Podatek od plastiku, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Po latach debatowania implementacji do polskiego porządku prawnego doczekała się unijna dyrektywa Single Use Plastic, której termin wprowadzenia minął już w lipcu 2021 roku. Ze sporym opóźnieniem omawiana nowelizacja, tj. ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, dnia 27 kwietnia 2023 r. została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przedsiębiorców, którzy nie zrezygnowali jeszcze z jednorazowych, plastikowych produktów czekają w związku z tym duże zmiany.

Nowe obowiązki

Nowe obowiązki dotyczyć będą w szczególności przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym, gastronomią lub korzystających z urządzeń vendingowych, którzy oferują
produkty jednorazowego użytku lub napoje i żywność pakowane w takie opakowania. Przede wszystkim będą oni zobowiązania pobrać opłatę od użytkownika końcowego (najczęściej
konsumenta) nabywającego te produkty lub zapakowane w niej napoje lub żywność.

Opłata wpłacana będzie na odrębnych rachunek bankowy prowadzony przez właściwego marszałka województwa (ze względu ma miejsce pobrania opłaty) w terminie do dnia 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Przedsiębiorcy zostaną również zobowiązani do wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach (rejestr  będzie stanowił część bazy danych o odpadach – BDO) oraz do prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych użytkownikom końcowym produktów jednorazowego użytku.

Dodatkowa opłata (opakowaniowa)

Do ponoszenia dodatkowej opłaty zostaną również zobowiązani przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowe. W zależności od rodzaju produktu opłata ta może wynieść maksymalnie 20 gr za kilogram lub 3 gr za sztukę. W celu realizacji obowiązków związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów z plastiku producenci będą mogli skorzystać z pomocy
autoryzowanego przedstawiciela.

Obowiązkowe będzie natomiast wyznaczenie przez w/w przedsiębiorców działających w innym niż RP państwie członkowskim upoważnionego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za realizację wskazanych obowiązków w tym kraju. Również producenci będą zobligowani do wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach. Na część z nich zostanie również nałożony obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, których celem jest eliminowanie tzw. jednorazówek.

Zmiany odłożone w czasie

Część przepisów omawianej nowelizacji wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2024 r. Będą one dotyczyć głównie obowiązku zapewnienia przez przedsiębiorcę (np. restauratora) dostępności
opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku, tj. w szczególności opakowań wielokrotnego użytku.

Od 2024 roku Inspekcja Handlowa będzie również uprawniona do przeprowadzania kontroli przestrzegania w/w obowiązków. Za niewywiązywanie się z opisanych zobowiązań grozić będą
surowe kary pieniężne.

Rodzina

Ustawa o fundacjach rodzinnych weszła w życie. Wprowadza ważne regulacje

Po wielu miesiącach konsultacji, Sejm 14 grudnia 2022 r. przyjął długo oczekiwaną ustawę o fundacji rodzinnej, która zapewnić ma korzystne reguły dziedziczenia rodzinnych majątków. W uchwalonym akcie prawnym znalazło się wiele rozwiązań, które zachęcają podatników do korzystania z tej instytucji.

 

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna jest podmiotem, który z założenia odpowiadać ma za zarządzanie majątkiem rodzinnego biznesu, co w efekcie usprawnić ma jego sukcesję. Instytucja ta będzie musiała posiadać siedzibę na terytorium RP, będzie miała osobowość prawną, a po utworzeniu będzie wpisywana do odrębnego rejestru fundacji rodzinnych. 

Do utworzenia fundacji rodzinnej wymagane będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego lub testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej. Instytucję tę założyć będzie mogła jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub kilka takich osób.

 

Działalność gospodarcza

Ostateczna wersja ustawy wprowadza wyjątki od bezwzględnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną, który zakładały wcześniejsze projekty. Wyjątki te obejmują m.in. działalność polegającą na: 

  1. zbywaniu mienia, którego posiadaczem lub właścicielem jest fundacja, i o ile nie zostało one nabyte w celu dalszej odsprzedaży;
  2. przystępowaniu i uczestnictwie w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub zagranicą;
  3. udzielaniu pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, a także beneficjentom;
  4. prowadzeniu przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Dochody fundatora oraz beneficjenta otrzymane z fundacji rodzinne nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem do spadków i darowizn. Będą one natomiast podlegać przepisom o podatku dochodowym do osób fizycznych. Opodatkowanie będzie w tym zakresie zależne od stopnia pokrewieństwa beneficjenta z fundatorem. Zwolnione z podatku będą niektóre świadczenia fundacji na rzecz beneficjentów, którzy są fundatorami oraz członkami ich najbliższej rodziny. W pozostałych przypadkach będą one opodatkowane według stawki 15 proc.

Fundacja rodzinna zostanie również objęta przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie obejmie również dochody osiągane przez fundację rodzinną z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie dozwolonym przez ustawę. Jeżeli jednak fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wykraczającym poza wymieniony w przepisach wówczas będzie musiała zapłacić CIT w wysokości 25 proc. podstawy opodatkowania. Neutralne podatkowo będzie także wyposażenie fundacji w majątek przez fundatora. 

Zmiany w prawie spadkowym

Ustawa o fundacji rodzinnej znowelizowała również przepisy prawa spadkowego dotyczące instytucji zachowku. Przewidziano w niej m.in. możliwość zrzeczenia się prawa do zachowku, rozłożenia go na raty i odroczenie terminu płatności. Co więcej, świadczenia otrzymane przez uprawnionego od fundacji rodzinnej obniżą wartość zachowku.

Ponadto fundacja rodzinna będzie mogła odpowiadać za zobowiązania fundatora powstałe przed jej ustanowieniem (odpowiedzialność solidarna), a za zobowiązania alimentacyjne powstałe także po jej utworzeniu, jeśli egzekucja z jego majątku będzie bezskuteczna (odpowiedzialność subsydiarna).

Jeżeli masz pytania dotyczące fundacji rodzinnej skontaktuj się z nami