Zwrot wydatków za jazdy lokalne bez podatku

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3531/17

Firma zwracająca pracownikowi koszty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych nie ma obowiązku pobierania zaliczek na PIT. Tak wynika z wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r.

Sprawa dotyczyła firmy z małej wsi, która zawierała z pracownikami umowy, na podstawie których korzystają oni z własnych samochodów. 

Jedna z umów regulowała zwrot kosztów dojazdu pracownika do pracy i jego powrotu do domu na podstawie zadeklarowanej przez pracownika odległości. Druga z kolei, dotyczyła jazd lokalnych – w tym wypadku limit na jazdy lokalne został ustalony na poziomie 300 km miesięcznie.

NSA podniósł, że z przychodem mamy do czynienia tylko gdy pracownik uzyskuje jakieś przysporzenie. W niniejszej sprawie nie mamy jednak takie sytuacji. Zdaniem NSA:,,Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowiązany jest ponosić pracodawca, to z tytułu uzyskania tego świadczenia nie osiąga żadnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof. Zaoszczędzenie wydatków przez pracownika należy zaś traktować jako przyrost jego majątku, a przez to jako przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof