Przelew wystarczającym dowodem zakupu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 października 2019 r., 0112-KDIL3-1.4011.227.2019.1.GM

W najnowszej interpretacji podatkowej Dyrektor KIS uznał, że brak faktury przy jednoczesnym posiadaniu przez podatnika potwierdzeń dokonanych przelewów bankowych jest wystarczające do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Organ interpretacyjny powołał się w tym przypadku na art. 180 § 1 ordynacji podatkowej, który wskazuje, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

,,(…) brak możliwości zaewidencjonowania danych wydatków z uwagi na brak posiadania przez podatnika wymaganej formy ich udokumentowania – nie oznacza automatycznego braku możliwości uznania ich za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem podatnik w inny sposób rzetelnie udokumentuje poniesienie kosztu podatkowego, powinien to uwzględnić w trakcie roku podatkowego w bieżącej zaliczce na podatek, jak również w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.’’

Należy jednak pamiętać, że stwierdzenie co w danej sytuacji jest wystarczającym dokumentem do uznania wydatków za koszty podatkowe każdorazowo powinno być rozstrzygane indywidualnie.