Ceny energii – ważna informacja!

Z dniem 29 czerwca 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019r. poz. 1210)

Zgodnie z jej zapisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są m.in. mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego, co będzie podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, mającą wpływ na przyznanie lub utratę uprawnień, o których mowa powyżej, odbiorca końcowy ma obowiązek złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia

Oświadczenie takie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2019 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy (wzór oświadczenia ). Zwracamy uwagę, iż zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi na stronie Tauron istotna jest data złożenia dokumentu do przedsiębiorstwa energetycznego, a nie data jego nadania.

Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

Poniżej link do komunikatu Ministerstwa Energii w tej sprawie:

https://www.gov.pl/web/energia/ministerstwo-energii-kontynuacja-dzialan-oslonowych-przed-wzrostami-cen-energii-elektrycznej-w-polsce