INFORMACJA

KANCELARIA DBO POLSKA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM JEST CZYNNA W GODZINACH: 21 grudnia 2019 (sobota) – 7.00-16.00 24 grudnia 2019 (Wigilia)   – NIECZYNNE 27 grudnia 2019 – 7.00-16.00 31 grudnia 2019 (Sylwester)   – 7.00-16.00

Split payment tylko tam gdzie jest obowiązkowy

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 15 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG Od listopada br. w przypadku towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT konieczne jest stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. To 150 pozycji i tylko w stosunku do nich split payment jest obowiązkowy. Tam gdzie nie jest to konieczne mechanizm podzielonej …

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Wraz z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające tzw. ulgę na złe długi – znany podatnikom mechanizm funkcjonujący w VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy podatków dochodowych będą mogli obniżyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności pieniężnych …

OBOWIĄZEK REJESTRACJI BDO Baza Danych Odpadowych

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Integralną częścią systemu jest Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami – został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły tego systemu – moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. Obowiązani do wpisu …

Wygrana przed WSA w Warszawie

w sprawie dotyczącej blokady rachunku w ramach systemu STIR Od dnia 30 kwietnia 2018 r. na żądanie Szefa Krajowej Informacji Skarbowej możliwa jest blokada rachunku bankowego w ramach systemu STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, Szef KAS może zażądać blokady rachunku bankowego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane …

Wygrana przed NSA

Opóźnienie w przeprowadzeniu badań technicznych nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia pełnego VAT. Nasza Kancelaria wygrała sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie obowiązku posiadania badań technicznych i prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku ich braku lub opóźnienia w ich uzyskaniu. NSA uznał, że badania techniczne i wpis do dowodu rejestracyjnego to wymóg jedynie …

Wyższy limit przy kosztach finansowania

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2019 r., III SA/Wa 1849/18 Zdaniem WSA stosowanie wskaźnika 30 % EBITDA do całej nadwyżki, bez pomniejszania jej o 3 mln zł fiskusa jest nieprawidłowe. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa i uznał, że: ,,(…) wydatki o charakterze finansowym, określone jako koszty finansowania dłużnego podlegają wyłączeniu …

Zakwaterowanie i dojazd zleceniobiorcy z podatkiem

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2019 r., II FSK 2724/17 NSA stwierdził, że koszty jakie zleceniodawca ponosi w związku z zapewnieniem zakwaterowania i dowozu osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia do miejsca pracy powinny być doliczane do ich wynagrodzenia i w konsekwencji opodatkowane. ,,(…) zasadą powinno być, iż zleceniobiorca w razie przyjęcia …

Nasza Kancelaria DBO Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Prowadzona przez naszą Kancelarię sprawa w zakresie podatku VAT i ryzyka uszczuplenia należności budżetu państwa w obszarze tego podatku trafiła do TSUE. Naczelny Sąd Administracyjny dzięki naszym staraniom dostrzegł możliwość istnienia niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym i skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprzedaż towaru za złotówkę – akcja promocyjna, ale co z kosztami?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 października 2019 r., 0114-KDIP2-1.4010.346.2019.2.JF Zakup towaru, a następna jego sprzedaż za 1 zł netto w ramach akcji promocyjnej nie pozbawia podatnika do zaliczenia takiego wydatku jako koszt uzyskania przychodu. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że koszt zakupu jest ponoszony w celu osiągnięcia przychodu i zabezpieczenia jego źródła. …