ZMIANY W SYSTEMIE SENT

Do tej pory systemem monitorowania drogowego i kolejowego SENT przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi był objęty przewóz m.in. alkoholu, suszu tytoniowego, bibułek papierosowych, taśm formujących, jeśli mogą być stosowane w maszynowej produkcji papierosów, olei roślinnych lub też tłuszczy. Od kwietnia tego roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie katalogu ‘’ towarów wrażliwych‘’.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zostały dodane następujące towary rolne:

 • zboża, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,
 • jaja, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.,
 • mięso drobiowe, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,
 • produkty pszczele, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

Zmiany te nie wpłynęły na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT.

Projektowane zmiany

Ministerstwo Finansów planuje również objąć inne towary systemem SENT. Jak wynika z projektu rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi dodane mają zostać następujące produkty:

 • mięso z drobiu (świeże, schłodzone lub zamrożone)- jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kilogramów
 • jaja ptasie w skorupkach, świeże-jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 2500 sztuk
 • jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego- jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 100kg
 • miód naturalny- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg
 • truskawki, maliny świeże, owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum – jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 3000 kg
 • truskawki, maliny, porzeczki czarne, owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zmrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 3000 kg
 • pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg
 • mąka pszenna, pszenno-żytnia, mąki ze zbóż innych niż pszenica lub z meslin- jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 100 kg
 • zagęszczony sok jabłkowy, pszenica, kukurydza, nasiona rzepaku, nasiona słonecznika- jeżeli masa brutto towarów przekracza 10 000 kg.

Projektowane zmiany są na etapie konsultacji publicznych. Przewidywany termin ich wejścia w życie to dzień następny po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany nie wpłynął na wszystkie transakcje

Co istotne – obowiązkowe zgłoszenie dotyczy wewnątrzwspólnotowych nabyć czyli transportu towarów z państw UE na terytorium Polski oraz przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski. Co do zasady nie dotyczy to natomiast sytuacji, w których przewóz towarów rozpoczyna się na terytorium Polski. Wyjątkiem są towary pochodzące z Ukrainy. W najnowszym projekcie zmian do rozporządzenia, w przeciwieństwie do wcześniejszych rozporządzeń został wyszczególniony aspekt przewozu towarów pochodzących konkretnie z tego państwa. Upraszczając- systemem monitorowania SENT zostaną objęte te towary, których przewóz rozpoczyna się na terytorium RP, o ile towary te pochodzą z Ukrainy.

Jak sprawdzić czy dany towar jest objęty systemem monitorowania ?

Na stronie rządowej widnieje wykaz towarów, konkretnych nomenklatur scalonych. Pozwala to na identyfikacje konkretnego towaru i sprawdzenie tym sposobem czy wystąpi obowiązek raportowania w związku z systemem SENT.

 

Czym jest System Elektronicznego Nadzoru Transportu?

SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu jest narzędziem organów skarbowych służącym do kontroli obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Podmioty wysyłające, odbierające i przesyłające niektóre towary muszą dokonać zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

W systemie SENT monitorowany jest: przewóz i obrót towarami rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, przewóz i obrót towarami rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski, przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Ustawodawca przewiduje również przypadki, w których przewóz nie podlega monitorowaniu, nawet wtedy gdy przesyłka zawiera „towary wrażliwe’’. Są to następujące sytuacje:

 • przesyłki przewożone przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych;
 • przesyłki objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, powrotnym wywozem;
 • przesyłki przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS;
 • przewóz towarów dokonywany środkami transportu, używanymi przez określone organy państwowe m.in. Policję, Straż Graniczną, ABW.

Jeżeli jednak przewóz jest dokonywany w inny sposób, a przewozi się towary podlegające pod ustawę oraz rozporządzenia – należy obligatoryjnie spełnić formalne obowiązki. Pojawia się natomiast pytanie czym tak właściwie są towary wrażliwe. Za tzw. towary wrażliwe uznaje się m.in:

 • alkohol etylowy skażony,
 • alkohol etylowy nieskażony o całkowitej mocy 80% lub więcej,
 • wyroby zawierające w składzie alkohol etylowy (np. rozpuszczalniki),
 • susz tytoniowy,
 • taśmy formujące i bibułki papierosowe,
 • paliwa silnikowe, paliwa opałowe, preparaty smarowe i oleje,
 • oleje i tłuszcze roślinne.

Zgłoszenia nie wymagają towary w ilościach nie większych niż 500 Litrów bądź 500 kilogramów. Ponadto, jeśli towar wrażliwy przewożony jest w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających określonych wartości w wykazie towarów objętych systemem monitorowanie np. w przypadku olejów i tłuszczy nie więcej niż 26 kilogramów lub 26 litrów, transportowanie również nie wymaga zgłoszenia. Jeżeli natomiast przewozimy jakiś towar wrażliwy większej wadze niż określona w powyżej wskazanym wykazie należy dokonać zgłoszenia. W celu rejestracji zgłoszenia dotyczącego przewozu towarów wrażliwych, należy na stronie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) zajrzeć do usługi e-Przewóz, znajdującej się wewnątrz wcześniej wspomnianej platformy. Oczywiście złożona dokumentacja musi odzwierciedlać stan rzeczywisty- czyli to ile i co faktycznie jest przewożone. Jest to niezbędne, ponieważ w przyszłości istnieje możliwość ewentualnej kontroli podatkowej.

