID-19. Firmy będą mogły wykorzystać pozyskane na środki na nowe inwestycje, m.in. doposażenie hoteli, restauracji, wypożyczalni sprzętu turystycznego, rozwój przewozów turystycznych

Pełny harmonogram naborów można znaleźć tutaj.

Nasze wygrane sprawy – podsumowanie roku 2022

Kolejny udany rok i kolejne sprawy z sukcesem zakończone dla naszych klientów. Krótkie podsumowanie roku 2022 i naszych sukcesów:

 1.  26 wygranych spraw przed sądami administracyjnymi – Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (uwzględniliśmy przy tym tylko wyroki prawomocne). Na szczególną uwagę podatników spierających się z organami podatkowymi zasługuje m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2022 r., sygn. I FSK 2454/18, z którego wynikają dwie istotne tezy:
  1. obowiązek doręczania przez organy podatkowe wszystkich postanowień wydawanych w toku postępowania, w tym postanowień niezaskarżalnych,
  2. obowiązek doręczenia orzeczenia w takiej formie w jakiej zostało wydane. A więc, jeżeli organ podatkowy wyda orzeczenie w formie tradycyjnej, tzn. w wersji papierowej, podpisując je odręcznie i zeskanuje do PDF, a następnie wyśle pełnomocnikowi plik PDF za pomocą środków komunikacji elektronicznej, doręczenie takie jest bezskutecznie, jako niespełniające wymogów art. 144 § 5 Ordynacji podatkowej.

   Osoby, u których nadmiernie przedłuża się postępowanie podatkowe powinny zwrócić uwagę na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Bk 27/22, w którym sąd uznał, iż niemożność zakończenia przez organ podatkowy postępowania w ustawowym czasie nie powinna obciążać podatnika. Za okres przeciągającego się postępowania podatkowego nie można podatnikowi naliczać odsetek za zwłokę.

 2.  27 korzystnych rozstrzygnięciem na etapie organów administracyjnych.
  Takie sprawy, w którym możemy podatnikom pomóc już na jak najwcześniejszym etapie, bez wchodzenia w spór sądowy cieszą nas najbardziej. Sprawy prowadzone przez nas zarówno przed sądami, jak i organami podatkowymi dotyczyły szerokiej tematyki, w szczególności: podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego, postępowania egzekucyjnego, kar nakładanych w systemie SENT i wielu, wielu innych. Jedną z takich spraw było umorzenie postępowania w zakresie zastosowania 0% stawki podatku VAT przy eksporcie towarów.

 3.  Kilkadziesiąt uzyskanych dla naszych klientów korzystnych interpretacji indywidualnych i Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). W szczególności dotyczyły one:
  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku kontraktów długoterminowych,
  • ulgi termomodernizacyjnej,
  • rozliczenia bonów różnego przeznaczenia,
  • podatkowych skutków cashback-u,
  • braku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym refaktury mediów przy najmie prywatnym,
  • opodatkowania różnorodnych transakcji dotyczących nieruchomości,
  • amortyzacji środków trwałych,
  • skutków podatkowych różnorodnych przekształceń i zdarzeń z tym związanych,
  • zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ulgi na robotyzację i wielu innych.
 4.  Wiele korzystnych rozstrzygnięć uzyskanych dla podatników w innym zakresie, w szczególności dotyczących:
  1. składek ZUS (m.in. pozytywne interpretacje w zakresie braku obowiązku opłacania składek od wypłaty różnego rodzaju należności),
  2. dofinansowań z PFR (m.in. w sprawie spornej prawomocna decyzja o zwolnieniu z obowiązku zwrotu subwencji otrzymanej z PFR w ramach tzw. Tarcza Pomocowych).
 5.  W marcu 2022 r. zostaliśmy nagrodzeni przez Dziennik Gazeta Prawna w rankingu Topowych Doradców i Najlepszych Firm Doradztwa Podatkowego. Więcej o naszym sukcesie w rankingu przeczytasz tutaj.

