Wypłata dywidendy nie kreuje powstania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Wspólnicy/akcjonariusze podejmując działania o charakterze gospodarczym składające się na działalność gospodarczą, dążą do wypracowania i maksymalizacji zysku, który następnie dzielą między sobą i wypłacają w formie dywidendy. Wypłata dywidendy nie jest jednak działaniem o charakterze gospodarczym, a  raczej efektem tych działań. Wypłata dywidendy ściśle wiąże się z funkcjonowaniem spółki kapitałowej i odbywa się w zgodzie …

Obniżenie wkładu do spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia z tego tytułu wspólnikowi nie stanowi przychodu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. II FSK 751/18 Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 k.s.h.). Komandytariusz …

Nieodpłatnie uzyskane od małżonka towary kosztem, ale trzeba ująć je w spisie z natury

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 maja 2020 r., nr 0115-KDWT.4011.1.2020.2.JŁ Zaczynając od początku, podatniczka założyła jednoosobową działalność gospodarczą, taką samą jak prowadził jej mąż i jej mama w formie spółki cywilnej – sklep spożywczo-przemysłowy. Podatniczka otrzymała od nich w formie darowizny przedsiębiorstwo, w skład którego wchodziły towary handlowe, środki trwałe, koncesje, licencje …

Opodatkowanie VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r., nr PT1.8101.3.2019PT1.8101.3 Jednostki samorządu terytorialnego doczekały się oficjalnego stanowiska Ministra Finansów, który w interpretacji ogólnej z dnia 10 czerwca br. stwierdził, że  nie są one podatnikami podatku VAT w zakresie edukacji publicznej i opieki społecznej. Do tej pory spotykaliśmy się z niejednomyślnym stanowiskiem organów podatkowych …

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

Poniżej publikujemy odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jakie zostały udzielone w dniu 25 maja 2020 r. na najczęściej zadawane pytania w sprawie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: Kiedy można objąć pracownika przestojem ekonomicznym? Podstawowym warunkiem ustawowym jest opisane w ustawie wystąpienie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wnioskodawcy na dzień złożenia …

Test na koronawirusa sfinansowany przez pracodawcę a przychód u pracownika – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Pojawiające się pogłoski o tym, aby opłacony przez pracodawcę test na COVID-19 stanowił podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód pracownika zostały uciszone wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 6587 z dnia 21 maja 2020 r. Minister Finansów jasno stwierdził, że świadczenie pracodawcy polegające na sfinansowaniu pracownikom np. testów na koronawirusa, ale również np. maseczek, czy …

Wydatki na wynagrodzenie własnych pracowników, montujących kupione wcześniej urządzenia uznaje się za bieżący koszt uzyskania przychodu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3571/17 NSA rozpatrywał sprawę dotyczącą kwalifikacji kosztów wynagrodzeń i premii wypłacanych pracownikom wykonującym montaże składników majątku, które następnie zostaną wpisane jako środki trwałe spółki. Zdaniem spółki koszty te nie wypływają na wartość początkową montowanego środka trwałego, a powinny być uznane za …

Wydatki na program stypendialny dla studentów kosztem

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.495.2019.1.PC Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w której firmy tworzą Programy Stypendialne i wypłacają stypendia studentom wybranych kierunków. W zamian za to, zyskują  odpowiednio wykwalifikowanego pracownika po zakończeniu przez niego nauki. Powstaje zatem pytanie, czy poniesione przez firmy koszty w związku z wypłatą …

Zapewnienie transportu do miejsca świadczenia pracy stanowi dla pracownika przychód

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 285/18 Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny rozpatrywał kwestię zwrotu pracownikowi kosztów związanych z wyjazdem służbowym pod kątem rozpoznania przychodu po stronie pracownika. W wyroku z 16 stycznia 2020 r. podtrzymał swoje stanowisko, w którym wskazał, że: ,,dobrowolne przyjęcie od pracodawcy …