Nasza Kancelaria uzyskała korzystną dla klienta interpretację podatkową

Nasza Kancelaria uzyskała korzystną dla klienta interpretację podatkową

W przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek niezabudowanych otrzymanych nieodpłatnie wiele lat wcześniej. 

Nasz klient w 1989 r. nabył w drodze nieodpłatnej umowy gospodarstwo rolne. Na skutek podejmowanych przez Urząd Miasta działań rozpoczął się proces podziału przedmiotowej nieruchomości wraz z sąsiednimi nieruchomościami na mniejsze działki. W wyniku dokonanego podziału nasz klient stał się właścicielem 45 z 69 wydzielonych działek. 

Pojawiło się zatem pytanie, czy przychód ze sprzedaży tych działek bedzie podlegał opodatkowaniu pdodatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Po pierwsze, nasza Kancelaria stała na stanowisku, że 5 letni okres od nabycia nieruchomości uprawniający do zwolnienia z obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości już upłynął, bowiem za datę rozpoczynającą bieg w/w terminu należy uznać 1989 r. (w odniesieniu do nieruchomości wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego) oraz 2003 r. (w odniesieniu do działek nabytych w wyniku umowy zamiany). Ponadto sprzedaż w/w działek nie będzie następowała w ,,wyniku działalności gospodarczej”. Działania naszego Klienta będą dokonywane w ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, nie można go zatem traktować jako profejsonalnego handlowca. Z kolei wszystkie poprzedzające sprzedaż działania nie powinny być uznane za proces przygotowywania nieruchomości do dalszej sprzedaży. Sprzedaż ma być okazjonalna oraz ogłaszana w Internecie i prasie, a środki finansowe uzyskane z tytułu sprzedaży mają pokryć koszty leczenia naszego Klienta oraz przyczynić się do zaspokojenia potrzeb jego rodziny. 

W odpowiedzi na wniosek, Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie przychody z tytułu sprzedaży działek nie będą podlegały opodatkowaniu. 

Przypomnijmy, jeżeli kwestia obowiązku podatkowego nie jest oczywista, każdy podatnik ma możliwość złożenia wniosku o interpretację do organu podatkowego. 

0112-KDIL3-3.4011.337.2018.2.DS z dnia 6 grudnia 2018 r.