Zniesienie limitu składek ZUS od 2020 r.

Zniesienie limitu składek ZUS od 2020 r.

Przyjęty Wieloletni Plan Finansowy na lata 2019 – 2022 zakłada zniesienie limitu 30-krotności na składki ZUS od 2020 r. Zwiększą się zatem koszty pracy etatowej, a sami pracownicy dostaną mniejsze wynagrodzenie netto (chyba, że pracodawca zdecyduje o podniesieniu mu uposażenia).

Obecnie, gdy zarobki pracownika przekroczą 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w 2019 r. – jest to kwota142.950 zł), pracodawca przestanie naliczać i wpłacać składki emerytalne i rentowe do ZUS od kolejnego miesiąca.
Po zniesieniu limitu 30-krotności składki będą musiały być odprowadzane niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu.

W listopadzie zeszłego roku sprawą zniesienia limitu 30-krotności na składki ZUS zajmował się Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że zmiany w przepisach dotyczące zniesienia tego limitu były niezgodne z Konstytucją (Kp 1/18) – niezgodność dotyczyła proceduralnej strony prac legislacyjnych.


Zmiany w VAT od 2020 r.

Zmiany w VAT od 2020 r.

Kolejne zmiany w przepisach to wynik nowelizacji dyrektywy VAT (2018/1910) oraz rozporządzeń wykonawczych (2018/1912 oraz 2018/1909) rozwiązujące problemy w transakcjach wewnątrzunijnych, dotyczące:

➣ transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

➣ transakcji łańcuchowych,

➣ magazynów konsygnacyjnych call-off stock.Ministerstwo Finansów powinno niedługo poddać swój projekt zmiany ustawy o VAT konsultacjom publicznym.

Od 1 stycznia 2020 roku zmiany w w/w rozporządzeniach będą stosowane bezpośrednio.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Podatnik będzie mógł zastosować stawkę 0% jeżeli będzie w posiadaniu co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dokumentów wydanych przez dwa niezależne od siebie podmioty (dokumentami takimi są np. list przewozowy CMR albo dowód ubezpieczenia towaru).

Ponadto, w przypadku gdy za transport będzie odpowiadał nabywca z kraju UE – konieczne będzie oświadczenie, że towar został wywieziony poza terytorium Polski.

Transakcje łańcuchowe

Dyrektywa wprowadza zasadę ogólną, zgodnie z którą transport towarów należy przypisać wyłącznie jednej dostawie w ramach łańcucha transakcji. Transakcje ruchomą przypisuje się do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

Magazyn call-off stock

Dyrektywa przewiduje uproszczenie dotyczące magazynów call-off stock – we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzony zostanie jednolity mechanizm. Oznacza to, że podatnicy nie będą dłużej musieli porównywać regulacji krajowych dotyczących magazynów (obecnie, aby towary mogły być przemieszczane między magazynami w UE – w obu państwach muszą obowiązywać takie same przepisy dotyczące tej kwestii).

Powrót podatku od sprzedaży detalicznej

Powrót podatku od sprzedaży detalicznej

– podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, podatek od hipermarketów.

Wyrok TSUE z 16 maja 2019 r. w sprawie T-836/16 Polska v. Komisja Europejska

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, która uznała polski podatek od sprzedaży detalicznej za niezgodną z prawem pomoc publiczną. W związku z tym, podatek zawieszony od 2016 r. będzie mógł być pobierany.

Komisja Europejska w ocenie Trybunału błędnie założyła, że niższa stawka dla mniejszego obrotu stanowiła przywilej przyznawany od normalnego systemu z wyższą stawką podatku.

Od 1 stycznia 2020 r. podatek będzie mógł być pobierany.

Przypomnieć należy, że podatek od sprzedaży detalicznej nie dotyczy:

❖ przychodów ze sprzedaży do kupujących osób prawnych jak i osób fizycznych w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,

❖ przychodów z usług towarzyszących, o ile są osobno ewidencjonowane,

przychodów ze sprzedaży określonych towarów – m.in. leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

❖ refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów, energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła, wody, paliw stałych i olejów napędowych i opałowych,

❖ uwzględniając powyższe wyłączenia, przychodów przedsiębiorstwa nieprzekraczających w danym miesiącu 17 mln zł.

Co więcej, opodatkowanie zależy również od modelu prowadzenia działalności gospodarczej – nie dotyczy np. modelu franczyzowego.


Brak VAT-u przy karcie paliwowej

Brak VAT-u przy karcie paliwowej

Wyrok TSUE z 15 maja 2019 r., C-235/18

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości rozstrzygnął spór o rozliczanie kart paliwowych, które udostępniane były przez firmę austriacką spółce zależnej działającej na terenie Polski. Spółka ta zajmuje się transportem samochodów, które przewozi z fabryki do klientów. Karty paliwowe przekazywane przez nią polskiej spółce służą do tankowania transportowanych samochodów.

Spółka dominująca otrzymuje od dostawców faktury na zakup paliwa wraz z podatkiem VAT, a następnie, na koniec każdego miesiąca, refakturuje paliwo na polską spółkę i obciąża ją 2% opłata. Problem pojawił się przy rozliczaniu takich transakcji. Sprawa trafiła do NSA, który zwrócił się do Trybunału z zapytaniem czy czynności te można uznać za zwolnione z podatku udzielanie kredytów.

W odpowiedzi Trybunał wyjaśnił, że austriacka spółka nie dysponuje paliwem jak właściciel, a to polska spółka bezpośrednio nabywa paliwo od sprzedawców. W związku z tym nie ma tutaj dostawy towarów (dostawy paliwa przez spółkę dominującą).

Przekazywanie kart paliwowych jest w ocenie Trybunału transakcją finansową zbliżoną do udzielania kredytu, a taka usługa jest zwolniona z VAT.


Split payment – kary

Split payment – kary

Split payment to mechanizm podzielonej płatności, który od 1 września 2019 r. będzie obowiązkowy dla transakcji przekraczającej wartość 15 tysięcy złotych oraz towarów i usług znajdujących się w załączniku nr. 15 do ustawy o VAT.

Obowiązek będzie dotyczył :

► usług budowlanych,

► telefonów, stali,

► stali,

► metalu,

► oraz paliwa i oleju opałowego.

Nie zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie wiązało się z surowymi karami. Pierwsza z nich dotyczy samej faktury. Brak na fakturze adnotacji ,,mechanizm podzielonej płatności’’ będzie skutkowała ustaleniem przez organ dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Kara czeka również na nabywcę, który opłaci fakturę bez zastosowania split paymentu. Przewiduje się karę grzywny do 720 stawkę dziennych (maksymalnie nawet 21,6 mln zł).
Ponadto od 2020 roku, podatnik nie zaliczy takiego wydatku do kosztów w PIT lub CIT.


Czy dojazd właściciela firmy do pracy może być wliczony do kosztów firmy?

Czy dojazd właściciela firmy do pracy może być wliczony do kosztów firmy?

Diety w koszty

Interpretacja Dyrektora KIS z 10 maja 2019 r., nr. 0112-KDIL3-3.4011.116.2019.1.AA

Nie ma wątpliwości, że diety naliczane przez pracodawcę w związku ze służbową podróżą pracownika, są zwolnione z PIT do wysokości określonych w przepisach limitów oraz mogą być wliczane do kosztów firmy.

Organy podatkowe uznają, że w podróż służbową mogą pojechać również właściciele firmy. A jak jest w przypadku dojazdów do własnej firmy? Czy można to uznać za podróż służbową, za którą przysługuje dieta? Tak, potwierdził to właśnie Dyrektor KIS.

Osoby dojeżdżające do swojej firmy z innej miejscowości mogą przyznawać sobie diety za służbowe podróże i wliczać je w koszty uzyskania przychodów.


Art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT stanowi, że wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy podkreślił, że za podróż służbową uznaje się nie tylko pojedyncze wyjazdy, ale również realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności – jest nim właśnie dojazd do firmy z innej miejscowości.

Brak ograniczenia w kosztach usług szkoleniowych od podmiotów powiązanych

Brak ograniczenia w kosztach usług szkoleniowych od podmiotów powiązanych

Interpretacja  Dyrektora KIS z 16 kwietnia 2019 r., nr. 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK

Spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest spółka będąca holednerskim rezydentem podatkowym (podmiot powiązany) nabywa od niej usługi o charakterze niematerialnym, takie jak usługi o charakterze zarządczym, IT czy HR. Wśród nich są również usługi szkoleniowe polegające na organizacji i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących m.in. technik sprzedażowych z wykorzystaniem warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz treningów. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Spółki, potwierdzając, że koszty usług szkoleniowych, których płatności nie dotyczą prawa do korzystania z praw lub wartości wskazanych w art. 16B ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT (autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje oraz know-how) nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów,  o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.  


Takiemu stanowisku przyczynił się również brak definicji usług doradczych, badań rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze zawartych w art. 15e ustawy o CIT.

Nie ma w nim również wprost wskazanych usług szkoleniowych.


Co więcej, istnieje semantyczne podobieństwo katalogu usług zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 2e odnoszącym się do podatku u źródła, a wypracowana linia orzecznictwa na gruncie tego podatku wskazuje, że usługi szkoleniowe nie wliczają się do tego katalogu.

Kasy fiskalne – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego zasad prowadzenia ewidnecji przez pracowników

Kasy fiskalne – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego zasad prowadzenia ewidnecji przez pracowników

Wprowadzenie kas fiskalnych online to nie jedyny obowiązek wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Podatnicy użytkujący kasy fiskalne – zarówno te online jak i z elektroniczną czy papierową kopią paragonu są obowiązani do zapozania wszystkich osób prowadzących sprzedaż na kasie z zasadami prowadzenia takiej ewidencji.

Oświadczenie 
Każdy użytkownik urządzenia (pracownik, zleceniobiorca, inna osoba) dokonujący sprzedaży musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami o zasaach ewidencji. 