Główna część naszej działalności, to jednak nie spory a bieżące wsparcie przedsiębiorców w ramach problemów prawnych, z którymi stykają się w działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie prawa podatkowego, administracyjnego i handlowego. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Tym mottem kierujemy się na co dzień, starając się znaleźć rozwiązania korzystne i bezpieczne prawnie i podatkowo. W roku 2022 r. z sukcesem:

 1. Przeprowadziliśmy wiele przekształceń i restrukturyzacji
  Takie procesy wymagają nie tylko dogłębnej analizy podatkowej i prawnej, ale również znajomości procesów biznesowych i zrozumienia potrzeb klienta, a często również uwzględnienia dalszych planów związanych z sukcesją pokoleniową. W przypadku przekształceń niejednokrotnie konieczna jest analiza tematów związanych z nieruchomościami (w tym KOWR), dotacji, koncesji i zezwoleń, czy też skomplikowanych sytuacji majątkowych i rodzinnych.  
 2. wpieraliśmy naszych klientów przy przejściu na estoński CIT, w tym w zakresie obowiązków związanych z przejściem na tę formę opodatkowania,
 3. sporządziliśmy kilkadziesiąt dokumentacji cen transferowych dla podmiotów z różnych branż, w tym również w przypadku unikalnych na rynku transakcji i zdarzeń gospodarczych.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi coraz częściej są przedmiotem zainteresowania za strony organów podatkowych i dobrze sporządzona dokumentacja w tym zakresie ma coraz większe znaczenie.
 4. Wspieraliśmy naszych klientów w wielu różnorodnych obszarach, w szczególności:
  • przygotowaliśmy informacje o realizacji strategii podatkowej,
  • opracowaliśmy procedury dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR),  dochowania należytej staranności,  przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML),
  • opracowaliśmy wzory różnorodnych dokumentów, m.in. w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Naszym klientom staramy się zapewnić pełne wsparcie w trudnych tematach z jakimi spotykają się w swojej działalności gospodarczej.

 

Rusza PIT 2023. Jak uzyskać szybki zwrot?

Przed nami gorący czas podatkowy. Rusza złożenie zeznań za 2022 rok. Tegoroczne rozliczenie będzie jednak nieco trudniejsze, w porównaniu do ubiegłego roku. Wszystko przez zmiany wprowadzone przez „Polski Ład”. Co się zmieniło i jak otrzymać najszybszy możliwy zwrot podatku? Podpowiadamy!

Przypomnijmy, Polski Ład wszedł w życie w styczniu ub. roku i wprowadził wiele zmian podatkowych. Wśród nich jest m.in:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
 • Podwyższenie drugiego progu
 • Wprowadzenie niższej stawki podatkowej 12% dla progu do 120.000,00 zł
 • Możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa;
 • Ulga w PIT dla osób powracających z emigracji – zwolnienie z opodatkowania dla przychodów w wysokości do 85 528 zł przez 4 kolejne lata licząc od roku powrotu lub od roku następnego.

PIT 2022 – jak uzyskać szybki zwrot?

Efektem rozliczenia rocznego PIT jest kwota nadpłaty (lub niedopłaty) podatku. Gdy w podsumowaniu naszej deklaracji otrzymamy kwotę do zwrotu z fiskusa to nagroda, którą chcielibyśmy szybko otrzymać. Jak to zrobić?

Najważniejsze, by nie zwlekać z wypełnieniem rocznego zeznania podatkowego. Jeśli wypełnimy go na początku, tym krótszy czas oczekiwania na zwrot. Kwoty niskie (do 5 tys. zł od 2022 są automatycznie zwracana dzięki systemowi Auto zwrot). Dzięki temu, pieniądze powinny do nas trafić w ciągu pięciu dni.

Kolejną kwestią jest sposób wysyłki deklaracji PIT do urzędu skarbowego. Od kilku lat promowane jest rozliczenie w formie elektronicznej i składanie zeznań PIT przez Internet. Wysyłka online skraca czas oczekiwania na zwrot podatku z trzech miesięcy do 45 dni. Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny również skorzystają z szybkiego zwrotu (maksymalnie do 30 dni).

