Sprawdź, czy masz obowiązek sporządzania dokumentacji dla cen transferowych

W tym artykule dowiesz się:

✅ Czy obowiązek sporządzania dokumentacji dla cen transferowych dotyczy Ciebie.
✅ Jakie są istotne obowiązki dotyczące cen transferowych?
✅ Termin w jakim należy wykonać dokumentacje cen transferowych.
✅ Skutki wynikające z niezłożenia dokumentacji cen transferowych.

SPRAWDŹ, CZY MASZ OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI DLA CEN TRANSFEROWYCH

TERMINOWE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH JEST OBOWIĄZKIEM USTAWODAWCZYM

Tylko kompletna i prawidłowo sporządzona dokumentacja podatkowa chroni firmę i osoby będące członkami jej Zarządu przed sankcjami (sankcje te stosowane są zarówno w przypadku braku dokumentacji podatkowej jak również w sytuacji, gdy przedstawiona dokumentacja jest wadliwa).

Z przepisów wynika…

brak dokumentacji podatkowej, a dokładniej nieprzedstawienie jej na żądanie organów podatkowych skutkuje zastosowaniem karnej stawki podatku dochodowego do kwoty dochodu dookreślonego podatnikowi w wyniku kontroli. Stawka ta wynosi aż 50 proc. kwoty doszacowania:

Jeżeli organ podatkowy określi, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedłoży temu organowi dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ opodatkowuje się stawką 50%.

Z ostrożności doradzamy termin „nieprzedłożenia” dokumentacji cen transferowych traktować możliwie szeroko. Oznacza to, że zarówno przedłożenie dokumentacji po terminie 7 dni, przedstawienie niekompletnej dokumentacji (np. bez analizy porównawczej czyli tzw. benchmarku) czy też przedstawienie dokumentacji zawierającej nieprawdziwe informacje może być potencjalnie traktowana jak „nieprzedłożenie”.

Brak dokumentacji cen transferowych rodzi również odpowiedzialność na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

CZY MASZ OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI DLA CEN TRANSFEROWYCH?

Zakres obowiązków zależny jest od wielkości spółki

Przychody lub koszty  
Typ wymaganego dokumentu więcej niż 2 000 000 EUR
Brak obowiązku dokumentacyjnego
2 000 000 EUR – 10 000 000 EUR
Dokumentacja lokalna (Local File)
Oświadczenie podatnika o posiadaniu dokumentacji dołączone do rocznego CIT
10 000 000 EUR – 20 000 000 EUR
Analizy porównawcze transakcji (Benchmark)
Uproszczony raport o transakcjach / deklaracja CIT-TP składany/a z rocznym zeznaniem podatkowym
20 000 000 EUR – 750 000 000 EUR
Dokumentacja grupowa (Master File)
> 750 000 000 EUR
Dla jednostek dominujących zlokalizowanych w Polsce posiadających spółki zależne / zakłady za granicą Raport Country-by-Country Reporting prezentujący sprawozdanie z dochodów osiąganych przez jednostki zależne Zalecamy również zapoznanie się z progami dokumentacyjnymi dla transakcji:

Wielkość podatnika Progi dokumentacyjne dla każdej transakcji
więcej niż 2 000 000 EUR
Brak obowiązku dokumentacyjnego
2 000 000 EUR – 20 000 000 EUR
50 000 EUR (plus 5 000 EUR za każdy dodatkowy mln EUR przychodów powyżej 2 000 000 EUR)
20 000 000 EUR – 100 000 000 EUR
140 000 EUR (plus 45 000 EUR za każde dodatkowe
10 000 000 EUR przychodów powyżej 20 000 000 EUR)
> 100 000 000 EUR
500 000 EUR

ISTOTNE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH:

