Wiążąca Informacja Stawkowa od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada br. można już występować o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej pozwalającej podatnikowi na ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla danego towaru lub usługi. Istotną różnicą pomiędzy WIS a wydawanymi do tej pory interpretacjami w tym zakresie jest fakt, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie musiał samodzielnie sklasyfikować dany towar lub usługę (w przypadku interpretacji – Dyrektor KIS potwierdza jedynie klasyfikację, którą dokonał podatnik).

Występując z wnioskiem o wydanie WIS podatnik będzie mógł ubiegać się również  o klasyfikację towaru lub usługi na potrzeby zastosowania innych przepisów, nie związanych z określeniem stawki podatku. Co za tym idzie, WIS będzie mógł być wykorzystywany np. w celu ustalenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Wniosek o wydanie WIS musi zawierać opis towaru lub usługi, będącej przedmiotem WIS, jego klasyfikację według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy PKWiU. Należy pamiętać, że klasyfikacja ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby było możliwe określenie stawki właściwej dla danego towaru lub usług oraz jego sklasyfikowania na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.