Zwrot podatku na konto lub pocztą

Organy podatkowe nie będą przekazywały zwrotów podatku przed 16 lutego 2022 r. Termin 45 dni lub 3 miesiące na zwrot podatku liczyć należy od 16 lutego – w przypadku deklaracji złożonych między 1 stycznia a 15 lutego Zwrot podatku można otrzymać na konto bankowe lub przekazem pocztowym. Numer konta można podać w zeznaniu PIT-37.

Skarbówka będzie mieć dostęp do faktur. Zwiększone kontrole

Abonament na telefon, rachunki za gaz czy faktura za zakupy w sklepie elektronicznych – od przyszłego roku skarbówka będzie miała wgląd do tych danych. Rząd pracuje nad przepisami, dzięki którym fiskus dowie się, co i za ile nabyli Kowalski i Nowak.

Od 2024 r. firmy będą miały obowiązek wystawiania faktur przy użyciu KSeF czyli Krajowego Systemu e-Faktur. Jak wynika z projektu Ministerstwa Finansów, takie same zasady będą dotyczyć również rachunków wystawianych klientom indywidualnym. To może oznaczać, że fiskus, służby specjalne oraz inne uprawione jednostki otrzymają dostęp do określonego rodzaju wydatków wszystkich Polaków. Faktury wystawią m.in. dostawy prądu, wody, gazu oraz usług telekomunikacyjnych. Podobne zasady będą obowiązywać dla sklepów internetowych, na podstawie której można zwrócić zakupy online.

Dostęp organów do e-faktur

Dzięki temu, urzędnicy będą mogli sprawdzić, ile miesięcznie wody i energii zużywa obywatel, podobnie jak w przypadku zakupów przez internet – instytucje wskazane w ustawie będą mogły dowiedzieć się, ile zapłaciliśmy za sprzęt AGD, buty i artykuły domowe. Wśród organów, które otrzymają dostęp do e-faktur, jest m.in.: minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister do spraw wewnętrznych, szef Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnicy urzędu skarbowego, prokuratorzy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zwiększona kontrola skarbówek

W lutym natomiast skarbówka zacznie działać w ściganiu przestępczości podatkowej. Jak informuje KAS za pośrednictwem Business Insider, w fiskusach powstaną piony wyspecjalizowane w zwalczaniu przestępczości VAT-owskiej i akcyzowej. – Zwalczanie przestępczości musi opierać się na większej współpracy. Kontrola celno-skarbowa i analityka wspierają obszary dochodzeniowo-śledcze czy operacyjno-rozpoznawcze i na odwrót. Teraz będzie to funkcjonowało jeszcze sprawniej – przekazał szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Co Polski Ład zmienił w uldze dla osób samotnie wychowujących dziecko?

Zmiany podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przez „Polski Ład” mogą utracić ulgę podatkową. Tymczasem dane GUS wskazują, że w Polsce rośnie liczba rozwodów.

Przypomnijmy, Polski Ład 2.0 wszedł w życie 1 lipca 2022 roku.  Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie stawki pierwszego progu PIT z 17% do 12% dla całego dochodu uzyskanego w 2022 roku. Rozwiązanie dotyczy podatników rozliczających się według skali podatkowej, czyli emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz niektórych przedsiębiorców.

Na Polskim Ładzie tracą osoby samotnie wychowujące dzieci

Tymczasem okazuje się, że niektóre wprowadzone rozwiązania mogą znacząco przeszkodzić osobom samotnie wychowujące dzieci. Od nowego roku wprowadzono nowe progi dochodowe. I tak, od 2023 roku dla małżeństw wynosi ona 30 tys. zł – 112 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 zł do 9333 zł), a dla samotnych rodziców – 30 tys. zł – 56 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 zł do 4666,66 zł).

Utrata ulgi to spory cios

Decyzja o utracie ulgi to spory cios dla podatków. OznaczaCo Polski ład zmienił w uldze dla osób samotnie wychowujących dziecko bowiem brak możliwości odliczenia podatku od połowy uzyskanych dochodów. Teraz opieka naprzemienna uniemożliwia skorzystanie z ulgi. Tymczasem w Polsce rośnie liczba rozwodów. Z danych GUS wynika, że w 2021 roku rozstało się ok. 61 tys. małżeństw. To o ponad 9 więcej niż w 2020 roku.