Kto i kiedy jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków wynikających z systemu SENT?

Zarówno przedsiębiorcy, czyli osoby wysyłające dane towary, jak i przewoźnicy – odpowiedzialni za transport muszą spełnić wiele obowiązków wynikających z systemu SENT. W przypadku transportu z Polski do innego kraju UE (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), eksportu i transakcji krajowych – podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru:

 • przesłać do systemu SENT zgłoszenie przewozu,
 • uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia,
 • przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.

Co w przypadku gdy sytuacja wymaga aktualizacji, uzupełnienia? Wtedy obowiązek ten spoczywa na przewoźniku. Musi on uzupełnić zgłoszenie przed rozpoczęciem przewozu towaru, między innymi informacjami o środku transportu, swojej licencji, planowanej dacie zakończenia przewozu, miejscu dostawy towaru (dane wskazane w ustawie). Przy wewnąrzwspólnotowym nabyciu towarów (np. nabycie z Niemiec do Polski) lub imporcie (nabycie z Chin do Polski) – podmiot odbierający musi przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju przesłać zgłoszenie do systemu SENT, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia, przekazać numer referencyjny przewoźnikowi.

Wysokie kary za niespełnianie obowiązków ustawowych

W przypadku stwierdzenia, że transportowany towar nie odpowiada towarowi wskazanemu w zgłoszeniu, na podmiot odpowiedzialny za wskazanie tych danych nakłada się karę pieniężną:

 • w przypadku podmiotu odbierającego – w wysokości 46% różnicy wartości brutto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej jednak niż 20 000 zł,
 • w przypadku przewoźnika – w wysokości 20 000 zł.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego może wezwać podmiot uczestniczący w przewozie do przedstawienia środka transportu w określonym czasie i miejscu, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. Podmiot odbierający ma obowiązek przekazać wezwanie przewoźnikowi. Za nieprzedstawienie środka transportu do kontroli lub nieprzekazanie wezwania obowiązuje kara pieniężna w wysokości 20 000 zł. Przewoźnik jest obowiązany dostarczyć wrażliwe towary konkretnie do miejsca docelowego wskazanego w zgłoszeniu. Za niespełnienie tego obowiązku również są przewidziane wysokie kary w wysokości 100 000 zł.

Organy podatkowe niestety nakładają kary nawet za drobne przewinienia i naruszenia przepisów dotyczących systemu SENT, co może być bardzo dotkliwe szczególnie dla przewoźników.
Nasze doświadczenie wskazuje jednak, iż w przypadkach przewinień mniejszej wagi, bazując na zasadzie proporcjonalności, wynikającej z regulacji unijnych, istnieje możliwość znacznego
obniżenia lub w ogóle anulowania kary. Skutecznie pomogliśmy przedsiębiorcom w wielu takich sprawach.

Lokalizator GPS

System SENT korzysta z danych geolokalizacyjnych i wymaga dostępu do lokalizatora. Oznacza to, że w każdym pojeździe, którym realizowany jest przewóz towarów wrażliwych, musi znajdować się urządzenie GPS. Przewoźnicy z branży TSL są zobligowani do wbudowania lokalizatora w samochód ciężarowy. Można to robić z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, która jest bezpłatna. Kierujący ma obowiązek uruchomić lokalizator GPS przed rozpoczęciem przewozu i wyłączyć po jego zakończeniu. Ponadto przejazd powinien zostać zatrzymany w przypadku trwającej dłużej niż godzinę niesprawności urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzone zostanie niedopełnienie przez kierującego obowiązku włączenia bądź wyłączenia lokalizatora albo niezatrzymania się w czasie jego awarii, kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5500 do 7500 zł.

Podsumowanie:

Celem ustalenia czy dany przewóz podlega elektronicznemu nadzorowi, na początku należy ustalić czy przewozi się towary podlegające pod obowiązki ustawowe, czyli wymienione wcześniej tzw. towary wrażliwe. Następnie należy sprawdzić czy waga jest na tyle duża, że podlega pod obowiązek raportowania. Istnieje też możliwość zwolnienia z tego obowiązku przy konkretnych rodzajach przesyłek np. przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych. Jeżeli kwestia przedmiotu przewozu, waga oraz sposób przewozu nie pozwalają na uchylenie się od systemu SENT- obligatoryjnie trzeba spełnić wcześniej wymienione obowiązki.

Obecne kary pieniężne mogą być bardzo dotkliwe – w szczególności dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w związku nałożeniem na Ciebie przez organy podatkowe kary za naruszenie przepisów dotyczących SENT – skontaktuj się z nami: mail: biuro@dbopolska.pl
Tel. 533 454 699 lub 732 666 306.