Kancelaria DBO Polska zajęła 16 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Firm i Doradców Podatkowych!

Nasza Kancelaria zajeła 16 miejsce w 13 edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej!

28 marca 2019 r. opublikowano wyniki ogólnopolskiego rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.
DBO Polska sp. z o.o. działająca w ramach grupy DK Doradztwo z sukcesem zadebiutowała w rankingu zajmując w najliczniejszej kategorii średnie firmy (od 3 do 9 osób z uprawnieniami) – 16 miejsce !

Dziękujemy wszystkim naszym klientom. To dzięki waszemu zaufaniu mogliśmy cieszyć się wspólnymi sukcesami!!!


PozycjaNazwa firmy
1.Sołtysiński Kawecki i Szlęzak
2.BDO
3.GLC
4.Domański Zakrzewski Palinka
5.Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy
6.KCDP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis
7.Advicero Tax
8.Doradca Zespół Doradców Finansowo- Księgowych
9.PKF Consult
10.Certus LTA M. Hryniewicka
11.Taxpoint
12.Independent Tax Advisers
13.SENDERO
14.LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi
15.Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Kaźmierczak – KRS Kancelaria

16. DK Doradztwo

17.PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy
18.ATA TAX
19.GLC
20.TL HUB Chłosta Kołodziejczyk Matuszczak
21.Kancelaria Radcy Prawnego Bogusław Wolniewicz
22.TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe
23.DMS TAX
24.TAX-NET DORADZTWO 
25.ZIMNY Doradcy Podatkowi
26.Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi 
27.K.R. Group
28.Business Tax Professionals 
29.J. PUSTUŁ i Współpracownicy Doradztwo podatkowo prawne
30.UHY ECA
31.BTTP
32.Kancelaria Adwokacko-Podatkowa prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego
33.Gide Loyrette Nouel, Gide Tokarczuk Grześkowiak

Zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia – uchwała Naczelnego Sądu

Zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia – uchwała Naczelnego Sądu

W dniu 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu podjął korzystną dla podatników uchwałę dotyczącą doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu przedawnienia. Praw podatników na rozprawie, jako pełnomocnik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego, broniła z sukcesem doradca podatkowy z naszej kancelarii – Dorota Kosacka. 

Treść uchwały z 18 marca 2019 r., sygn. akt I FPS 3/18

„Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. Uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być traktowane jako brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej”.

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny w Białymstoku  uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz zasądził kwotę 14 247 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sadowego w przedmiocie zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług 0% (I SA/Bk 1861/17).

Organy podatkowe uznały, że transakcje nie spełniają warunków do uznania ich za eksprot towarów w rozumineiu ustawy o VAT, a Skarżący nie dochował należytej staranności kupieckiej. Nie próbowały nawet wyjaśniać kwestii, które z góry przyjęły za nieprawidłowe. Co istotne, sprawa była ponownie rozpatrywana przez organy odwoławcze, które nie uwzględniły oceny prawnej i wskazań wyrażonych wcześniej w orzeczeniu sądu.

Jak widać, organy podatkowe nie czuły się w obowiązku stosowania się nawet do wyroku sadowego. Pokazuje to tylko jak automatycznie działają organy podatkowe sygnalizując ile pozostawionych bez odwołania decyzji mogłoby z powodzeniem zostać uchylonych.Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone przez nas postanowienie

Miło jest nam poinformować, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku dnia 3 października 2018 r. uchylił zaskarżone przez nas postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzedu Skarbowego (I SA/Bk 435/18). 

Organy obu instancji naruszyły przepisy przewidujące możliwość przedłużenia terminu zadeklarowanej kwoty zwrotu nadwyżki podatku, który nie powinien przekroczyć 60 dni. Chcąc przedłużyć ten termin Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał stosowne postanowienie, jednakże jego doręczenie nastąpiło po upływie ustawowego terminu 60 dni. Można podejrzewać, że organ podatkowy liczył, że podatnik z racji nie znania interpretacji przepisów podatkowych nie zauważy tak istotnej, z punktu rozstrzygnięcia calej sprawy, kwestii. 

