Błędne zawiadomienie o płatności na rachunek spoza białej listy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.481.2019.2.ANK Wprowadzony wykaz podatników VAT nałożył na podatników sporo obowiązków. Jednym z nich jest konieczność zawiadomienia właściwego dla wystawcy faktury naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek bankowy niewidniejący w wykazie. Tylko gdy podatnik zrobi to w terminie 3 dni kalendarzowych będzie …

Podatek cukrowy już wkrótce

Z dniem 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. podatek cukrowy. Mechanizm podatku cukrowego będzie polegał na doliczeniu dodatkowej opłaty od słodzonych napojów – stałej i zmiennej. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej. Opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 …

Wielostronna kompensata koniecznie do podzielenia w ramach split payment

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.626.2019.1.ICz Spółki działające  w ramach międzynarodowego koncernu firm dokonują między sobą zakupów towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wzajemne regulowanie zobowiązań wobec spółek powiązanych dokonywane jest w formie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. Zdaniem organu podatkowego uczestnictwo w wielostronnej …

Pandemia koronawirusa a wykonywanie zobowiązań umowych

W obliczu stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego pandemią koronawirusa pojawia się coraz więcej wątpliwości o skuteczną realizację zaciągniętych zobowiązań umownych. Czy rozprzestrzeniający się w Polsce i na świecie koronawirus wpływa na realizację umów handlowych? Czy prawa i obowiązki wynikające z umów mogą zostać w sytuacji trwającej pandemii ograniczone? Czy możliwe jest uznanie, że pandemia koronawirusa stanowi …

Wykaz działalności objętych zakazem od 13 marca 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Rodzaj działalności objętej zakazem od 13 marca 2020 r. Zakres zakazu Przykłady podmiotów objętych ograniczeniem Działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu …

Więcej osób skorzysta z ulgi mieszkaniowej

W przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej części w ciągu 5 lat od nabycia podatnik obowiązany jest do opodatkowania sprzedaży podatkiem dochodowym. Przewidziane jest jednak zwolnienie podatkowe w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży na tzw. własne cele mieszkaniowe. Ponad rok temu został wydłużony termin na ich realizację z 2 do 3 lat. Przez własne cele …

Większy CIT gdy firmowe auto miało wypadek

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1445/19 W przypadku gdy samochód firmowy ulegnie uszkodzeniu w wyniku wypadku, podatnik ma obowiązek zaliczyć do przychodu całość odszkodowania jakie zostało mu wypłacone z polski. W kosztach z kolei musi ująć ¾ wydatków na naprawę. W takim tonie wyraził …

Powrót do zwolnienia z podatku VAT w 2020 r.

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie z podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Przy ustalaniu powyższego limitu nie uwzględnia się m.in.: kwot podatku, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium …

Nie zawsze trzeba sprawdzać białą listę

Podatnikom sporo trudności sprawia biała lista, a to nie przez jej skomplikowaną strukturę a przepisy ją regulujące. Jednym z błędnych przekonań przedsiębiorców jest domniemany obowiązek każdorazowego sprawdzania statusu swojego kontrahenta w wykazie Szefa KAS. Jednak obowiązek ten dotyczy jedynie: Płatność związana z transakcją powyżej 15 000 zł, Transakcji potwierdzonej fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego. W …

Zwrot wydatków za jazdy lokalne bez podatku

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3531/17 Firma zwracająca pracownikowi koszty z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych nie ma obowiązku pobierania zaliczek na PIT. Tak wynika z wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r. Sprawa dotyczyła firmy z małej wsi, która zawierała …