Wynagrodzenie z kontaktu B2B bez zaliczki na PIT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 grudnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.499.2019.2.AC Dyrektor KIS nie zawsze wydaje negatywne interpretacje podatkowe. Wśród korzystnych dla podatników stanowisk organu interpretacyjnego warto wskazać tą dotyczącą menedżerów. W interpretacji z 12 grudnia 2019 r. Dyrektor KIS uznał za dopuszczalne dzielenie obowiązków przez osoby zatrudnione na stanowisku menedżerskim w takim …

Wydatki na zakup komputera i oprogramowania nie są kosztami kwalifikowanymi dla celów ulgi B+R

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2019 r., sygn akt II FSK 3589/17 Sąd rozpatrywał sprawę przedsiębiorstwa, które zakupiło system zarządzania produkcją APS dostosowany do potrzeb swojej działalności, a wydatki na ten cel chciała uznać za koszt kwalifikowany dla celów ulgi B+R. NSA podniósł, iż spółka nie opracowała programu a jedynie wdrożyła program …

Przedsiębiorcy dłużej poczekają na zwrot podatku

Nowa usługa Twój e-PIT początkowo miała objąć również przedsiębiorców opłacających PIT. Za datę początkową składania zeznań przyjęto 15 lutego. Jak ogłosiło KAS, Twój e-PIT dla przedsiębiorców w tym roku nie ruszy, ale termin na złożenie zeznań podatkowych pozostał. Oznacza to, że nawet jeżeli przedsiębiorca złoży zeznanie wcześniej – skarbówka za datę wpływu i tak uzna …

Umowy ramowe bezpieczniejsze bez płatności gotówkowych

Interpretacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 9 grudnia 2019 r., nr DPP13.8221.195.2017.CPIJ Zdaniem Dyrektora KIS, limit 15 tysięcy dotyczy całej umowy ramowej zawartej pomiędzy przedsiębiorcami, a nie wartości poszczególnych zamówień. ,,(…) zdaniem Szefa KAS, przez transakcję, o której mowa w art. 15d updop w związku z art. 22 uosdg, należy rozumieć umowę cywilnoprawną zawieraną …

Roczna korekta VAT w podatku dochodowym

Podatnicy podatku VAT, którzy prowadzą działalność mieszaną, tj. działalność opodatkowaną podatkiem VAT oraz działalność zwolnioną z tego podatku, mają obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku VAT. Wynika to z prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług jedynie gdy dotyczą one czynności opodatkowanych VAT.  Podatnicy wykonujący działalność mieszaną nie są w stanie precyzyjnie …

Przelew dla zagranicznego kontrahenta a biała lista

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE Wnioskodawca dokonuje zakupu towarów i usług od dostawców będących podatnikami VAT w innych krajach UE lub w krajach poza UE. Zapłaty za dostawy dokonuje na wskazane przez nich rachunki bankowe, które nie figurują w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS, o którym mowa …

Młodzi Ukraińcy bez PIT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 listopada 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.389.2019.1.MM Zwolnienie z podatku dla młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia obejmuje również cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Oprócz ,,młodego’’ wieku konieczne jest również złożenie oświadczenia o posiadaniu centrum interesów życiowych w Polsce. Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji: ,,Wnioskodawca może …

Wirtualne biuro wyklucza uzyskanie statusu podatnika VAT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1363/17 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że posiadanie wirtualnego biura pozbawia przedsiębiorcę uzyskanie statusu podatnika VAT. W ocenie sądu, podanie faktycznego adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza jest istotne m.in. dla określenia właściwości miejscowej organów podatkowych. NSA wskazał, że: ,,(…) podstawą …

Czynny żal tylko na piśmie bądź ustnie do protokołu

Złożenie czynnego żalu to szansa na ochronę przed odpowiedzialnością karną skarbową w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Jest jednak jeden warunek – musi być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Przesłanie go za pomocą platformy ePUAP nie jest dla organów podatkowych skuteczne i tym samym nie chroni podatnika przed sankcją. Podatnicy chcący …

Zakup komputerów i oprogramowania bez ulgi B+R

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3589/17: NSA odniósł się w ostatnim czasie do wydatków na zakup systemu zarządzania produkcją oraz licencji na oprogramowanie. W ocenie sądu  systemu tego nie można uznać za badania naukowe czy prace rozwojowe, a tym samym nie możliwe jest uznanie tych wydatków …