Blokady rachunków bankowych firm

STIR to skrót od Systemu Teleinformatyczny Izby Rozliczeń analizujący dane pochodzące m.in. z JPK_VAT oraz danych o rachunkach bankowych, które otrzymuje bezpośrednio od banków i SKOKów. Jeżeli system wykryje podejrzane działania podmiotu, urzędnicy mogą zablokować rachunek bankowy firmy na 72 godziny z opcją przedłużenia blokady do trzech miesięcy. W tym okresie niemożliwe jest obciążanie rachunku – można je jednak zasilać. Blokada ma na celu zatrzymanie transferu środków, które mogą pochodzić z wyłudzeń skarbowych. Problem w tym, że bank nie jest upoważniony do poinformowania przedsiębiorcy o zablokowaniu jego rachunku bankowego. Jedynym rozwiązaniem i potwierdzeniem tezy, że może to mieć związek ze STIR jest złożenie wniosku do banku o udzielenie takiej informacji. W takiej sytuacji bank po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa KAS, że wszystkie żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane może udzielić przedsiębiorcy takiej informacji. 

Wypłata z konta

Przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosek o wyrażenie zgody na wypłatę z zablokowanego rachunku środków na:

  1. wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady wraz z zaliczką na podatek dochodowy oraz składkami na ubezpieczenie społeczne – po przełożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu ZUS potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę,
  2. alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym – po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.

Środki znajdujące się na koncie mogą być ponadto wypłacane na uregulowanie zobowiązań podatkowych lub należności celnych na zasadach przewidzianych w art. 119 zz – 119 zza Ordynacji podatkowej.