Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115 ze zm) na:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych
 • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.)

– został nałożony obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna:

 • sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku osoby prawnej – spółki, beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/ za pomocą dokumentu elektronicznego (dostępnego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, nr wzoru 2019/08/22/8410) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszenie obejmuje:

 1. dane identyfikujące spółki:

– nazwa (firma),

– forma organizacyjna,

– siedziba,

– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– NIP

 • dane identyfikujące beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

– imię i nazwisko,

– obywatelstwo,

– państwo zamieszkania,

– PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL,

– informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentom rzeczywistym.

Spółki zarejestrowane przed dniem 13 października 2019 r. mają obowiązek dokonania zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r

W przypadku spółek zarejestrowanych po tym dniu – zgłoszeń należy dokonać w ciągu 7 dni od wpisania spółki do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki w zgłoszeniu należy nie później niż w terminie 3. dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygować zgłoszenie. W przypadku gdy oczywistą omyłkę lub naruszenie przepisów art. 58-61 ustawy, stwierdzi organ właściwy w sprawie CRBR – podmiot składający zgłoszenie będzie obowiązany do złożenia ponownego zgłoszenia w terminie 3. dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania ponownego złożenia zgłoszenia.

Osoba dokonująca zgłoszenie i aktualizująca dane ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych albo za niedotrzymanie terminu zgłoszenia. W przypadku nie zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych we wskazanym terminie – grozi kara pieniężna do 1 mln zł.