Nowy wspólnik – amortyzacja po staremu

wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2019 r., II FSK 2899/17

NSA pochylił się w ostatnim czasie nad kwestią przekształcenia spółki kapitałowej, na której ciążyły ograniczenia w zakresie amortyzacji, w spółkę osobową.  Chodzi o zastosowanie ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit d ustawy o CIT w stosunku do podmiotu przekształconego oraz późniejsze jego zastosowanie do spółki powstałej w wyniku przekształcenia.

Sąd przyznał rację podatnikowi, który twierdził, że ,,skoro dany podmiot prawa podatkowego ustala dochód na podstawie ściśle określonych reguł (określając wysokość kosztów uzyskania przychodów w odpowiedniej proporcji), to nie ma powodów, aby podmiot powstały na skutek przekształcenia, miał prawo do określenia innego dochodu, w tym – tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie – do jego pomniejszenia na skutek zwiększenia odpisów amortyzacyjnych.”

NSA dodał: ,,(…) skoro zakres amortyzacji środków trwałych został ukształtowany w spółce kapitałowej, to w takim samym zakresie prawo to może przejść na następcę prawnego tej spółki. W tym zakresie obowiązuje zasada nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet. Spółka kapitałowa nie może więc przenieść w drodze przekształcenia na spółkę osobową (a w zasadzie jej wspólników) prawa, którego sama nie miała (…).”