Kancelaria z ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie!

Kancelaria z ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 3 października 2018 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sadowego (sygn. I SA/Bk 410/18). 

Sąd przyznał rację zarzutom podnoszonym w skardze, że organy podatkowe w sposób wyrywkowy i niepełny oceniły fakty i dowody, pomijając przy tym korzystne dla Skarżącego dokumenty i zeznania świadków odmawiając podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych za usługi remontowo – budowlane. Co więcej, opierały sie na dowodach, które nie znajdowały sie w aktach sprawy.

Nie można godzić się, by organy podatkowe dowolnie wybierały dowody, w oparciu o które, będą wydawały decyzje niekorzystne dla podatnika.