Oświadczenie powinno zostać podpisane do 31 maja 2019 r. przez osoby, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 maja 2019 r. W przypadku osób, które dopiero rozpoczną ewidencję – oświadczenie musi zostać złożone przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na kasie.

Oświadczenie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, która będzie prowadzić u niego ewidencję. Nie ma obowiązku przekazywania oświadczenia do urzędu skarbowego. 

Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenie znajdziecie Państwo w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów (str. 20-21): Wzór tutaj.

Sprzedaż wyrobów tytoniowych

Sprzedaż wyrobów tytoniowych 

obowiązek rejestracji w systemie Track&Trace do 20 maja 2019 r.

Do 20 maja producenci, linie produkcyjne, imoprterzy, dystrybutorzy oraz punkty detaliczne mają obowiązek dokonania rejestracji w systemie Track&Trace, który ma wspomóc walkę z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi (oprócz pierwszego punktu detalicznego – sklepu) muszą dodatkowo raportować przemieszczanie się wyrobów tytoniowych. 
Podmioty te będą zatem obowiązane do raportowania wyrobów trafiających do hurtowni, przemieszczających się między oddziałami hurtowni oraz wysyłanymi do odbiorców detalicznych. Wyroby tytoniowe będą znakowane specjalnym kodem, który umożliwi służbom skarbowym ich śledzenie.

Obowiązek rejestracji dotyczy każdego jednostkowego wyrobu tytoniowego, tj. każdej paczki papierosów, każdego opakowaia zbiorczego (zawierającego wyroby tytoniowe w ilości większej niż paczka) wprowadzonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej, czy to poprzez producenta, czy importera. 

Wyroby tytoniowe
Do wyrobów tytoniowych, oprócz papierosów, zalicza się tytoń cięty do samodzielnego skręcania papierosów, fajki, cygara, cygaretki, wyroby tytoniowe bezdymne, papierosy elektroniczne oraz wyroby ziołowe do palenia.

Detaliści również
Obowiązek rejestracji dotyczy również punktów detalicznych. Nie są one co prawda zobowiązane do rejestrowania przyjęcia wyrobów tytoniowych, ale potrzebują identyfikacji, dlatego muszą dokonać rejestracji.
Detaliści mają możliwość rejestraci w systemie samodzielnie, lub poprzez hurtownię, z którą współpracują.

System T-Trace
System T-Trace pracuje w środowisku Winodws oraz pozwala na integrację z systemem handlowo-magazynowym wykorzystywanym w firmie, a jego działanie w większości jest zautomatyzowane. System umożliwi identyfikację produktów, sprawdzenie ważności tych produktów, a także rejestrację kolejnych etapów dystrybucji – m.in.  załadowanie/wysłanie transportu oraz wystawienie faktur. Rejestracja dokonywana jest na stronie: przejdź do strony

Kody
Każda paczka będzie posiadała unikalny identyfikator, nadrukowany podczas produkcji paczki papierosów. Producenci/importerzy będą je zamawiać od podmiotu wydającego identyfikatory – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, który prześle je w formie elektronicznej lub fizycznej. System będzie zezwalałam na nadanie kodu zbiorczego dla większej ilości produktów, by nie było konieczności skanowania każdej paczki papierosów.

Przepisy przejściowe
Wyroby tytoniowe  wytworzone lub przywiezione do UE przed 20 maja 2019 r. (co za tym idzie nieoznakowane wg nowego systemu) będą mogły pozostać w obrocie do 20 maja 2020 roku.

Nie każdy otrzyma zwrot z wymiany kasy fiskalnej

Nie każdy otrzyma zwrot z wymiany kasy fiskalnej

Przypomnijmy, nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online, które będą automatycznie przesyłać dane o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas – mają one stanowić elektroniczny obraz paragonów. 

Od 1 stycznia 2020 r. ze starych kas nie będą mogli korzystać: 

❖ przedsiębiorcy – świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
❖ sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów. 

Od 1 lipca 2020 roku ze starych kas nie będą mogły korzystać:

❖ placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
❖ przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania, 
❖ sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. 

Od 1 stycznia 2021 roku ze starych kas nie będa mogli korzystać podatnicy świadczacy usług: 

❖ fryzjerskie
❖ kosmetyczne
❖ budowlane
❖ w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
❖ prawnicze oraz 
❖ usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Możliwy będzie zwrot maksymalnie 700 zł kosztów zakupu nowej kasy fiskalnej. Odliczenie będzie przysługiwało tylko dla kas online zakupionych nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.
Warunkiem uzyskania zwrotu będzie fiskalizacja kasy rejestrującej nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnik będzie musiał posiadać faktury na zakup kasy rejestrującej oraz dowody, że zapłacić za zakup kasy. Zwrotu wydatków na nowe kasy fiskalne nie będzie jednak przysługiwał wszystkim. Pieniędzy nie otrzymają bowiem przedsiębiorcy, którzy wymienią kasy dobrowolnie, bez obowiązku wynikającego z ustawy.