Prawo holdingowe w Polsce – to już pewne

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego uregulowań prawa holdingowego stanowi jedną z największych rewolucji kodeksu spółek handlowych, mającą miejsce na przestrzeni ostatnich lat.

W dniu 12 kwietnia 2022 roku, ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807). Treść wskazanego aktu prawnego wprowadza wiele przełomowych zmian, które mają w założeniu ułatwić polskim przedsiębiorcom funkcjonowanie na rynku krajowym oraz rozwój na obszary międzynarodowe.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, tj. w dniu 13 października 2022 roku.

Grupy Spółek

Najważniejszą częścią wskazanej nowelizacji jest niewątpliwie wprowadzenie instytucji grupy spółek. Dotychczas, powiązane ze sobą podmioty funkcjonowały na podstawie zasad ogólnych uregulowanych w KSH, od października jednak, zostaną one objęte przepisami zawartymi w dodanym do tytułu I, dziale IV ustawy.

W myśl definicji zawartej w nowelizowanych przepisach, grupą spółek jest spółka dominująca i spółka albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierującymi się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.

Co istotne, wyrażanie zgody na uczestnictwo w grupie spółek wchodzić będzie w zakres kompetencji zgromadzenia wspólników spółki zależnej, zaś sama zgoda wyrażana ma być większością trzech czwartych głosów, ze wskazaniem spółki dominującej. Uczestnictwo w grupie spółek będzie ujawniane w krajowym rejestrze sądowym zarówno przez spółkę dominującą jak i spółkę zależną.

Stosunki między spółką dominującą a spółką zależną

Jako pierwsze, należy podkreślić uprawnienie spółki dominującej wynikające z art. 212 §1 KSH, stanowiącego, że spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wykonanie przez spółkę zależną tak sformułowanego polecenia nie odbywa się jednak automatycznie, wymaga ono uprzedniego podjęcia uchwały przez spółkę. Spółka zależna może również odmówić wykonania wiążącego polecenia w przypadku zaistnienia przesłanek uregulowanych w art. 214 KSH.

Zaznaczenia wymaga także, iż członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki zależnej nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia.

Kolejnym uprawnieniem przewidzianym dla spółki dominującej jest także możliwość przeglądania ksiąg  i dokumentów spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek oraz żądania od niej udzielenia informacji.

Ponadto, na zarządzie spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek, ciążyć będzie zobowiązanie do sporządzania sprawozdania o powiązaniach umownych ze spółką dominującą, w tym o wiążących poleceniach wydanych spółce zależnej.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek wykonania wiążącego polecenia

Jak już wyżej wskazano, członek zarządu, rady nadzorczej czy też komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki zależnej nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia.

W sytuacji powstania szkody, spowodowanej wykonaniem przez spółkę zależną wiążącego polecenia, odpowiedzialnością obarczona zostanie spółka dominująca, jednakże także na określonych ustawowo warunkach. Znowelizowane przepisy, konstruują wskazaną odpowiedzialność na zasadzie winy, ustawodawca nakłada przy tym jednak na spółkę dominującą obowiązek zachowania lojalności wobec spółki zależnej w związku z wydawaniem i wykonaniem wiążącego polecenia.

Znaczenie pojęcia „lojalności” zostanie zidentyfikowane zapewne w procesie stosowania przedmiotowych przepisów, gdyż ustawa w obecnym kształcie, w żaden sposób go nie definiuje.

Nowe uprawnienia – sell – out i squeeze – out w grupach spółek

Wraz z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego grup spółek, ustawodawca przewidział także szereg wiążących się z tym uprawnień.

Przymusowy odkup akcji, czyli inaczej sell – out, jest uprawnieniem wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich udziałów (akcji) przez spółkę dominującą, która reprezentuje bezpośrednio, pośrednio lub na podstawie porozumień z innymi osobami co najmniej 90 % kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek. Żądanie to będzie mogło zostać złożone w każdym roku obrotowym tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia ujawnienia w rejestrze uczestnictwa spółki zależnej w grupie spółek.

Ponadto, znowelizowane przepisy przewidują mechanizm squeeze-out, czyli przymusowy wykup akcji. W myśl wskazanego uprawnienia, zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej będzie mogło podjąć uchwałę o przymusowym wykupie udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy) reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego przez spółkę dominującą, która reprezentuje bezpośrednio co najmniej 90% kapitału zakładowego.

Ustawa wskazuje jednak na możliwość ograniczenia w/w prawa poprzez zawarcie w umowie albo statucie spółki zależnej zapisu, iż squeeze-out, przysługuje spółce dominującej, która bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje w spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek mniej niż 90% kapitału zakładowego takiej spółki, lecz nie mniej niż 75% tego kapitału.

Zawarcie w umowie bądź statucie spółki sformułowanego w sposób powyższy zapisu może stanowić istotne zagrożenie dla interesów mniejszościowych akcjonariuszy/wspólników, gdyż pozwala on na przymusowy wykup akcji czy też udziałów, akcjonariuszy/wspólników mających nawet 25% udziałów/akcji w danej spółce zależnej.

Wyłączenia spod stosowania przepisów

W myśl art. 2116 §2 KSH, przepisy ustanawiające zasady funkcjonowania spółek zależnych uczestniczących w grupie spółek, nie będą miały zastosowania do:

 1. spółki publicznej;
 2. spółki, która jest spółką w likwidacji i rozpoczęła podział swego majątku albo jest spółką w upadłości;
 3. spółki będącej podmiotem objętym nadzorem nad rynkiem finansowym

Wyłączenie to, służyć ma ochronie równych praw akcjonariuszy i wspólników spółek zależnych. Wskazane wyżej podmioty będą mogły jednak zajmować w grupach spółek pozycje spółek dominujących.

Oprócz wprowadzenia uregulowań prawa holdingowego, ustawa z dnia 12 kwietnia 2022 roku, nowelizuje także szereg innych zagadnień kodeksu spółek handlowych, m.in. dotyczących długości kadencji organów spółki czy też kompetencji rady nadzorczej. Jak już wspomniano na wstępie, zmiany wchodzą w życie dopiero z dniem 13 października 2022 roku, zatem praktyczne funkcjonowanie opisanej rewolucji, zaobserwować będzie można dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.

XVI Ranking Firm i Doradców Podatkowych – Dziennik Gazeta Prawna Topowi Doradcy i Najlepsze Firmy Doradztwa Podatkowego w Polsce w 2021 r.

DBO Polska sp. z o.o.  – 1. miejsce w Polsce w kategorii Najlepsze Firmy Doradztwa Podatkowego – „Spory Podatkowe”

Dorota Kosacka – 1. miejsce w Polsce w kategorii VAT – Top Doradcy Podatkowi 2021

            Dorota Kosacka – 2. miejsce w Polsce w kategorii Spory podatkowe – Top Doradcy Podatkowi 2021

W opublikowanym 29 marca 2022 r. przez Dziennik Gazeta Prawna Rankingu Największych i Najlepszych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce, DBO Polska sp. z o.o. oraz Dorota Kosacka – doradca podatkowy i członek zarządu naszych spółek zostali trzykrotnie wskazani jako zwycięzcy i wyróżnieni.

W rankingu nagradzane są najlepsze kancelarie i firmy doradztwa podatkowego, a także najbardziej doświadczeni eksperci w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego. O wynikach decydują osiągnięcia firm i indywidualne sukcesy doradców.

DBO Polska sp. z o.o. została uznana za zwycięzcę w kategorii „Spory podatkowe” (ex aequo z KPMG i PwC). W tej kategorii kapituła redakcyjna wybrała najlepsze w Polsce firmy doradcze, które mogą poszczycić się przełomowymi, ważnymi osiągnięciami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, sądami administracyjnymi, a także organami podatkowymi II instancji. Do sukcesu przyczyniła się w szczególności nasza ubiegłoroczna wygrana przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w precedensowej sprawie C-48/20 dotyczącej stosowania art. 203 Dyrektywy 2006/112/WE. Wspomniany wyrok TSUE przełamał wcześniejszą negatywną dla podatników linię interpretacyjną i orzeczniczą.

W zestawieniu Topowych Doradców Podatkowych w Polsce w 2021 r. Dorota Kosacka – doradca podatkowy i członek zarządu naszych spółek zajęła 1. miejsce w kategorii „VAT” oraz 2. miejsce w kategorii „Spory podatkowe”. Kapituła rankingu doceniła w szczególności przełomowe znaczenie wygranych i prowadzonych spraw.

1. miejsce w najważniejszej kategorii „Spory podatkowe” i dwukrotnie wyróżnienie w kategorii Top Doradcy Podatkowi: 1. miejsce w kategorii VAT i 2. Miejsce w kategorii Spory podatkowe to dla nas olbrzymie wyróżnienie i docenienie naszej pracy. Ten sukces jest dla nas szczególnie istotny, gdyż jako średniej wielkości kancelaria rywalizowaliśmy z największymi w Polsce firmami doradczymi. Wygrana naszej Kancelarii, to sukces całego zespołu kierowanego przez Dariusza Ćwikowskiego i Dorotę Kosacką.

Dziękujemy naszym klientom za zaufanie! Tegoroczny sukces to olbrzymia motywacja dla nas do dalszej pracy, szukania niestandardowych rozwiązań i dbania o zadowolenie naszych klientów i ich bezpieczeństwo podatkowe.

0% stawka VAT na pomoc dla Ukrainy

Wydarzenia ostatnich dni zmieniły priorytety dużej części społeczeństwa. Wiele podmiotów pragnie nieść pomoc uchodźcom przybywającym do Polski z uwagi na zbrojną inwazję prowadzoną przez Rosję na terytorium Ukrainy.

Przekazanie towarów bądź świadczenie usług na rzecz Ukraińców przez czynnego podatnika VAT, pod kątem podatkowym stanowić będzie nieodpłatną dostawę towarów, która w myśl krajowych przepisów, opodatkowana jest tak samo jak świadczenie odpłatne.

