ZMIANY W RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM W RAMACH POLSKIEGO ŁADU

Polski Ustawodawca w dniu 29 października 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znaną powszechnie jako „Polski Ład”. Ustawa w znaczący sposób zmieni funkcjonowanie wielu podatników, w tym również podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z najprostszych oraz najbardziej zrozumiałych form opodatkowania dla podatników. Polega na opodatkowaniu przychodów określoną, stałą, ustaloną z góry stawką ryczałtu bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu.

Podstawowymi zmianami wprowadzonymi przez tzw. Polski Ład dotyczącymi podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zmiany w wysokości składek zdrowotnych. Obowiązywać będą trzy nowe podstawy wymiaru:

  1. przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 300 zł miesięcznie),
  2. przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 510 zł miesięcznie),
  3. przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 900 zł miesięcznie).

Kolejną zmianą jest fakt, iż od stycznia 2022 r. brak będzie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, jak to miało miejsce do tej pory.

Wejście w życie Polskiego Ładu spowoduje również obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:

  1. informatycy, programiści oraz pozostałe zawody specjalistyczne z branży IT – w ich przypadku doszło do obniżenia stawki ryczałtu z 15% do 12%,
  2. lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – w ich przypadku doszło do obniżenia stawki ryczałtu z 17% lub 15 % do 14%,
  3. architekci i inżynierowie – w ich przypadku doszło do obniżenia stawki ryczałtu z 17 % lub15% do 14%

Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu profesje medyczne zostały wykreślone z listy wolnych zawodów, które aktualnie opodatkowane są 17% stawką ryczałtu. Po powyższych zmianach, wszystkie profesje medyczne, świadczące swoje usługi na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  z działu 86, zostaną od stycznia 2022 r. opodatkowane jedną stawką ryczałtu wynoszącą 14%, niezależnie od tego, czy medyk będzie świadczył usługę za pośrednictwem osób zatrudnionych, czy samodzielnie.

Pewne rzeczy jednak pozostaną niezmienne m.in. krąg podatników, nie mogących skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Bez zmian pozostaje również limit przychodów ograniczający opodatkowanie ryczałtem. Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, jeżeli w roku poprzednim uzyskał przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, bądź uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła 2 000 000 euro.