OBOWIĄZEK REJESTRACJI BDO Baza Danych Odpadowych

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Integralną częścią systemu jest Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami – został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły tego systemu – moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Obowiązani do wpisu do Rejestru są podmioty:

  1. Wytwarzające odpady,
  2. Prowadzące ewidencję tych odpadów,
  3. Wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Podmioty objęte obowiązkowym wpisem do Rejestru, jeżeli nie zrobią tego do końca 2019 r. muszą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Po pierwsze, nie będą mogli przekazać odpadów odbierającemu. Po drugie, nie będą mogli  wystawić elektronicznej karty przekazania odpadów – funkcjonująca obecnie papierowa wersja będzie już bezużyteczna. Co za tym idzie, firma transportująca nie będzie mogła odebrać odpadów.

Podmiotom obowiązanym do wpisu do Rejestru BDO, a działającym niezgodnie z przepisami będą grozić kary:

  • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
  • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł