Odpowiedzialność członka zarządu bez wpisu do KRS

Wyrok NSA z 14.05.2019 r., II FSK 1832/17 Zgromadzenie wspólników powołało na prezesa spółki osobę, która zgodnie z KSH nie mogła nim być z uwagi na skazanie prawomocnym wyrokiem (art. 18 § 2 KSH). Sąd rejestrowy odmówił zatem wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie miało to jednak wpływu na odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki …

Zasada zaufania ponad wszystko

Wyrok NSA z 17.04.2019 r.,  I FSK 494/17 Organy podatkowe nie mogą żądać zapłaty podatku i odsetek od zaległości podatkowych jeżeli wcześniejsze stanowisko organu podczas kontroli oraz ugruntowana linia orzecznictwa, którą kierował się podatnik, wskazywały na brak obowiązki jego naliczania. Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła w 2012 r. umowę na kompleksowe utrzymanie autostrady z Generalną …

Indywidualny rachunek podatkowy

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie indywidualnych rachunków podatkowych, które miałyby obowiązywać już od stycznia 2020 r. Każdy z podatników oraz płatników otrzyma swój własny, indywidualny rachunek bankowy, za pośrednictwem którego będą wpłacać: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT, niepodatkowe należności budżetowe – na rachunki bankowe poszczególnych urzędów skarbowych. Jak podatnik …

Biała lista podatników VAT – subkonta

Ministerstwo ostatnimi czasy odniosło się do białej listy podatników i rachunków wirtualnych oraz subkont. Jak wskazuje, numery subkont nie muszą znajdować się na białej liście podatników VAT, pod warunkiem że związany z nim rachunek rozliczeniowy znajduje się w wykazie. Przypomnijmy, biała lista to wykaz podmiotów: zarejestrowanych jak podatnicy podatku VAT, do których naczelnik urzędu skarbowego …

Koniec z deklaracjami VAT

Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw przewiduje zastąpienie składanych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji o prowadzonej ewidencji VAT w postaci plików JPK_VAT jednym przekształconym plikiem JPK_VAT. Będzie on składany w takim samym terminie, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Co istotne, nie będzie konieczności dołączania …

Ceny energii – ważna informacja!

Z dniem 29 czerwca 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019r. poz. 1210) Zgodnie z jej zapisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są m.in. mikroprzedsiębiorcami …

Weryfikacja przychodów z działalności gospodarczej

Testu przedsiębiorcy jednak nie będzie. Miał on określić, kto w rzeczywistości  pracuje na własny rachunek, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Uniemożliwiłoby to korzystanie z liniowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych podmiotom prowadzącym działalność tylko dla jednego podmiotu. Skarbówka znalazła za to inny sposób na prześwietlenie samozatrudnionych, by sprawdzić czy przychody z działalności …

Ceny transferowe – nowe objaśnienia podatkowe

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne objaśnienia podatkowe dotyczące cen transferowych w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz danych porównawczych oraz sporządzania opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. Objaśnienia obejmują: porównywalność danych a ich lokalność, możliwość wykorzystania danych wewnętrznych, możliwość wykorzystania danych ofertowych, zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie …

Kara za opóźnienie nie stanowi kosztu

CIEKAWE INTERPRETACJE PODATKOWE: 1 Kara za opóźnienie nie stanowi kosztu Interpretacja Dyrektora KIS  z 17 czerwca 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.174.2019.2.MC Firma spóźniła się z dostarczeniem mebli laboratoryjnych do klienta, w konsekwencji czego odbiorca mebli zgodnie z zapisem umowy, obciążył ją karą umowną. Firma po zapłaceniu kary zdecydowała zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów twierdząc, że …

Produkcja przy współpracy podmiotów spoza SSE a zwolnienia podatkowe

Wyrok NSA z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 2016/17 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Do 2001 roku obowiązywał sztywny wskaźnik mówiący, że wartość towarów i usług nabytych poza strefą …