Nowelizacja kodeksu pracy. Co się zmieni?

Od 26 kwietnia zacznie obowiązywać kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy. Dzięki nowym zapisom zostanie wydłużony m.in. urlop rodzicielski oraz pojawią się dodatkowe przerwy w pracy.

Na początku kwietnia pojawiły się nowe zapisy regulujące pracę zdalną. Nowe przepisy są efektem wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw, mających na celu poprawę warunków pracy przez popieranie bardziej przejrzystego, przewidywalnego zatrudnienia oraz dać dodatkowe uprawnienia pracującym rodzicom.

Nowelizacja Kodeksu Pracy – nowe zapisy

Dzięki nowelizacji przepisów, pracownicy zyskają dwie dodatkowe przerwy od pracy:

  • trwającą co najmniej 15 minut, gdy czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin;
  • kolejne co najmniej 15 minut, jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin.

Ponadto, pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Nie będzie też mógł stosować w umowie o pracę zapisów zabraniających pracownikowi innej pracy zarobkowej.

Nowy urlop pracowniczy i wydłużony urlop rodzicielski

Pracownikowi będzie przysługiwać również nowy rodzaj urlopu pracowniczego, tzw. urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. Będzie można z niego skorzystać, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie członkowi rodziny, który wymaga wsparcia medycznego.

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Dodatkowo, pracownik wychowujący dzieci do ukończenia przez nie ósmego roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy.

Zmiany w akcyzie. Producenci OZE mogą się cieszyć

Rząd szykuje uproszczenia w akcyzie dla małych producentów energii odnawialnej – tak wynika z opublikowanej 19 sierpnia zapowiedzi nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowe zapisy mają zostać przyjęte jeszcze w tym kwartale. 

Zmiany mają na celu doprecyzowanie regulacji mogących powodować wątpliwości interpretacyjne oraz uprościć i ujednolicić przepisy. Wśród propozycji, jakie mają zostać wprowadzone jest wydłużenie do końca 2029 roku zwolnienia od akcyzy dla aut hybrydowych o pojemności silnika do 2000 cm3. 

Zmiany dla producentów OZE i samorządów

Projekt zakłada też wprowadzenie uproszczenia dla firm, produkujących energię elektryczną. Chodzi o ułatwienia w prowadzeniu ewidencji przy produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Nowe zapisy pozwolą ustalić, który z producentów ma obowiązek składania deklaracji podatkowej.

Zmiany obejmą również jednostki samorządu terytorialnego, produkujące energię odnawialną. Od tej pory, samorządy będą miały łatwiej, jeśli chodzi o rejestrację w jednostkach organizacyjnych, składanie deklaracji podatkowej czy prowadzenie ewidencji. 

Nowe przepisy jeszcze w tym kwartale

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie obowiązku deklarowania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego na deklaracji podatkowej zamiast na deklaracji uproszczonej. Dodatkowo, resort chce jednoznacznego wskazania, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego składana jest deklaracja podatkowa. Zmiany w przepisach mają wejść w II kwartale 2022 roku. 

Zmiany w pracy zdalnej. Pracodawca będzie zmuszony pokryć koszty

Zmiany w kodeksie pracy. Do Sejmu trafił rządowy projekt, który ma uregulować pracę zdalna. Pracodawca będzie zmuszony pokryć koszty energii elektrycznej i internetu. 

Projekt ma na celu wprowadzenie nowego rozdziału w Kodeksie Pracy. Mają one zastąpić przepisy dotyczące telepracy. Zgodnie z nowymi zapisami, praca może być wykonywana w dowolnym wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą miejscu. Wiązać się to będzie jednak z szeregiem formalności. Pracodawca ma ocenić ryzyko zawodowe pracownika do pracy zdalnej i przygotować informację BHP dla pracowników. Kolejnym dokumentem mają być procedury danych osobowych podczas pracy zdalnej. 

Zasady pracy zdalnej mogą być określone w kilku dokumentach. Są to:

  • porozumienie z zakładową organizacją związkową, 
  • regulamin między pracownikami,
  • regulamin między danym pracownikiem a pozostałymi pracownikami. 

Pracodawca ma możliwość skontrolować wykonywanie pracy przez pracownika z domu, warunków BHP i ochrony danych osobowych. 

Wnioski o pracę zdalną

W nowych przepisach pracodawca nadal będzie mógł wysłać pracownika do pracy z domu w czasie stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez 3 miesiące od ich odwołania. 

Nową opcją w zapisach Kodeksu Pracy stanowi wprowadzenie pracy zdalnej w uzgodnieniu z pracownikiem lub na jego wniosek. Dodatkowo, każdy pracownik będzie mógł złożyć wniosek o pracę zdalną. Odmowa może być możliwa tylko jedynie, jeśli praca zdalna nie jest możliwa ze względu na organizację lub rodzaj wykonywanej pracy. 

Zwrot za energię i internet

Nowością w zapisach nowelizacji Kodeksu Pracy jest też zwrot kosztów w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Po nowelizacji pracodawca będzie zobligowany do wypłacenia ekwiwalentu za pokrycie kosztów pracownika energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych (internetu, telefonu), niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej. Zwrot należy uzgodnić między pracownikiem a pracodawcą. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu oraz ryczałtu pracodawca musi wziąć pod uwagę ceny materiałów i urządzeń, a także ceny prądu i usług telekomunikacyjnych.