Ulga marketingowa. Co warto wiedzieć?

Z końcem września Ministerstwo Finansów opublikowało projekt wyjaśnień dotyczących tzw. ulgi na ekspansję, która jest określana również jako ulga prowzrostowa lub marketingowa. Ta ulga pozwala m.in. na odliczenie kosztów związanych z działaniami promocyjno-informacyjnymi, w tym wydatkami na marketing. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi, oraz kto nie będzie uprawniony do jej wykorzystania.

Ulga marketingowa jest uważana przez ekspertów za jedną z najbardziej atrakcyjnych ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Pozwala ona na dwukrotne odliczenie pewnych wydatków. Projekt dotyczący ulgi został ogłoszony przez Ministerstwo Finansów, a obecnie trwa konsultacja w tej sprawie.

Dla kogo jest dostępna ulga?

Z ulgi prowzrostowej mogą skorzystać podatnicy PIT i CIT, ale istnieją pewne wyjątki. Nie mogą z niej skorzystać spółki opodatkowane na zasadach estońskiego CIT, fundacje rodzinne oraz jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto, nowo utworzone spółki oraz podatnicy PIT nie będą mogli korzystać z ulgi w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki uprawniające do ulgi

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że korzyści z ulgi na ekspansję przysługują podatnikom, którzy ponoszą koszty w celu zwiększenia swoich przychodów ze sprzedaży własnych produktów, tj. produktów wytworzonych i przeznaczonych na sprzedaż pod własną marką.

Aby móc skorzystać z ulgi, trzeba spełnić co najmniej jeden z trzech warunków w ciągu dwóch kolejnych lat:

 1. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.
 2. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, które dotychczas nie były oferowane.
 3. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, które wcześniej nie były dostępne na danym rynku krajowym.

Ministerstwo Finansów dodaje precyzję do projektu, wyjaśniając, że wystarczy zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w którymkolwiek z dwóch lat względem przychodu ustalonego na koniec roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów kwalifikowanych.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi?

Produkty sprzedawane przez firmę pod własną marką, ale wyprodukowane przez inne, zewnętrzne przedsiębiorstwa, nie kwalifikują się do korzystania z ulgi, zgodnie z projektem wyjaśnień. Dodatkowo, nie będą uprawnieni do skorzystania z ulgi podatnicy, którzy wytwarzają towary na zlecenie innych podmiotów, a proces produkcji odbywa się według określonego wzoru ustalonego przez zamawiającego. Taka forma działalności, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, nie przyczynia się do zdobywania ani rozszerzania rynków zbytu.

Ministerstwo Finansów precyzuje również, że różnice w gramaturze, składzie lub opakowaniu nie stanowią wystarczających podstaw do uznania produktu za nowy. Jednak, jeśli producent żywności, który wcześniej produkował mleko, rozszerza swoją ofertę o produkcję serów, to sery mogą być uważane za nowy produkt w ofercie i kwalifikować się do korzystania z ulgi.”

Co Polski Ład zmienił w uldze dla osób samotnie wychowujących dziecko?

Zmiany podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przez „Polski Ład” mogą utracić ulgę podatkową. Tymczasem dane GUS wskazują, że w Polsce rośnie liczba rozwodów.

Przypomnijmy, Polski Ład 2.0 wszedł w życie 1 lipca 2022 roku.  Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie stawki pierwszego progu PIT z 17% do 12% dla całego dochodu uzyskanego w 2022 roku. Rozwiązanie dotyczy podatników rozliczających się według skali podatkowej, czyli emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców oraz niektórych przedsiębiorców.

Na Polskim Ładzie tracą osoby samotnie wychowujące dzieci

Tymczasem okazuje się, że niektóre wprowadzone rozwiązania mogą znacząco przeszkodzić osobom samotnie wychowujące dzieci. Od nowego roku wprowadzono nowe progi dochodowe. I tak, od 2023 roku dla małżeństw wynosi ona 30 tys. zł – 112 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 zł do 9333 zł), a dla samotnych rodziców – 30 tys. zł – 56 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 zł do 4666,66 zł).

Utrata ulgi to spory cios

Decyzja o utracie ulgi to spory cios dla podatków. OznaczaCo Polski ład zmienił w uldze dla osób samotnie wychowujących dziecko bowiem brak możliwości odliczenia podatku od połowy uzyskanych dochodów. Teraz opieka naprzemienna uniemożliwia skorzystanie z ulgi. Tymczasem w Polsce rośnie liczba rozwodów. Z danych GUS wynika, że w 2021 roku rozstało się ok. 61 tys. małżeństw. To o ponad 9 więcej niż w 2020 roku.

