Kasy fiskalne – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego zasad prowadzenia ewidnecji przez pracowników

Kasy fiskalne – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego zasad prowadzenia ewidnecji przez pracowników

Wprowadzenie kas fiskalnych online to nie jedyny obowiązek wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Podatnicy użytkujący kasy fiskalne – zarówno te online jak i z elektroniczną czy papierową kopią paragonu są obowiązani do zapozania wszystkich osób prowadzących sprzedaż na kasie z zasadami prowadzenia takiej ewidencji.

Oświadczenie 
Każdy użytkownik urządzenia (pracownik, zleceniobiorca, inna osoba) dokonujący sprzedaży musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami o zasaach ewidencji. 

Oświadczenie powinno zostać podpisane do 31 maja 2019 r. przez osoby, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 maja 2019 r. W przypadku osób, które dopiero rozpoczną ewidencję – oświadczenie musi zostać złożone przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na kasie.

Oświadczenie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, która będzie prowadzić u niego ewidencję. Nie ma obowiązku przekazywania oświadczenia do urzędu skarbowego. 

Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenie znajdziecie Państwo w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów (str. 20-21):