Reprezentacja Klienta przed organami i sądami

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i osób fizycznych. Nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam zaoferować naszym Klientom usługi prawne o najwyższej jakości czego potwierdzeniem są wygrane liczne spory sądowe oraz spory z organami podatkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą lub do kontaktu osobistego bądź telefonicznego.

Reprezentujemy Klientów przed:

wojewódzkimi sądami administracyjnymi

Naczelnym Sądem Administracyjnym

urzędami skarbowymi

izbami administracji skarbowej

urzędami celno – skarbowymi

sądami powszechnymi

Zastępstwo procesowe

przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych

Reprezentowanie klientów

w toku sporów, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i ubezpieczeń społecznych w sprawach

podatkowych

administracyjnych

gospodarczych

karno-skarbowych

handlowych

cywilnych

Reprezentowanie podmiotów w sporach przed organami podatkowymi

analiza i przygotowanie dokumentacji księgowej pod katem jej poprawności

udział w czynnościach procesowych (przesłuchaniach, oględzinach, itp.)

przygotowywanie pism procesowych (zastrzeżeń, zażaleń, odwołań, wniosków)

prowadzenie mediacji z organami podatkowymi

prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem zwrotów podatku VAT

sporządzanie wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań (pomoc de minimis)

reprezentowanie w sprawach karno-skarbowych