Od 2023 roku ulga przysługuje na każde dziecko, które

 • nie ukończyło 18 lat,
 • niepełnosprawne, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do 25 roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

Nie zmieniają się też kwoty, które można odliczyć. I tak, ulga miesięczna może wynieść:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł (1112,04 zł rocznie),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie)
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie).

Zmiany od 2023: Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników

Wyższe dopłaty do pensji dla pracowników z niepełnosprawnością. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności dopłata wzrośnie nawet o 450 zł.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 26a ust. 1 ustawy (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 573 ze zm.) dofinansowanie wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 1950 zł miesięcznie, z umiarkowanym 1200 zł, a z lekkim 450 zł. Teraz dzięki nowym przepisom, przyjętym w grudniu ma się to zmienić.

Nowe dopłaty od 2023 roku

I tak, od 2023 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą zarabiać o 450 zł więcej (ok. 2400 zł), natomiast osoby z umiarkowanym stopniem o 150 zł – do kwoty 1350 zł. Najniższy, bo tylko o 50 zł, będzie wzrost wsparcia na pracownika z lekką niepełnosprawnością (łączenie 500 zł).

Nowe kwoty mają być stosowane od stycznia 2023 roku.

 

Praca zdalna 2023. Jakie zmiany w Kodeksie pracy?

Nowy Rok przyniesie sporo zmian dla pracowników i pracodawców. Wśród zmian, jakie mają wejść od 2023 roku jest m.in. praca zdalna. Zatrudnieni zyskają lepszą ochronę przed zwolnieniem, a firmy — jednoznaczne prawo do weryfikowania trzeźwości pracowników.

Od przyszłego roku wejdą w życie liczne nowelizacje kodeksu pracy. Wśród nich są m.in. uprawnienia rodzicielskie pracowników, ochronę przed zwolnieniem oraz zakres informacji o warunkach zatrudnienia, jakie firma ma przekazywać podwładnym.

Praca zdalna uregulowana

Od nowego roku pracodawcy będą mogli stosować pracę na odległość na stałe na podstawie kodeksu pracy. Nowe zapisy wskazują, że zatrudniony będzie mógł całkowicie lub częściowo wykonywać ją poza siedzibą firmy np. w domu. Miejsce takie każdorazowo trzeba będzie ustalać z zatrudniającym. Reguły świadczenia pracy w formie zdalnej mają być określane w porozumieniach zawieranych ze związkami zawodowymi lub w regulaminie (jeśli nie uda się porozumieć ze związkami lub tych ostatnich nie ma w firmie). W szczególnej sytuacji np. stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawca będzie mógł samodzielnie wydać polecenie pracy zdalnej, ale warunkiem jest, aby pracownik miał warunki do wykonywania swojej pracy w tym trybie. Firma ma zapewnić zatrudnionemu materiały i narzędzia niezbędne do pracy oraz pokryć koszty energii. W tym celu będzie można ustalić budżet, którego wysokość ma odpowiadać przewidywanym kosztom, ponoszonym przez pracownika.

Badanie trzeźwości pracowników

Od 2023 roku pracodawca będzie mógł też sprawdzić trzeźwość pracownika w miejscu pracy, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo do ochrony mienia. Chodzi o nadzór niewymagający badania laboratoryjnego, czyli np. sprawdzanie alkomatem, a nie pobieranie krwi. Firma, która chce wprowadzić kontrole, będzie musiała ustalić to w układzie zbiorowym, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli nie jest objęta układem zbiorowym lub nie musi ustalać regulaminu.

Ochrona przed zwolnieniem

Nowe zapisy obejmą również zmiany w rozwiązywaniu umów o pracę na czas określony. Od przyszłego roku pracodawca będzie musiał uzasadnić wypowiedzenie takiej umowy i konsultować je z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym. Do tej pory takie zapisy obowiązywały wymówienia umów na czas nieokreślony. Na zmianach skorzystają osoby zarobkujące na terminowych etatach. Ich zatrudnienie będzie stabilniejsze, bo wymóg wskazywania przyczyny zwolnienia utrudni rozwiązywanie takich umów.

