Wygraliśmy przed TSUE

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wygraliśmy sprawę naszego klienta.

Wyrok dotyczył podmiotu udostępniającego karty paliwowe, ale może być istotny dla każdego podatnika, który błędnie zafakturował transakcje, nie wiązało się to z oszustwem a w stosunku do prawidłowego rozliczenia podatku nie prowadziło do istotnego zmniejszenia należności budżetu państwa. Organ podatkowy uznając podczas kontroli, iż firma nie dokonywała dostawy towarów, tylko świadczyła usługę finansową, uznał iż nie ma ona prawa do odliczenia VAT naliczonego od faktur dokumentujących zakup paliwa od stacji paliw, ale jednocześnie uznał, iż ma ona obowiązek zapłaty VAT z faktur sprzedaży paliwa wystawionych przez nią.

Organ podatkowy stwierdził, iż podatnik ma obowiązek zapłaty VAT w związku z art. 108 ustawy VAT, ponieważ finalni nabywcy paliwa mogli potencjalnie odliczyć VAT z wystawionych przez niego faktur. Jednym z podnoszonych przez nas argumentów, był fakt, iż nawet gdyby faktury za paliwo wystawiała stacja paliw bezpośrednio dla nabywcy, to kupujący i tak miałby prawo do odliczenia VAT naliczonego, a przyjęcie przez podmioty błędnego schematu fakturowania, opartego o ówczesną praktykę organów podatkowych, nie prowadziło finalnie do uszczuplenia należności budżetu Państw.

Nie spotkało się to niestety z akceptacją organów podatkowych. Finalnie naszą argumentację podzieliła najpierw Komisja Europejska w przesłanej wcześniej opinii, a dziś finalnie wygraliśmy sprawę naszego klienta w Trybunale Sprawiedliwości UE.

Wyrok TSUE z 18 marca 2021 r., w sprawie C-48/20 „Artykuł 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zasady proporcjonalności i neutralności podatku od wartości dodanej (VAT) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji wszczęcia procedury kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie rozliczone.”

Link do pełnej treści orzeczenia.