Komornik sądowy nie podlega opodatkowaniu VAT

Komornik sądowy nie podlega opodatkowaniu VAT 

Interpretacja ogólna z 15 kwietnia 2019 r.,  nr. PT9.8101.1.2019 

Minister Finansów wydał interpretację ogólną omawiającą status komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług. W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te podlegają opodatkowaniu, jeżeli są wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług. 

Z kolei przez podatników podatku VAT rozumie się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Komornik działa na terenie swojego rewiru i nie ma prawa odmówienia przyjęcia sprawy, do prowadzenia ,której jest właściwy. Ponadto podlega ograniczeniom w zakresie przyjmowania spraw spoza rewiru – może przyjmować sprawy jedynie w granicach apelacji i jedynie w razie wykazania się należytą sprawnością i skutecznością prowadzonych postępowań.


Z kolei od dnia złożenia ślubowania komornika łączy stosunek podległości służbowej z prezesem sądu, przy którym działa. Prezes sądu ma prawo odsunąć komornika na okres miesiąca od czynności, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości w działalności komornika, kontroluje również korzystanie przez komornika z prawa do wypoczynku. Przepisy ustawy o komornikach sądowych wprowadziły również zmiany w zasadach wynagrodzenia komorników sądowych – obecnie otrzymują oni wynagrodzenie prowizyjne.

Analiza zmian w zasadach prowadzenia działalności przez komorników sądowych wprowadzone z początkiem tego roku skutkuje stwierdzeniem, że nie wykonują oni samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Tym samym komornicy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.