Sukcesy Kancelarii DBO Polska 2021

Krótkie podsumowanie roku 2021 r.:

1.Wygrana przez Trybunałem Sprawiedliwości UE

TSUE, w przełomowej sprawie C-48/20 uznał, że polskie przepisy nakazujące zapłatę VAT wykazanego na fakturze, w sytuacji, w której działanie podatnika nie wiązało się z oszustwem podatkowym oraz nie powodowało uszczupleń w dochodach państwa, są niezgodne z przepisami Dyrektywy VAT.

Wyrok ma olbrzymie znaczenie praktyczne, w przypadku, gdy podatnicy działający w dobrej wierze wykazali na fakturze podatek, np.: stosując się do akceptowanej przez organy praktyki, a ostatecznie podatek ten okaże się nienależny. Przed wskazanym orzeczeniem organy podatkowe nakazywały zapłatę wspomnianego VAT, a sądy administracyjne uznawały, iż uniknięcie konieczności zapłaty tego podatku jest możliwe tylko, jeżeli podatnik przed wszczęciem kontroli przez organy podatkowe całkowicie zapobiegł uszczupleniu dochodów podatkowych. Wyrok TSUE przełamał dotychczasową negatywną dla podatników linię interpretacyjną i orzeczniczą i był precedensowym rozstrzygnięciem w tym zakresie.

2. Kilkanaście prawomocnych pozytywnych dla naszych klientów rozstrzygnięć przed sądami administracyjnymi. Poniżej kilka z nich:

  • II FSK 217/19 – NSA potwierdził nasze stanowisko, że częściowy zwrot wkładu jest w spółce komandytowej neutralny podatkowo, a jego skutki podatkowe realizują się dopiero w momencie likwidacji spółki albo wystąpienia wspólnika ze spółki,
  • I FSK 1535/17 – NSA uznał, iż zasada zaufania (ochrony uzasadnionych oczekiwań) uwalnia stronę od możliwości zastosowania sankcji z art. 108 ustawy VAT. Orzeczenie to, jest bardzo istotne dla wszystkich podmiotów, których rozliczenia uznano za nieprawidłowe, pomimo, iż zastosowały się  do dominującej w danym okresie praktyki organów podatkowych. Orzeczenie daje dodatkowe argumenty podatnikom w sporze z organami podatkowymi nie tylko podatnikom, wobec których mógłby mieć zastosowanie art. 108 ustawy, ale również w zakresie innych sankcyjnych regulacji.
  • II FSK 27/19 – Przełomowe i istotne orzeczenie dla podatników, którzy otrzymują odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości, a brak jest możliwości określenia ceny nabycia wywłaszczanej nieruchomości. NSA, odwołując się m.in. do zasad konstytucyjnych potwierdził nasze stanowisko, iż w przypadku braku możliwości wskazania przez podatnika ceny nabycia należy uznać, iż podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 updof.

Do tego wiele korzystnych, choć wciąż jeszcze nieprawomocnych orzeczeń w prowadzonych przez nas sprawach.

3. Kilkanaście pozytywnych dla naszych klientów rozstrzygnięć na etapie organów podatkowych II instancji, w tym m.in. w zakresie rygoru natychmiastowej wykonalności, odsetek za zwłokę, sprzedaży nieruchomości, kosztów egzekucyjnych czy też solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

4. Wiele pozytywnych interpretacji indywidualnych oraz wiążących interpretacji stawkowych dla naszych klientów, często w sprawach skomplikowanych i precedensowych, np.: odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT czynny, dokumentowania eksportu towarów, odliczenia VAT w nietypowych transakcjach z podmiotem zagranicznym, sprzedaży nieruchomości, cesji umów, itp.

5. Pozytywne wyroki w sądzie okręgowym w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne.

Najbardziej cieszą nas jednak nie wygrane sprawy sądowe, ale przede wszystkich sytuacje, w których udało się nam pozytywnie zakończyć sprawę unikając sporu z urzędami. Dobre przygotowanie dokumentacji, dbanie o udzielanie organom podatkowym wyczerpujących odpowiedzi, dokładne wyjaśnienie zagadnień w oparciu o orzecznictwo polskie i unijne pozwala czasem na wyjaśnienie sprawy już na początkowym jej etapie i uchronienie podatnika od długotrwałego sporu sądowego. Dotyczy to również pomocy klientom w wyjaśnianiu legalności źródeł posiadanego majątku  oraz czynności nie zgłoszonych  do opodatkowania – w związku z coraz częstszymi zapytaniami urzędów skarbowych. Takie sprawy cieszą nas najbardziej.

Duża część naszej pracy to dbanie o bezpieczeństwo podatkowe klienta. W tym roku udało nam się zrealizować kilka dużych projektów podatkowych i zawsze priorytetem było szukanie rozwiązań nie tylko optymalnych podatkowo, ale również objętych jak najmniejszym ryzykiem podatkowym.

Do tego dziesiątki dokumentacji cen transferowych, strategie podatkowe, regulaminy, opinie, i porady w różnych sprawach podatkowych – od najprostszych do wymagających zaangażowania wielu członków naszego zespołu. Każda sprawa i każdy klient jest dla nas ważny. Każdą staramy się poprowadzić jak najlepiej. Sukces naszego klienta jest naszym sukcesem.

Bardzo dziękujemy całemu zespołowi DBO Polska sp. z o.o. za zaangażowanie i wspólną pracę. To dzięki Wam i wspólnemu zaangażowaniu i wysiłkowi rok 2021 r. to kolejny rok pełen dużych i małych sukcesów. I to dzięki Wam możemy pomóc podatnikom w trudach zmagania się z przepisami i procedurami podatkowymi.

                                                                                       Zarząd DBO Polska sp. z o.o.

                                                                        Dariusz Ćwikowski i Dorota Kosacka