Wynagrodzenie za czas montażu środka trwałego poza kosztami powiększającymi jego wartość

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3571/17 Wynagrodzenie należne pracownikom za czas montażu nabytego przez spółkę środka trwałego nie podwyższa jego wartości. Sąd rozpatrywał kwestię sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń, premii oraz tzw. trzynastej pensji jakie spółka wypłaca pracownikom wykonującym montaż składników majątku, które będą …

Błędne zawiadomienie o płatności na rachunek spoza białej listy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.481.2019.2.ANK Wprowadzony wykaz podatników VAT nałożył na podatników sporo obowiązków. Jednym z nich jest konieczność zawiadomienia właściwego dla wystawcy faktury naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek bankowy niewidniejący w wykazie. Tylko gdy podatnik zrobi to w terminie 3 dni kalendarzowych będzie …

Podatek cukrowy już wkrótce

Z dniem 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. podatek cukrowy. Mechanizm podatku cukrowego będzie polegał na doliczeniu dodatkowej opłaty od słodzonych napojów – stałej i zmiennej. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej. Opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 …

Wielostronna kompensata koniecznie do podzielenia w ramach split payment

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.626.2019.1.ICz Spółki działające  w ramach międzynarodowego koncernu firm dokonują między sobą zakupów towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wzajemne regulowanie zobowiązań wobec spółek powiązanych dokonywane jest w formie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. Zdaniem organu podatkowego uczestnictwo w wielostronnej …

Pandemia koronawirusa a wykonywanie zobowiązań umowych

W obliczu stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego pandemią koronawirusa pojawia się coraz więcej wątpliwości o skuteczną realizację zaciągniętych zobowiązań umownych. Czy rozprzestrzeniający się w Polsce i na świecie koronawirus wpływa na realizację umów handlowych? Czy prawa i obowiązki wynikające z umów mogą zostać w sytuacji trwającej pandemii ograniczone? Czy możliwe jest uznanie, że pandemia koronawirusa stanowi …

Wykaz działalności objętych zakazem od 13 marca 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Rodzaj działalności objętej zakazem od 13 marca 2020 r. Zakres zakazu Przykłady podmiotów objętych ograniczeniem Działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu …

Więcej osób skorzysta z ulgi mieszkaniowej

W przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej części w ciągu 5 lat od nabycia podatnik obowiązany jest do opodatkowania sprzedaży podatkiem dochodowym. Przewidziane jest jednak zwolnienie podatkowe w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży na tzw. własne cele mieszkaniowe. Ponad rok temu został wydłużony termin na ich realizację z 2 do 3 lat. Przez własne cele …

Większy CIT gdy firmowe auto miało wypadek

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1445/19 W przypadku gdy samochód firmowy ulegnie uszkodzeniu w wyniku wypadku, podatnik ma obowiązek zaliczyć do przychodu całość odszkodowania jakie zostało mu wypłacone z polski. W kosztach z kolei musi ująć ¾ wydatków na naprawę. W takim tonie wyraził …

Powrót do zwolnienia z podatku VAT w 2020 r.

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie z podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Przy ustalaniu powyższego limitu nie uwzględnia się m.in.: kwot podatku, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium …

Nie zawsze trzeba sprawdzać białą listę

Podatnikom sporo trudności sprawia biała lista, a to nie przez jej skomplikowaną strukturę a przepisy ją regulujące. Jednym z błędnych przekonań przedsiębiorców jest domniemany obowiązek każdorazowego sprawdzania statusu swojego kontrahenta w wykazie Szefa KAS. Jednak obowiązek ten dotyczy jedynie: Płatność związana z transakcją powyżej 15 000 zł, Transakcji potwierdzonej fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego. W …