Obciążenia fiskalne stanowiłyby dla pewnych podmiotów ograniczenie, zapewne zmniejszające skalę niesionej pomocy. Odpowiedź na wskazany problem stanowi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 roku, wprowadzające 0% stawkę podatku VAT na dostawę towarów oraz świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Przedmiotowy akt prawny, wskazuje jednak określone przesłanki, których wypełnienie jest niezbędne celem zastosowania zerowej stawki. Rozporządzenie zawiera zamknięty katalog podmiotów na rzecz których musi być dokonana czynność opodatkowana by mogła skorzystać z opisanego obniżenia stawki, są to:

– Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

– podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

– jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, stawka 0% będzie miała zastosowanie jedynie w sytuacji zawarcia pisemnej umowy pomiędzy dokonującym dostawy bądź świadczącym usługi a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów. Z zwartej między stronami umowy musi jednoznacznie wynikać, że celem przekazania określonych towarów czy też usług jest świadczenie pomocy na rzecz ofiar zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 5 marca 2022 roku, zaś obowiązywanie preferencji podatkowych ustanowionych w jego treści wyznaczone zostało na okres od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W przypadku dostaw dokonanych przed wejściem w życie aktu prawnego  (t.j. przed dniem 5 marca 2022 roku) podatnik nie musi wypełnić wymogu posiadania umowy dokumentującej przekazanie. Wystarczy wówczas, że sporządzi on wraz z podmiotem na rzecz którego dokonał dostawy, pisemne potwierdzenie dokonanej czynności. Należy mieć jednak na uwadze, że organy podatkowe mogą podchodzić do takich potwierdzeń z pewną rezerwą, zaś w przypadku dokonania przekazania na rzecz instytucji niewymienionej w treści rozporządzenia, skorzystanie z zerowej stawki będzie niemożliwe.

Pomoc Ukrainie – Specjalne rozwiązania podatkowe

Wydarzenia ostatnich dni niewątpliwie spowodowały ogromne zmiany w życiu Ukraińców, wielu z nich celem znalezienia bezpiecznej przystani wyemigrowało do Polski. Przybycie tak dużej fali uchodźców powoduje w wielu Polakach chęć niesienia pomocy. Oprócz kwestii czysto praktycznych, takich jak zakwaterowanie czy też zapewnienie wyżywienia osobom uciekającym przed wojną, rodzą się także pytania odnośnie formalnej strony organizacji całego przedsięwzięcia.

Jak właściwie opodatkować darowizny na rzecz Ukraińców? Jak zalegalizować pobyt takich osób? Na jakich zasadach dokonać zatrudnienia? Odpowiedzą na wymienione oraz szereg podobnych kwestii ma być ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt wskazanego aktu prawnego został przedstawiony w dniu 07 marca 2022 roku. Aktualnie tekst skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Założeniem ustawy jest stworzenie kompleksowego pakietu działań na rzecz osób będących ofiarami trwającego obecnie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Projekt aktu prawnego zawiera m.in. szereg specjalnych uregulowań podatkowych skierowanych zarówno do niosących pomoc jak i ją otrzymujących.

Specjalne rozwiązania dla otrzymujących pomoc

Na wstępie, podkreślić należy fakt, iż projekt ustawy nie zakłada objęcia swoimi założeniami wszystkich obywateli Ukrainy a jedynie obywateli, którzy:

 • przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy,
 • przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z inwazją zbrojną prowadzoną na terytorium ich ojczyzny od 24 lutego 2022 roku.

Analizując projekt ustawy, jako pierwsze należy wskazać proponowane zwolnienie od podatku od spadków i darowizn pomocy zarówno rzeczowej jak i pieniężnej przekazywanej na rzecz osób będących obywatelami Ukrainy. Zwolnieniem mają zostać objęte darowizny przekazane na rzecz wyżej wskazanych podmiotów w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Projekt ustawy nie przewiduje ani po stronie darczyńcy ani po stronie obdarowanego dodatkowych formalności warunkujących skorzystanie ze zwolnienia, ponadto nie został określony żaden próg kwotowy. W myśl obowiązujących przepisów, otrzymujący darowiznę obywatele Ukrainy, byliby zobowiązani do zapłaty podatku od otrzymanych przysporzeń jeżeli wartość świadczenia  otrzymanego od osoby niespokrewnionej (pieniężnego lub rzeczowego) przekroczyłaby 4 902 zł w ciągu 5 lat.

Przybywający do Polski obywatele Ukrainy, w myśl rozwiązań zamieszczonych w projekcie aktu prawnego, będą również zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie w jakim wystąpi on w związku z otrzymaniem przez nich wszelkiego rodzaju świadczeń – pieniężnych, rzeczowych a także nieodpłatnych. Obecnie zwolnieniem objęta jest jedynie pomoc otrzymywana od NGO, po wejściu w życie projektowanych przepisów zostanie ona rozszerzona również na wsparcie pochodzące od osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Specjalne rozwiązania dla świadczących pomoc

Treść projektu ustawy zawiera uregulowania odnoszące się nie tylko do obywateli Ukrainy przybywających do Polski w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym, ale także podmiotów świadczących pomoc na ich rzecz.

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewiduje rozwiązania umożliwiające zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i prawnych – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy przekazywane:

 • organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy),
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Należy zauważyć, że zaliczenie do kosztów podatkowych wskazanych wyżej wydatków możliwe będzie jedynie w przypadku przekazania określonej pomocy na rzecz obywateli Ukrainy za pośrednictwem wymienionych organizacji pomocowych. Projektowane przepisy nie przewidują takiego uprawnienia w stosunku do pomocy świadczonej przez przedsiębiorcę na własną rękę.

Możliwe będzie także zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Z przytoczonego uprawnienia skorzystać będą mogli m.in. lekarze świadczący darmową pomoc medyczną na rzecz obywateli Ukrainy przybywających z terytorium objętego konfliktem zbrojnym.

Wyjątkowe sytuacje niewątpliwie wywołują potrzebę stworzenia szczególnych rozwiązań. Ostateczna treść przepisów dotyczących pomocy dla Ukrainy zapewne zostanie sformułowana w najbliższym czasie, zaś ich funkcjonowanie oraz ewentualne niejasności zweryfikuje praktyka stosowania.

8 wygranych spraw jednego dnia!

Dzisiaj przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zostały pozytywnie rozpatrzone sprawy naszego klienta, w którym podważono prawo do odliczenia podatku VAT. NSA uchylił zaskarżone przez nas wyroki oraz decyzje I i II instancji na łączną kwotę ponad 2 mln zł, a także zasądził zwrot kosztów postępowania. Główną podstawą uchylenia wyroków były podnoszone przez nas nieprawidłowości w prowadzonej kontroli podatkowej i postępowaniu podatkowym oraz naruszenie prawa procesowego na etapie sądowym.

Sukces – Furtka w Polskim Ładzie zaaprobowana przez ZUS

Uzyskaliśmy pozytywną interpretację ZUS – nie ma obowiązku uwzględniania w postawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynagrodzenia wypłacanego wspólnikowi sp. z o.o. wykonującego określone w umowie spółki świadczenia niepieniężne!

Chodzi o art. 176 KSH dotyczący możliwości zastosowania wobec wspólnika obowiązku spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Warunki zastosowania powyższego przepisu są trzy:

 1. zapisy umowy spółki nakładające na wspólnika obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki,
 2. członek zarządu musi być jednocześnie wspólnikiem spółki,
 3. członka zarządu nie może być przez spółkę zatrudniony (na podstawie umowy o pracę).

Przy zmianie umowy spółki należy pamiętać o tym, żeby świadczenia wspólnika nie wiązały się z zarządzaniem spółką, a wynagrodzenie wspólnika było rynkowe.

Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione – wynagrodzenie wspólnika nie podlega oskładkowaniu. ZUS zgodził się z nami i potwierdził, że: ,,Katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art. 176 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie postanowień umowy spółki. Samo spełnienie obowiązku świadczeń, o których mowa w cytowanym przepisie bez nawiązania w tym zakresie np. umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług nie może powodować powstania tytułu do ubezpieczeń.’’

Decyzja ZUS z dnia 9 lutego 2022 r., nr DI/100000/43/71/2022

Sukcesy Kancelarii DBO Polska 2021

Krótkie podsumowanie roku 2021 r.:

1.Wygrana przez Trybunałem Sprawiedliwości UE

TSUE, w przełomowej sprawie C-48/20 uznał, że polskie przepisy nakazujące zapłatę VAT wykazanego na fakturze, w sytuacji, w której działanie podatnika nie wiązało się z oszustwem podatkowym oraz nie powodowało uszczupleń w dochodach państwa, są niezgodne z przepisami Dyrektywy VAT.

Wyrok ma olbrzymie znaczenie praktyczne, w przypadku, gdy podatnicy działający w dobrej wierze wykazali na fakturze podatek, np.: stosując się do akceptowanej przez organy praktyki, a ostatecznie podatek ten okaże się nienależny. Przed wskazanym orzeczeniem organy podatkowe nakazywały zapłatę wspomnianego VAT, a sądy administracyjne uznawały, iż uniknięcie konieczności zapłaty tego podatku jest możliwe tylko, jeżeli podatnik przed wszczęciem kontroli przez organy podatkowe całkowicie zapobiegł uszczupleniu dochodów podatkowych. Wyrok TSUE przełamał dotychczasową negatywną dla podatników linię interpretacyjną i orzeczniczą i był precedensowym rozstrzygnięciem w tym zakresie.

2. Kilkanaście prawomocnych pozytywnych dla naszych klientów rozstrzygnięć przed sądami administracyjnymi. Poniżej kilka z nich:

 • II FSK 217/19 – NSA potwierdził nasze stanowisko, że częściowy zwrot wkładu jest w spółce komandytowej neutralny podatkowo, a jego skutki podatkowe realizują się dopiero w momencie likwidacji spółki albo wystąpienia wspólnika ze spółki,
 • I FSK 1535/17 – NSA uznał, iż zasada zaufania (ochrony uzasadnionych oczekiwań) uwalnia stronę od możliwości zastosowania sankcji z art. 108 ustawy VAT. Orzeczenie to, jest bardzo istotne dla wszystkich podmiotów, których rozliczenia uznano za nieprawidłowe, pomimo, iż zastosowały się  do dominującej w danym okresie praktyki organów podatkowych. Orzeczenie daje dodatkowe argumenty podatnikom w sporze z organami podatkowymi nie tylko podatnikom, wobec których mógłby mieć zastosowanie art. 108 ustawy, ale również w zakresie innych sankcyjnych regulacji.
 • II FSK 27/19 – Przełomowe i istotne orzeczenie dla podatników, którzy otrzymują odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości, a brak jest możliwości określenia ceny nabycia wywłaszczanej nieruchomości. NSA, odwołując się m.in. do zasad konstytucyjnych potwierdził nasze stanowisko, iż w przypadku braku możliwości wskazania przez podatnika ceny nabycia należy uznać, iż podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 updof.

Do tego wiele korzystnych, choć wciąż jeszcze nieprawomocnych orzeczeń w prowadzonych przez nas sprawach.

3. Kilkanaście pozytywnych dla naszych klientów rozstrzygnięć na etapie organów podatkowych II instancji, w tym m.in. w zakresie rygoru natychmiastowej wykonalności, odsetek za zwłokę, sprzedaży nieruchomości, kosztów egzekucyjnych czy też solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

4. Wiele pozytywnych interpretacji indywidualnych oraz wiążących interpretacji stawkowych dla naszych klientów, często w sprawach skomplikowanych i precedensowych, np.: odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT czynny, dokumentowania eksportu towarów, odliczenia VAT w nietypowych transakcjach z podmiotem zagranicznym, sprzedaży nieruchomości, cesji umów, itp.

5. Pozytywne wyroki w sądzie okręgowym w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne.

Najbardziej cieszą nas jednak nie wygrane sprawy sądowe, ale przede wszystkich sytuacje, w których udało się nam pozytywnie zakończyć sprawę unikając sporu z urzędami. Dobre przygotowanie dokumentacji, dbanie o udzielanie organom podatkowym wyczerpujących odpowiedzi, dokładne wyjaśnienie zagadnień w oparciu o orzecznictwo polskie i unijne pozwala czasem na wyjaśnienie sprawy już na początkowym jej etapie i uchronienie podatnika od długotrwałego sporu sądowego. Dotyczy to również pomocy klientom w wyjaśnianiu legalności źródeł posiadanego majątku  oraz czynności nie zgłoszonych  do opodatkowania – w związku z coraz częstszymi zapytaniami urzędów skarbowych. Takie sprawy cieszą nas najbardziej.

Duża część naszej pracy to dbanie o bezpieczeństwo podatkowe klienta. W tym roku udało nam się zrealizować kilka dużych projektów podatkowych i zawsze priorytetem było szukanie rozwiązań nie tylko optymalnych podatkowo, ale również objętych jak najmniejszym ryzykiem podatkowym.

Do tego dziesiątki dokumentacji cen transferowych, strategie podatkowe, regulaminy, opinie, i porady w różnych sprawach podatkowych – od najprostszych do wymagających zaangażowania wielu członków naszego zespołu. Każda sprawa i każdy klient jest dla nas ważny. Każdą staramy się poprowadzić jak najlepiej. Sukces naszego klienta jest naszym sukcesem.

Bardzo dziękujemy całemu zespołowi DBO Polska sp. z o.o. za zaangażowanie i wspólną pracę. To dzięki Wam i wspólnemu zaangażowaniu i wysiłkowi rok 2021 r. to kolejny rok pełen dużych i małych sukcesów. I to dzięki Wam możemy pomóc podatnikom w trudach zmagania się z przepisami i procedurami podatkowymi.

                                                                                       Zarząd DBO Polska sp. z o.o.

                                                                        Dariusz Ćwikowski i Dorota Kosacka

Zatrudnianie cudzoziemców

Wysoki skok gospodarczy w przeciągu ostatnich lat sprawił, że cudzoziemcy coraz chętniej przyjeżdżają do naszego kraju, nie tylko w celach turystycznych, lecz także zarobkowych. Nie ma znaczenia, czy pracodawca decyduje się zatrudnić cudzoziemca na specjalistyczne stanowisko, czy też do prostych robót fizycznych, w każdym z tych przypadków ma obowiązek dokonać tego zgodnie z przepisami prawa. Kto może zatrudnić pracowników z zagranicy?
Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemców w Polsce?
Jakie formalności musi spełnić cudzoziemiec, aby mógł starać się o zatrudnienie?

Kto może zatrudniać cudzoziemców na terenie Polski?
Ustawa o promocji zatrudnienia stanowi, że obcokrajowców mogą zatrudniać osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa funkcjonujące w formie spółek oraz fundacje i stowarzyszenia. Jednym z najważniejszych wymagań jest to, aby pracodawca miał siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, natomiast w zależności od rodzaju oferowanej pracy, obywatelstwa, sytuacji społecznej, zawodowej czy nawet rodzinnej potencjalnego pracownika prawo nakłada na pracodawcę dodatkowe wymagania.

Kto może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej?
Aby cudzoziemiec mógł wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej, musi m.in.:
– posiadać status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
– zostać mu udzielona ochrona uzupełniająca w Rzeczypospolitej Polskiej;
– posiadać zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
posiadać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w  Rzeczypospolitej Polskiej;
– posiadać zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
– posiadać zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
– korzystać z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o promocji zatrudnienia nie dotyczy obywateli:
– państw członkowskich Unii Europejskiej;
– Europejskiego Obszaru Gospodarczego – oprócz państw członkowskich UE są to Norwegia, Islandia i Liechtenstein;
– Szwajcarii;
– państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Cudzoziemców z powyższych krajów pracodawcy mogą zatrudniać na takich samych warunkach jak obywateli Rzeczypospolitej.

Pracodawca może zawrzeć z obcokrajowcem następujące rodzaje umów:
– umowa o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony;
– umowa zlecenie;
– umowa o dzieło;
– umowa o pracę nakładczą;
– umowa o pomocy przy zbiorach.

Procedura uproszczona

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest procedurą uproszczona i pozwala ona obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w Polsce, uprawniającego go do wykonywania pracy na terytorium Polski.

Oświadczenie pracodawca składa osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy lub poprzez stronę internetową www.praca.gov.pl.

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie, w którym należy wskazać: dane pracodawcy, dane cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia brutto, podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, zawód i miejsce wykonywania pracy.
 • ważny dokument tożsamości, kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
 • oświadczenie o niekaralności
 • dowód wpłaty ( podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 30 zł.)

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

O wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawsze wnioskuje osobiście cudzoziemiec, dla którego ma być wydane takie zezwolenie nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca jest bardzo korzystna, bo wszystkie formalności legalizujące pobyt i zatrudnienie odbywają się w ramach jednego postępowania administracyjnego. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, który nie może być dłuższy niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony „Wniosek pobyt czasowy” i „Załącznik Nr 1 do wniosku na pobyt czasowy”.
– skserowany cały paszport cudzoziemca
– 4 zdjęcia paszportowe
– opłata 440zł do właściwego miejscowo urzędu np.: Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Finansów Miasta (z dopiskiem opłata za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – podając imię i nazwisko)

Spełnienie powyższych 4 elementów oznacza, brak błędów formalnych, a co za tym idzie nie wstrzymuje tempa postępowania, ponieważ w dalszej części postępowania cudzoziemiec zostaje wezwany do doręczenia dodatkowych dokumentów takich jak:
– świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy, gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy lub aktualna umowa zlecenie/ umowa o pracę albo inna umowa na której cudzoziemiec pracuje
– dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego  na pokrycie kosztów utrzymania np. PIT 11 oraz UPO
– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA)
– umowa użyczenia lokalu albo umowa najmu lokalu

Zatrudnienie cudzoziemców a zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę typu A, B, C, D, E musi zostać zainicjowane przez pracodawcę jeszcze przed przyjazdem cudzoziemca do Polski, np. na podstawie wizy. Pracodawca występuje do właściwego miejscowo wojewody, natomiast o zezwolenie na pracę sezonową typu S do właściwego miejscowo starosty. Pracodawca zamierzający zlecić wykonywanie pracy obcokrajowcowi, może złożyć wniosek w biurze podawczym właściwego urzędu ; za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną korzystając ze strony – www.praca.gov.pl. Wniosek należy złożyć maksymalnie 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia.

Wymagane dokumenty do zezwolenia typu A:
– wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz oświadczenie
– podpisane 2 klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych
– umowa spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowijest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna
– oświadczenie o niekaralności
– ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży pracodawcy
– kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnegodokumentu podróży cudzoziemca
– dowód wpłaty (100,00 PLN – w przypadku, gdy praca cudzoziemca ma trwać dłużej niż 3 miesiące; 50,00 PLN- w przypadku, gdy praca cudzoziemca ma trwać nie dłużej niż 3 miesiące).

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, który nie może być dłuższy niż 3 lata. Przy czym jeśli cudzoziemiec będzie pełnił funkcję w zarządzie osoby prawnej, która zatrudnia więcej niż 25 osób, organ może wydać zezwolenie na pracę na okres nawet do 5 lat.

Zezwolenie na pracę  może zostać przedłużone.

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek pracodawcy złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na  pracę oraz oświadczenie,
– podpisane 2 klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych;
– ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży pracodawcy,
– umowa spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna
– kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca,
– dowód wpłaty, (50,00 PLN – w przypadku, gdy praca cudzoziemca ma trwać dłużej niż 3 miesiące; 25,00 PLN – w przypadku, gdy praca cudzoziemca ma trwać nie dłużej niż 3 miesiące)
– umowa zawarta między pracodawcą, a cudzoziemcem, będąca podstawą wykonywania pracy zgodnie z aktualnym zezwoleniem na pracę,
– dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były  wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca;

Wojewoda może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie innych wymagań.

  UWAGA !

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, 18 listopada 2021 ustawa została przekazana do Senatu.

Projekt ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania
cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń w Polsce. Od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę składanych do urzędów wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw.
Wprowadzone zostaną uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zatrudnianiu cudzoziemców skorzystaj z naszych usług – tel. 600 088 449,
mail: biuro@kosacka.pl

Nowy Polski Ład okiem kadrowca

            W związku z planowanym wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 r. Nowego Polskiego Ładu, będziemy świadkami – a także, jako kadrowcy – uczestnikami ogromnej rewolucji podatkowej. Zmienią się między innymi zasady wyliczania wynagrodzeń pracowników, będą obowiązywać nowe ulgi podatkowe. Rząd postanowił też zmienić dotychczasowe progi podatkowe.

            Większość biur księgowych stara się gorączkowo przygotować do rychłych zmian. Będzie to niemałe wyzwanie również dla informatyków, przed którymi stoi obecnie zadanie sprawnego skorygowania programów kadrowo – płacowych. W natłoku informacji, warto wypunktować i omówić najważniejsze zmiany, które już wkrótce mocno wpłyną na naszą pracę.

            W swoim założeniu Nowy Polski Ład ma zmniejszać dystans dochodów najmniej zarabiających obywateli do tych lepiej usytuowanych. Rządzący postanowili znacznie zwiększyć kwotę wolną od podatku. Przypomnijmy, że obecnie wynosi ona 8 000,00 zł – od stycznia będzie to 30 000,00 zł. Oczywiście zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek – z dotychczasowej 43,76 zł na 425,00 zł. Zmienią się również progi podatkowe. Obecnie osoba, której roczny dochód przekracza 85 528,00 zł zmuszona jest odprowadzać od dochodów powyżej tej kwoty podatek 32%. W Nowym Polskim Ładzie będzie to aż 120 000,00 zł. Warto jednak zaznaczyć, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz zmiana progów podatkowych są mechanizmami, które mają na celu zniwelowanie negatywnych konsekwencji zmiany zasady odliczenia od podatku 7,75% podstawy składki zdrowotnej. Do tej pory wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy zmniejszaliśmy ją właśnie o    7,75% podstawy tej składki. Już od stycznia nie będzie to możliwe. Jak będzie zatem wyglądało wyliczenie przykładowego wynagrodzenia za pracę? Przyjrzyjmy się temu na przykładzie wynagrodzenia brutto w wysokości 4 000,00 zł (przy założeniu, że pracownik skończył 26 lat, nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu oraz nie odprowadza składek na PPK).

            W takim wypadku podstawa składek społecznych będzie wynosiła 4 000,00 zł, a więc suma tych składek pobieranych od pracownika wyniesie 548,40 zł. Zatem podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 3 451,60 zł, a sama składka 310,64 zł. Podstawa podatku po zaokrągleniu to 3 202,00 zł (czyli 3 451,60 – 250,00 – koszty uzyskania przychodu), a więc sam podatek to 119,00 zł (wynika to z równania 3 202,00 x 17% – 425,00 zł – nowej kwoty zmniejszającej podatek). Nie ma tu możliwości odliczenia 7,75% składki zdrowotnej. A więc wynagrodzenie netto wyniesie według nowych zasad 3 021,96 zł. Co ważne, należy pamiętać, że wynagrodzenia należne za miesiąc grudzień, ale wypłacone już w styczniu podlegać będą nowym zasadom naliczania.

Co ważne, zmianie ulegną wzory dokumentów rozliczeniowych DRA i RCA. W dokumentach tych będzie konieczność wprowadzania informacji o wybranej formie opodatkowania, a także o przychodzie lub dochodzie będącym podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy. Nierzadko będzie to wymagało zmiany organizacji pracy w biurach rachunkowych i ścisłej współpracy działów księgowości i kadr. Należy sobie uzmysłowić, że każda korekta dokonana przez księgową będzie także skutkowała koniecznością zmiany wysokości składki zdrowotnej i dokonania stosownych korekt w DRA i RCA. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował się na uchylenie raportu ZUS RZA. Począwszy od zestawów za styczeń 2022 r. osoby opłacające jedynie składkę zdrowotną, będą umieszczone w raporcie RCA – dotyczy to również korekt dokonywanych w RZA za lata 1999-2021.

            Kolejna ważna zmiana dotyczy umów powołania. Od stycznia 2022 roku podmioty wypłacające wynagrodzenie z mocy powołania będą miały obowiązek zgłosić taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potrącać z jej wynagrodzenia składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru (kwoty wynagrodzenia).

            Poza zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku i wysokości progów podatkowych, w Nowym Polskim Ładzie znajdziemy zapis dotyczący tzw. ulgi dla kasy średniej. Stanowi ona swego rodzaju rekompensatę dla pracowników, których roczne zarobki mieszczą się pomiędzy 68 412,00 zł a 133 692,00 zł (miesięczne 5 701,00 zł – 11 141,00 zł). Czyli dla tych, którzy na założeniach Nowego Polskiego Ładu straciliby zamiast zyskać. Zastosowanie ulgi jest dosyć skomplikowane i zależne od wysokości uzyskanych przychodów z pracy. W wypadku pracowników, których roczne przychody będą wynosiły od 68 412,00 zł do 102 588,00 zł ulgę będziemy wyliczać wg wzoru: (przychody x 6,68% – 4 566,00 zł) ÷ 0,17, miesięcznie będzie to wzór: (przychody x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, natomiast dla przychodów wynoszących więcej niż 102 588,00 zł i nie przekraczających 133 692,00 zł wzór będzie wyglądał następująco: (przychody x (-7,35%) + 9 829,00 zł) ÷ 0,17, a miesięcznie (przychody x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17. O takie kwoty ulg będzie można obniżyć zaliczkę na podatek. Należy oczywiście przemyśleć, czy korzystanie z ulgi w wymiarze miesięcznym będzie dla pracownika korzystne. Może się zdarzyć, że poprzez otrzymanie jakiejś wysokiej premii bądź innego dochodu, pod koniec roku pracownik straci prawo do tej ulgi i przy rozliczeniu będzie musiał zwrócić do Urzędu Skarbowego sporą kwotę. Może się również zdarzyć, że w ciągu roku straci źródło dochodów i jego roczne zarobki będą niższe niż wymagane w Polskim Ładzie   68 412,00 zł. W takiej sytuacji również straci prawo do korzystania z ulgi i będzie musiał dokonać stosownej dopłaty do podatku. Biorąc pod uwagę różne możliwe scenariusze, najbezpieczniej jest ulgę zastosować dopiero w rozliczeniu rocznym i otrzymać zwrot podatku.

Co ważne, z ulgi dla klasy średniej mogą skorzystać tylko pracownicy zatrudnieni w oparciu umowy o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej. Nie skorzystają z niej więc zleceniobiorcy ani osoby, z którymi zawarte zostały umowy o dzieło.

                        Przyszły rok będzie wyjątkowo obfitował w zmiany. Biorąc pod uwagę błyskawiczne tempo wprowadzania nowych zasad i ich mnogość, będzie wymagał od księgowych i kadrowych dużej dyscypliny i elastyczności. Warto więc regularnie systematyzować i pogłębiać wiedzę, aby od stycznia z łatwością i spokojem wejść w Nowy Polski Ład i jego zasady.

ZMIANY W RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM W RAMACH POLSKIEGO ŁADU

Polski Ustawodawca w dniu 29 października 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znaną powszechnie jako „Polski Ład”. Ustawa w znaczący sposób zmieni funkcjonowanie wielu podatników, w tym również podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z najprostszych oraz najbardziej zrozumiałych form opodatkowania dla podatników. Polega na opodatkowaniu przychodów określoną, stałą, ustaloną z góry stawką ryczałtu bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu.

Podstawowymi zmianami wprowadzonymi przez tzw. Polski Ład dotyczącymi podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zmiany w wysokości składek zdrowotnych. Obowiązywać będą trzy nowe podstawy wymiaru:

 1. przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 300 zł miesięcznie),
 2. przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 510 zł miesięcznie),
 3. przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 900 zł miesięcznie).

Kolejną zmianą jest fakt, iż od stycznia 2022 r. brak będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, jak to miało miejsce do tej pory.

Wejście w życie Polskiego Ładu spowoduje również obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:

 1. informatycy, programiści oraz pozostałe zawody specjalistyczne z branży IT – w ich przypadku doszło do obniżenia stawki ryczałtu z 15% do 12%,
 2. lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – w ich przypadku doszło do obniżenia stawki ryczałtu z 17% lub 15 % do 14%,
 3. architekci i inżynierowie – w ich przypadku doszło do obniżenia stawki ryczałtu z 17 % lub15% do 14%

Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu profesje medyczne zostały wykreślone z listy wolnych zawodów, które aktualnie opodatkowane są 17% stawką ryczałtu. Po powyższych zmianach, wszystkie profesje medyczne, świadczące swoje usługi na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  z działu 86, zostaną od stycznia 2022 r. opodatkowane jedną stawką ryczałtu wynoszącą 14%, niezależnie od tego, czy medyk będzie świadczył usługę za pośrednictwem osób zatrudnionych, czy samodzielnie.

Pewne rzeczy jednak pozostaną niezmienne m.in. krąg podatników, nie mogących skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Bez zmian pozostaje również limit przychodów ograniczający opodatkowanie ryczałtem. Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, jeżeli w roku poprzednim uzyskał przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, bądź uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła 2 000 000 euro.