Podatek hipotetyczny. Czym jest i kogo obejmuje

„Polski Ład” wprowadził sporo zamieszania wśród podatników. Teraz ma to uporządkować nowy projekt. Wśród wprowadzonych zmian jest m.in. podatek hipoteczny. Czym jest i kogo obejmie? Tłumaczymy!

Reforma podatkowa weszła w życie w 2022 roku i była mocno niedopracowana. Stąd też, w lipcu 2022 roku rząd zdecydował się wprowadzić gruntowne zmiany w prawie podatkowym.  Usunięto między innymi problematyczną ulgę dla klasy średniej, zmieniły się też zasady rozliczenia dla przedsiębiorców. Od teraz przedsiębiorcy będą rozliczani według korzystniejszego systemu  -takie rozwiązanie wprowadza bowiem podatek hipoteczny.

Podatek hipoteczny – o co chodzi?

Rozliczenie z fiskusem będzie (tak jak w poprzednich latach) automatyczne. Trzeba jednak być wyjątkowo czujnym, bowiem wysokość ewentualnego zwrotu będzie zależała od wielu czynników. Podatnik będzie bowiem mógł wybrać, czy rozlicza się na starych zasadach (do końca czerwca 2022 r.) czy nowych – obowiązujących od lipca. Będzie też miał możliwość rozliczenia się indywidualnego lub z małżonkiem. To daje cztery różne warianty rozliczenia. Piąty dotyczy przedsiębiorców, którzy będą musieli wybrać, czy rozliczają się według ryczałtu, czy skali podatkowej.

– Podatnicy, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem hipotetycznym wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej – informuje Ministerstwo Finansów.

Czym jest Polski Ład 2.0?

Polski Ład 2.0 wszedł w życie 1 lipca 2022 roku.  Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie stawki pierwszego progu PIT z 17% do 12% dla całego dochodu uzyskanego w 2022 roku. Rozwiązanie dotyczy podatników rozliczających się według skali podatkowej, czyli emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz niektórych przedsiębiorców. Obniżenie stawki ma bezpośredni związek z likwidacją ulgi dla klasy średniej, która w swoim założeniu miała łagodzić skutki podatkowe braku odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Stawki podatku od nieruchomości w 2023 r. idą w górę

Wzrasta podatek od nieruchomości. W większości miast wojewódzkich podjęto decyzję o podniesieniu stawki o 12 proc. Jej limit od lat określa Ministerstwo Finansów. 

Jak poinformował resort finansów, posiłkując się danymi GUS, stawka podatku od nieruchomości ma wzrosnąć o 11,8 proc. Oznacza to, że przykładowo za metr kwadratowy gruntu, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy w 2023 roku 1,16 zł. Za pozostałe grunty będzie to natomiast 0,61 złotych. Ta niższa stawka dotyczy też działek pod domami jednorodzinnymi czy blokami mieszkalnymi – wylicza money.pl.

I tak, w 2023 roku za m2 budynku mieszkalnego zapłacimy 1 zł podatku (wzrost o 11 gr w porównaniu do 2022 roku), a w przypadku budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą zapłacimy 28,78 złotych (wzrost o 3 zł w porównaniu do 2022 roku).

Najwięcej w Białymstoku, najmniej w Kielcach

Maksymalne stawki zostały wprowadzone m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy czy Olsztynie. Są jednak samorządy, które zdecydowały się na niższe stawki niż maksymalne. W gronie tym znajdziemy Kraków, Opole, Kielce, Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę.  Najmniej zapłacą mieszkańcy Kielc. W przypadku budynków mieszkalnych podatek od nieruchomości wyniesie bowiem 0,82 zł, a za grunty związane z działalnością gospodarczą 1,01 zł.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (które wynika z prawa własności, samoistnego posiadania, wieczystego użytkowania czy posiadania zależnego). Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Nowe zasady przeciwdziałania zatorom płatniczym

8 grudnia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernych opóźnieniom w wymianach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2414). Celem wprowadzonych zmian jest poprawa efektywności postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych oraz uproszczenie obowiązku sprawozdawczego.

 

Zmiany dotyczące przepisów ogólnych

Jedna z kluczowych zmian dotyczy dużych przedsiębiorców zawierających transakcję handlową i nakłada na nich obowiązek złożenia oświadczenia o uzyskaniu lub utracie tego statusu w formie, w jakiej zawierana jest dana transakcja. Co istotne, jeżeli danych podmiot, będąc w relacji biznesowej, kilkukrotne utraci i uzyska przymiot dużego przedsiębiorcy, będzie zobligowany każdorazowo złożyć kontrahentowi stosowne oświadczenie.

Kolejna modyfikacja to wyłączenie zastosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmierny opóźnieniom w transakcjach handlowych od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz od dnia ogłoszenia upadłości. Od tego momentu odsetki związane z w/w opóźnieniami nie mogą być już naliczane.

Uproszczony obowiązek sprawozdawczy

W sprawozdaniu wykazywane będą wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych lub spełnionych w terminie określonym w umowie, lub w maksymalnym terminie ustawowy, zamiast dotychczas wykazywanych świadczeń spełnionych i otrzymanych w terminach liczonych od dnia wystawienia faktury. Wystarczające będzie podanie jedynie ich wartości, bez rozróżnienia na przedziały czasowe. W przypadku natomiast świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych w terminie wymagane będzie podanie ich wartości z podaniem czasu opóźnienia, zakwalifikowanego do jednego z pięciu przedziałów opóźnień: do 5 dni, od 6 do 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, ponad 120 dni. 

Dodatkowo zmianie uległ termin przekazania sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych za rok ubiegły i obecnie jest to 30 kwietnia, a nie 31 stycznia. W nowelizacji ustawodawca zdecydował się również na zdefiniowanie pojęcia kierownika podmiotu zobowiązanego do złożenia sprawozdania, którym np. w przypadku spółki z o.o. będzie członek zarządu, a w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej komplementariusz. 

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że z obowiązku sprawozdawczego wyłączone zostały podmioty dokonujące transakcji handlowych, których stronami są wyłącznie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej. Reżimowi ustawy nie podlegają także transakcje dokonywane w ramach działalności ubezpieczeniowej i restrukturyzacyjnego. 

Naliczanie kar i tzw. wezwania miękkie

W zakresie administracyjnej kary pieniężnej naliczanej w przypadku stwierdzenia przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opóźnienia w spłacie zobowiązania, zmianie uległ wzór wyliczania tej sankcji. Dodatkowo wprowadzona została uznaniowość decyzji prezesa przy wymierzaniu kary- do wysokości  ustawowo określonej kary maksymalnej. Ponadto, wraz z nowelizacją zlikwidowano instytucje obligatoryjnego odstąpienia od wymierzania kary, gdy strona postępowania wykazała, że nadmiernie opóźniała się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, ponieważ sama padła ofiarą opóźnienia kontrahenta. W konsekwencji odstąpienie od sankcjonowania będzie możliwe jedynie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Nowelizacja dała również prezesowi UOKiK możliwość kierowania tzw. miękkich wezwań do przedsiębiorców, którzy opóźniają się z zapłatą. Czynność ta odbywa się bez konieczności wszczynania oficjalnego postępowania. Dzięki temu dany podmiot będzie miał prawo (nie obowiązek) wyjaśnić, z czego wynika ryzyko zatoru płatniczego oraz da mu to możliwość wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania z kontrahentami. O zatorze płatniczym będzie natomiast mowa, gdy suma świadczeń zapłaconych po terminie w ciągu trzech kolejnych miesięcy przekroczy 2 mln zł.

Zmiany odroczone w czasie

Z dwumiesięcznym opóźnieniem, tj. 24 stycznia 2023 r. wejdzie również w życie regulacja, zgodnie z którą w razie braku zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem podmiot z grupy MŚP, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie, a jeżeli tego terminu w umowie nie określono — od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

Przywołany wyżej przepis będzie miał zastosowanie do transakcji zawieranych po jego wejściu w życie i nie będzie dotyczył stosunków handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny.