Nie wszystkie nowe dowody pozwalają na wznowienie postępowania podatkowego

Nie wszystkie nowe dowody pozwalają na wznowienie postępowania podatkowego 

Wyrok NSA z 6 marca 2019 r., II FSK 566/17 

Co do zasady za legalną i prawidłową uznaje się każdą ostateczną decyzję. Wznowienie postępowania stanowi nadzwyczajny tryb wzruszenia decyzji ostatecznej. Możliwe jest m.in.  gdy decyzja wydana została w wyniku przestępstwa lub gdy dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. Jedną z przesłanek wznowienia postępowania podatkowego jest również wyjście na jaw dowodów, które nie zostały wcześniej ujawnione. Nie oznacza to jednak, że każdy nowy dowód będzie podstawą do wznowienia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że jest to możliwe jedynie wtedy gdy dowód istniał w dacie orzekania w postępowaniu zwykłym, ale organ nim nie dysponował. W przedmiotowej sprawie dokument, na który powoływał się skarżący nie został uznany za nowy dowód, gdyż został wystawiony w sierpniu 2015 r. ,a ostateczna decyzja zapadła wcześniej. 

Oznacza to, że dowody lub okoliczności powstałe po wydaniu decyzji ostatecznej i nie istniejące w dniu jej wydania, wykluczają możliwość wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.