Od 2023 roku ulga przysługuje na każde dziecko, które

 • nie ukończyło 18 lat,
 • niepełnosprawne, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do 25 roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

Nie zmieniają się też kwoty, które można odliczyć. I tak, ulga miesięczna może wynieść:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł (1112,04 zł rocznie),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie)
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie).

Polski Ład 3.0. Minimalny CIT na nowych zasadach

Od 2023 roku czekają nas zmiany w podatku CIT. Po tym, jak reforma podatkowa Polskiego Ładu nie udała się, rząd zdecydował się zawiesić daninę. Teraz ma wrócić na nowych zasadach. Jakich? Sprawdźcie sami!

Minimalny CIT był jednym z krytykowanych rozwiązań Polskiego Ładu. Zakładał on, że jeśli przy rozliczeniu rocznym przedsiębiorcy wykażą straty lub ich dochody będą niższe niż 1 proc. przychodów, będą musieli zapłacić 10 proc. podatku obliczonego od podstawy opodatkowania.

Sprzeciw wobec tak sformowanej interpretacji podatkowej wnieśli przedstawiciele z firm niskomarżowych (np. handel). Teraz danina ma zostać zawieszona. W przypadku podatników, których rok podatkowy różni się od kalendarzowego (czyli rozpocznie się przed 1 stycznia 2024 r., a zakończy po 31 grudnia 2023 r.).

Zawężona zostanie jednak grupa podatników, którzy posiadają minimalny podatek dochodowy. Daninie nie będą podlegać m.in. mali podatnicy CIT (czyli tacy, których roczne przychody brutto nie przekraczają 2 mln euro), spółki komunalne oraz świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia. Zwiększony zostanie natomiast oczekiwany udział dochodów w przychodach do dwóch proc. To oznacza, że spółki, podatkowe grupy kapitałowe lub zakład zagranicznego przedsiębiorcy, którzy wykażą stratę lub ich dochody nie przekroczą poziomu 2 proc. przychodów, zapłacą w 2024 r. minimalny CIT.

Zmiana sposobu liczenia minimalnego podatku CIT

Zmieni się też liczenie podstawy opodatkowania. Od teraz to przedsiębiorca wybierze, którą chce wybrać możliwość:

Inaczej będzie też liczona podstawa opodatkowania, choć zarazem rząd wprowadził również alternatywną podstawę. To przedsiębiorca sam wybierze, która możliwość jest dla niego korzystniejsza. Oto propozycje:

 • podstawa opodatkowania wynosi 1,5 proc. kosztów operacyjnych (czyli innych niż te o charakterze kapitałowym) i nadmiarowych kosztów pasywnych;
 • Podstawa opodatkowania wynosi 3 proc. wartości osiąganych przez podatnika w roku podatkowym z innych przychodów niż zyski kapitałowe.

Stawka wysokości podatku minimalnego jednak się nie zmieni i wyniesie 10 proc. Podatek minimalny będzie można odliczyć od CIT w trzech kolejnych latach.

Pora na innowacje. Co mogą oznaczać Ulgi na Prototypy?

Wielokrotnie krytykowane przepisy Polskiego Ładu, które wprowadziły niemałe zamieszanie w polskiej rzeczywistości podatkowej, powołały również do życie wiele ciekawych preferencji podatkowych. Jedną z nich jest obowiązująca od początku 2022 r. ulga na prototyp, która z założenia wspierać ma podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową we wdrażaniu ich pomysłów w życie.

Nowo wprowadzona regulacja pozwala podatnikom CIT (i analogicznie podatnikom PIT), uzyskującym przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek, z zastrzeżeniem jednak, że wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

Definicje ustawowe

Regulując ulgę na prototyp ustawodawca zdecydował się na legalne zdefiniowanie pojęcia produktu, produkcji próbnej oraz wprowadzenia na rynek nowego produktu. Przykładowo, pod pojęciem produkcji próbnej nowego produktu rozumieć należy etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Co podlega odliczeniu?

Przepisy regulujące podatki dochodowe zawierają precyzyjną listę wydatków  kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach omawianej ulgi. Preferencja obejmie więc koszty produkcji próbnej oraz koszty związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Do pierwszej kategorii wydatków zaliczymy np.:

 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu (zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Przez koszty związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu rozumieć należy:

 • badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • badania cyklu życia produktu; systemu weryfikacji technologii środowiskowych.