Ceny energii – ważna informacja!

Z dniem 29 czerwca 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019r. poz. 1210) Zgodnie z jej zapisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są m.in. mikroprzedsiębiorcami …

Weryfikacja przychodów z działalności gospodarczej

Testu przedsiębiorcy jednak nie będzie. Miał on określić, kto w rzeczywistości  pracuje na własny rachunek, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Uniemożliwiłoby to korzystanie z liniowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych podmiotom prowadzącym działalność tylko dla jednego podmiotu. Skarbówka znalazła za to inny sposób na prześwietlenie samozatrudnionych, by sprawdzić czy przychody z działalności …

Ceny transferowe – nowe objaśnienia podatkowe

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne objaśnienia podatkowe dotyczące cen transferowych w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz danych porównawczych oraz sporządzania opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. Objaśnienia obejmują: porównywalność danych a ich lokalność, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych, możliwość wykorzystania danych ofertowych, zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie …

Kara za opóźnienie nie stanowi kosztu

CIEKAWE INTERPRETACJE PODATKOWE: 1 Kara za opóźnienie nie stanowi kosztu Interpretacja Dyrektora KIS  z 17 czerwca 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.174.2019.2.MC Firma spóźniła się z dostarczeniem mebli laboratoryjnych do klienta, w konsekwencji czego odbiorca mebli zgodnie z zapisem umowy, obciążył ją karą umowną. Firma po zapłaceniu kary zdecydowała zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów twierdząc, że …

Produkcja przy współpracy podmiotów spoza SSE a zwolnienia podatkowe

Wyrok NSA z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 2016/17 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Do 2001 roku obowiązywał sztywny wskaźnik mówiący, że wartość towarów i usług nabytych poza strefą …

Exit tax nie tak od razu

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodu z niezrealizowanych zysków. Nowe rozporządzenie to odpowiedź na zarzuty co do niezgodności polskich przepisów z wyrokami TSUE odnośnie exit tax. Obecne przepisy stanowią, że podatek musi zostać uiszczony w ciągu 7 dni, licząc …

Wzajemne poręczenia w grupie to nieodpłatne świadczenia

Wzajemne poręczenia w grupie to nieodpłatne świadczenia Wyroki NSA z 30 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1773/17 oraz II FSK 1774/17 Spółki będące w grupie kapitałowej przystąpiły do wewnątrzgrupowej polityki zabezpieczania zobowiązań kredytowych. Polegała ona na udzielaniu przez spółkę poręczenia innej spółce oraz na możliwości otrzymania poręczenia dla siebie samej od innego uczestnika …

Zniesienie limitu składek ZUS od 2020 r.

Zniesienie limitu składek ZUS od 2020 r. Przyjęty Wieloletni Plan Finansowy na lata 2019 – 2022 zakłada zniesienie limitu 30-krotności na składki ZUS od 2020 r. Zwiększą się zatem koszty pracy etatowej, a sami pracownicy dostaną mniejsze wynagrodzenie netto (chyba, że pracodawca zdecyduje o podniesieniu mu uposażenia). Obecnie, gdy zarobki pracownika przekroczą 30-krotność prognozowanego przeciętnego …

Zmiany w VAT od 2020 r.

Zmiany w VAT od 2020 r. Kolejne zmiany w przepisach to wynik nowelizacji dyrektywy VAT (2018/1910) oraz rozporządzeń wykonawczych (2018/1912 oraz 2018/1909) rozwiązujące problemy w transakcjach wewnątrzunijnych, dotyczące: ➣ transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ➣ transakcji łańcuchowych, ➣ magazynów konsygnacyjnych call-off stock. Ministerstwo Finansów powinno niedługo poddać swój projekt zmiany ustawy o VAT konsultacjom publicznym. Od …

Powrót podatku od sprzedaży detalicznej

Powrót podatku od sprzedaży detalicznej – podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, podatek od hipermarketów. Wyrok TSUE z 16 maja 2019 r. w sprawie T-836/16 Polska v. Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej, która uznała polski podatek od sprzedaży detalicznej za niezgodną z prawem pomoc publiczną. W związku z tym, podatek zawieszony od …