Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Wraz z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające tzw. ulgę na złe długi – znany podatnikom mechanizm funkcjonujący w VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy podatków dochodowych będą mogli obniżyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności pieniężnych …

OBOWIĄZEK REJESTRACJI BDO Baza Danych Odpadowych

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Integralną częścią systemu jest Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami – został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły tego systemu – moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. Obowiązani do wpisu …

Wygrana przed WSA w Warszawie

w sprawie dotyczącej blokady rachunku w ramach systemu STIR Od dnia 30 kwietnia 2018 r. na żądanie Szefa Krajowej Informacji Skarbowej możliwa jest blokada rachunku bankowego w ramach systemu STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, Szef KAS może zażądać blokady rachunku bankowego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane …

Wygrana przed NSA

Opóźnienie w przeprowadzeniu badań technicznych nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia pełnego VAT. Nasza Kancelaria wygrała sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie obowiązku posiadania badań technicznych i prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku ich braku lub opóźnienia w ich uzyskaniu. NSA uznał, że badania techniczne i wpis do dowodu rejestracyjnego to wymóg jedynie …

Wyższy limit przy kosztach finansowania

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2019 r., III SA/Wa 1849/18 Zdaniem WSA stosowanie wskaźnika 30 % EBITDA do całej nadwyżki, bez pomniejszania jej o 3 mln zł fiskusa jest nieprawidłowe. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa i uznał, że: ,,(…) wydatki o charakterze finansowym, określone jako koszty finansowania dłużnego podlegają wyłączeniu …

Zakwaterowanie i dojazd zleceniobiorcy z podatkiem

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2019 r., II FSK 2724/17 NSA stwierdził, że koszty jakie zleceniodawca ponosi w związku z zapewnieniem zakwaterowania i dowozu osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia do miejsca pracy powinny być doliczane do ich wynagrodzenia i w konsekwencji opodatkowane. ,,(…) zasadą powinno być, iż zleceniobiorca w razie przyjęcia …

Nasza Kancelaria DBO Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Prowadzona przez naszą Kancelarię sprawa w zakresie podatku VAT i ryzyka uszczuplenia należności budżetu państwa w obszarze tego podatku trafiła do TSUE. Naczelny Sąd Administracyjny dzięki naszym staraniom dostrzegł możliwość istnienia niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym i skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprzedaż towaru za złotówkę – akcja promocyjna, ale co z kosztami?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 października 2019 r., 0114-KDIP2-1.4010.346.2019.2.JF Zakup towaru, a następna jego sprzedaż za 1 zł netto w ramach akcji promocyjnej nie pozbawia podatnika do zaliczenia takiego wydatku jako koszt uzyskania przychodu. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że koszt zakupu jest ponoszony w celu osiągnięcia przychodu i zabezpieczenia jego źródła. …

Przelew wystarczającym dowodem zakupu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 października 2019 r., 0112-KDIL3-1.4011.227.2019.1.GM W najnowszej interpretacji podatkowej Dyrektor KIS uznał, że brak faktury przy jednoczesnym posiadaniu przez podatnika potwierdzeń dokonanych przelewów bankowych jest wystarczające do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu. Organ interpretacyjny powołał się w tym przypadku na art. 180 § 1 ordynacji podatkowej, który …

Wiążąca Informacja Stawkowa od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada br. można już występować o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej pozwalającej podatnikowi na ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla danego towaru lub usługi. Istotną różnicą pomiędzy WIS a wydawanymi do tej pory interpretacjami w tym zakresie jest fakt, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie musiał samodzielnie sklasyfikować dany towar lub usługę (w przypadku …