Sąd w swoim orzeczeniu przyznał rację skarżacemu stwiedzając, że ,,postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu musi zostać uzewnętrznione przez jego doręczenie podatnikowi, gdyż tylko w takim przypadku wchodzi do obrotu prawnego i wywołuje skutek prawny.” 
Doręczenie to musi nastąpić najpóźniej w ostanim dniu upływu ustawowego terminu do zwrotu podatku.

Kancelaria z ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie!

Kancelaria z ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 3 października 2018 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sadowego (sygn. I SA/Bk 410/18). 

Sąd przyznał rację zarzutom podnoszonym w skardze, że organy podatkowe w sposób wyrywkowy i niepełny oceniły fakty i dowody, pomijając przy tym korzystne dla Skarżącego dokumenty i zeznania świadków odmawiając podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych za usługi remontowo – budowlane. Co więcej, opierały sie na dowodach, które nie znajdowały sie w aktach sprawy.

Nie można godzić się, by organy podatkowe dowolnie wybierały dowody, w oparciu o które, będą wydawały decyzje niekorzystne dla podatnika.

Nasza Kancelaria uzyskała korzystną dla klienta interpretację podatkową

Nasza Kancelaria uzyskała korzystną dla klienta interpretację podatkową

W przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek niezabudowanych otrzymanych nieodpłatnie wiele lat wcześniej. 

Nasz klient w 1989 r. nabył w drodze nieodpłatnej umowy gospodarstwo rolne. Na skutek podejmowanych przez Urząd Miasta działań rozpoczął się proces podziału przedmiotowej nieruchomości wraz z sąsiednimi nieruchomościami na mniejsze działki. W wyniku dokonanego podziału nasz klient stał się właścicielem 45 z 69 wydzielonych działek. 

Pojawiło się zatem pytanie, czy przychód ze sprzedaży tych działek bedzie podlegał opodatkowaniu pdodatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Po pierwsze, nasza Kancelaria stała na stanowisku, że 5 letni okres od nabycia nieruchomości uprawniający do zwolnienia z obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości już upłynął, bowiem za datę rozpoczynającą bieg w/w terminu należy uznać 1989 r. (w odniesieniu do nieruchomości wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego) oraz 2003 r. (w odniesieniu do działek nabytych w wyniku umowy zamiany). Ponadto sprzedaż w/w działek nie będzie następowała w ,,wyniku działalności gospodarczej”. Działania naszego Klienta będą dokonywane w ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, nie można go zatem traktować jako profejsonalnego handlowca. Z kolei wszystkie poprzedzające sprzedaż działania nie powinny być uznane za proces przygotowywania nieruchomości do dalszej sprzedaży. Sprzedaż ma być okazjonalna oraz ogłaszana w Internecie i prasie, a środki finansowe uzyskane z tytułu sprzedaży mają pokryć koszty leczenia naszego Klienta oraz przyczynić się do zaspokojenia potrzeb jego rodziny. 

W odpowiedzi na wniosek, Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie przychody z tytułu sprzedaży działek nie będą podlegały opodatkowaniu. 

Przypomnijmy, jeżeli kwestia obowiązku podatkowego nie jest oczywista, każdy podatnik ma możliwość złożenia wniosku o interpretację do organu podatkowego. 

0112-KDIL3-3.4011.337.2018.2.DS z dnia 6 grudnia 2018 r.

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny w Białymstoku  uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz zasądził kwotę 14 247 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sadowego w przedmiocie zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług 0% (I SA/Bk 1861/17).

Organy podatkowe uznały, że transakcje nie spełniają warunków do uznania ich za eksprot towarów w rozumineiu ustawy o VAT, a Skarżący nie dochował należytej staranności kupieckiej. Nie próbowały nawet wyjaśniać kwestii, które z góry przyjęły za nieprawidłowe. Co istotne, sprawa była ponownie rozpatrywana przez organy odwoławcze, które nie uwzględniły oceny prawnej i wskazań wyrażonych wcześniej w orzeczeniu sądu.

Jak widać, organy podatkowe nie czuły się w obowiązku stosowania się nawet do wyroku sadowego. Pokazuje to tylko jak automatycznie działają organy podatkowe sygnalizując ile pozostawionych bez odwołania decyzji mogłoby z powodzeniem zostać uchylonych.