Kancelaria prawa gospodarczego

Zmiana wspólników w spółce jawnej a jej status podatnika CIT

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. statusu podatnika podatku CIT spółek jawnych część tych spółek może utracić transparentność podatkową. Status podatnika CIT uzyska spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli spółka ta nie złoży informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

Co do zasady, informacje te powinny być składane przed rozpoczęciem roku obrotowego spółki oraz w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpi zmiana w składzie podatników.

W związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę o CIT pierwsze informacje powinny być składane do końca stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

  1. 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem
    1 stycznia 2021 r.,
  2. rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

W przypadku spółki zaczynającej działalność, tylko w styczniu 2021 r. obowiązuje termin 31 stycznia 2021 r. Spółki jawne rozpoczynające swoją działalność po tej dacie informacje składają przed rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego.

Spółka jawna, która uzyska status podatnika CIT zachowuje ten status aż do czasu jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Jak odpowiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski na poselską interpelację: ,,zmiany w składzie osobowym spółki jawnej, która już uzyska status podatnika podatku CIT nie mają zatem wpływu na ten status.’’

Odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z dnia 15 lutego 2021 r. na interpelację poselską nr 18645.