Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny w Białymstoku  uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz zasądził kwotę 14 247 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sadowego w przedmiocie zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług 0% (I SA/Bk 1861/17).

Organy podatkowe uznały, że transakcje nie spełniają warunków do uznania ich za eksprot towarów w rozumineiu ustawy o VAT, a Skarżący nie dochował należytej staranności kupieckiej. Nie próbowały nawet wyjaśniać kwestii, które z góry przyjęły za nieprawidłowe. Co istotne, sprawa była ponownie rozpatrywana przez organy odwoławcze, które nie uwzględniły oceny prawnej i wskazań wyrażonych wcześniej w orzeczeniu sądu.

Jak widać, organy podatkowe nie czuły się w obowiązku stosowania się nawet do wyroku sadowego. Pokazuje to tylko jak automatycznie działają organy podatkowe sygnalizując ile pozostawionych bez odwołania decyzji mogłoby z powodzeniem zostać uchylonych.