Zmiany w VAT od 2020 r.

Zmiany w VAT od 2020 r.

Kolejne zmiany w przepisach to wynik nowelizacji dyrektywy VAT (2018/1910) oraz rozporządzeń wykonawczych (2018/1912 oraz 2018/1909) rozwiązujące problemy w transakcjach wewnątrzunijnych, dotyczące:

➣ transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

➣ transakcji łańcuchowych,

➣ magazynów konsygnacyjnych call-off stock.Ministerstwo Finansów powinno niedługo poddać swój projekt zmiany ustawy o VAT konsultacjom publicznym.

Od 1 stycznia 2020 roku zmiany w w/w rozporządzeniach będą stosowane bezpośrednio.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Podatnik będzie mógł zastosować stawkę 0% jeżeli będzie w posiadaniu co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dokumentów wydanych przez dwa niezależne od siebie podmioty (dokumentami takimi są np. list przewozowy CMR albo dowód ubezpieczenia towaru).

Ponadto, w przypadku gdy za transport będzie odpowiadał nabywca z kraju UE – konieczne będzie oświadczenie, że towar został wywieziony poza terytorium Polski.

Transakcje łańcuchowe

Dyrektywa wprowadza zasadę ogólną, zgodnie z którą transport towarów należy przypisać wyłącznie jednej dostawie w ramach łańcucha transakcji. Transakcje ruchomą przypisuje się do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

Magazyn call-off stock

Dyrektywa przewiduje uproszczenie dotyczące magazynów call-off stock – we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzony zostanie jednolity mechanizm. Oznacza to, że podatnicy nie będą dłużej musieli porównywać regulacji krajowych dotyczących magazynów (obecnie, aby towary mogły być przemieszczane między magazynami w UE – w obu państwach muszą obowiązywać takie same przepisy dotyczące tej kwestii).