Dokumentację należy sporządzić w terminie nie później, niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.
Podatnik, w praktyce osoby uprawnione do jego reprezentowania, jest zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania podatkowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji lub zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika musi być poddawana okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata.
Podatnik jest zobowiązany do przedłożenia kompletnej dokumentacji w ciągu 7 dni od wezwania przez organ podatkowy.
Analiza porównawcza (benchmark) powinna być aktualizowana nie rzadziej, niż co 3 lata. Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy powoduje konieczność jej sporządzania również za następny rok podatkowy, bez względu na wysokość przychodów osiągniętych w roku, za który sporządzali dokumentację przychodów lub poniesionych kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Termin na sporządzenie dokumentów

Przepisy dotyczące dokumentacji lokalnej (local file) i dokumentacji grupowej (master file) będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Dokumentacja lokalna (local file) musi być przygotowana do dnia złożenia zeznania podatkowego. Tym samym, podatnicy CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy na sporządzenie takiej dokumentacji po raz pierwszy zgodnie z nowymi przepisami będą mieli czas do 31 marca 2018 r. (termin na złożenie zeznania CIT-8 za rok 2017). Dla podatników PIT termin ten z kolei upłynie co do zasady z ostatnim dniem kwietnia 2018 r. (termin złożenia rocznego zeznania PIT za 2017 r.).

W tym samym terminie konieczne będzie także przygotowanie kilku dodatkowych dokumentów. Pierwszym jest
• oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej. Drugim
• analiza porównawcza.
Dodatkowo konieczne będzie
• sporządzenie uproszczonego sprawozdania na drukach CIT-TP/PIT-TP, które stanowiły będą załącznik do rocznego zeznania podatkowego.

Dokumentacja grupowa (master file) będzie musiała być sporządzona do dnia złożenia zeznania obowiązującego podmiot sporządzający taką grupową dokumentację cen transferowych.

W innym terminie zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące raportowania według krajów (country-by-country reporting). Te przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2016 r. i przewidują, że taki raport musi być przygotowany w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zakończenia roku podatkowego. Oznacza to, że dla podmiotów, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, termin na przygotowanie pierwszego takiego dokumentu upływa 31 grudnia 2017 r.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach w cenach transferowych od 1 stycznia 2019r.


SPORZĄDZAMY DOKUMENTACJE

Oferujemy kompetentne i kompleksowe doradztwo oraz usługi sporządzania dokumentacji dla cen transferowych w pełnym zakresie, w szczególności odnośnie:

❖ Sprzedaż / zakup towarów handlowych, wyrobów gotowych
❖ Sprzedaż / zakup surowców i materiałów do produkcji
❖ Usługi budowlane i montażowe
❖ Najem / wynajem pomieszczeń biurowych / hali produkcyjnej
❖ Usługi zarządcze i doradcze (management fee)
❖ Usługi reklamowe i marketingowe
❖ Usługi transportowe, informatyczne, prawne, księgowe
❖ Opłaty licencyjne – np. za znak towarowy, franchising, udostępnienie bazy danych
❖ Kompleksowe usługi wsparcia administracyjnego w grupach kapitałowych według klucza podziału
❖ Sprzedaż / zakup środka trwałego
❖ Udzielenie / otrzymanie pożyczki

CENA USŁUGI SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Ceny ustalane są indywidualnie dla Spółki i uzależnione są w głównej mierze od:

❖ ilości dokumentacji realizowanych w ramach danego projektu cen transferowych,
❖ rodzaju dokumentowanej transakacji.

Po realizacji projektu standardowo dokumentacje cen transferowych wraz z kalkulacjami oraz pozostałymi załącznikami są przekazywane Spółce, w formie papierowej oraz elektronicznej. W ten sposób w sytuacji kontroli organów podatkowych wszystkie zgromadzone w trakcie trwania projektu istotne dokumenty stanowiące załączniki do dokumentacji są bardzo łatwo dostępne.

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY

Praktyka wskazuje, że wypełnianie przez podatników nałożonych przez ustawodawcę obowiązków w zakresie cen transferowych nastręcza sporo trudności.
W przypadku wątpliwości czy problemów związanych z realizacją obowiązków w zakresie cen transferowych zapraszamy do skontaktowania się z biurem DK Doradztwo w celu umówienia się na spotkanie z naszymi ekspertami.