Brak ograniczenia w kosztach usług szkoleniowych od podmiotów powiązanych

Brak ograniczenia w kosztach usług szkoleniowych od podmiotów powiązanych

Interpretacja  Dyrektora KIS z 16 kwietnia 2019 r., nr. 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK

Spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest spółka będąca holednerskim rezydentem podatkowym (podmiot powiązany) nabywa od niej usługi o charakterze niematerialnym, takie jak usługi o charakterze zarządczym, IT czy HR. Wśród nich są również usługi szkoleniowe polegające na organizacji i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących m.in. technik sprzedażowych z wykorzystaniem warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz treningów. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Spółki, potwierdzając, że koszty usług szkoleniowych, których płatności nie dotyczą prawa do korzystania z praw lub wartości wskazanych w art. 16B ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT (autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje oraz know-how) nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów,  o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.  


Takiemu stanowisku przyczynił się również brak definicji usług doradczych, badań rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze zawartych w art. 15e ustawy o CIT.

Nie ma w nim również wprost wskazanych usług szkoleniowych.


Co więcej, istnieje semantyczne podobieństwo katalogu usług zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 2e odnoszącym się do podatku u źródła, a wypracowana linia orzecznictwa na gruncie tego podatku wskazuje, że usługi szkoleniowe nie wliczają się do tego katalogu.