Skradziony towar? Co z VATem?

Jedną z nieprzyjemnych sytuacji jakie mogą przydarzyć się przedsiębiorcy jest kradzież towaru przeznaczonego na sprzedaż. Gdy to czynny podatnik podatku VAT staje się ofiarą kradzieży pojawiają się pytania natury podatkowej czy konieczna jest korekta odliczonego podatku VAT w odniesieniu do towarów, które zostały skradzione. Niedawno problem taki przydarzył się podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie …

Ozdrowieńcy z ulgą w PIT

Ministerstwo Finansów potwierdziło na Twitterze – ozdrowieńcy COVID19, którzy honorowo oddają osocze mogą skorzystać w rozliczeniu PIT z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa. Przypomnijmy, od osiągniętego dochodu można odliczyć m.in. darowizny na cele krwiodawstwa, czyli bezpłatne oddanie krwi lub składników krwi w jednostce organizacyjne realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. Jak wskazano na portalu podatki.gov.pl …

Przychód w walucie obcej – korekta według starego kursu

Spółka zajmująca się m.in. hurtową sprzedażą opon postanowiła przyznać rabat wszystkim kontrahentom, również zagranicznym, którzy uregulują należność przed ostatecznym terminem płatności. Udzielenie rabatu wiązało się jednak z obowiązkiem korekty pierwotnie wystawionej faktury. Pojawił się zatem problem, który kurs waluty obcej przyjąć. W ocenie Spółki prawidłowym byłby kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, co …

Przejazd służbowym autem do domu bez przychodu pracownika

Przejazd pracownika z domu do pracy i z pracy do domu w świetle stanowiska organów podatkowych jest przejazdem prywatnym, a gdy pracownik porusza się w celach prywatnych samochodem służbowym to pracodawca ma obowiązek naliczania mu co miesiąc zryczałtowanego przychodu. W odpowiedzi udzielonej na pytanie Rzeczpospolitej Ministerstwo Finansów odniosło się do miejsca parkowania służbowego auta, którym …

Rozliczanie kosztów podatkowych na starcie firmy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 sierpnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.447.2020.1.KR Wydatki jakie przedsiębiorca ponosi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przyczyniające się do osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów mogą być przez niego uznawane za koszty podatkowy. Co jednak jeśli przedsiębiorca otrzymał środki z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej? Czy składniki majątku …

Przekazane pracownikowi maseczki, przyłbice i rękawiczki przychodem pracownika?

Epidemia koronawirusa bez wątpienia nie sprzyja zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Tym pierwszym z uwagi na niekomfortowe warunki pracy z racji konieczności noszenia maseczek/przyłbic i rękawiczek podczas kontaktu z klientami (najbardziej dokuczliwe w branżach, w których kontakt z klientami jest nieprzerwalny), tym drugim z kolei z racji nowych wydatków na zakup środków ochronnych oraz problemów …

Wypłata dywidendy nie kreuje powstania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Wspólnicy/akcjonariusze podejmując działania o charakterze gospodarczym składające się na działalność gospodarczą, dążą do wypracowania i maksymalizacji zysku, który następnie dzielą między sobą i wypłacają w formie dywidendy. Wypłata dywidendy nie jest jednak działaniem o charakterze gospodarczym, a  raczej efektem tych działań. Wypłata dywidendy ściśle wiąże się z funkcjonowaniem spółki kapitałowej i odbywa się w zgodzie …

Obniżenie wkładu do spółki komandytowej i wypłata wynagrodzenia z tego tytułu wspólnikowi nie stanowi przychodu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. II FSK 751/18 Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 k.s.h.). Komandytariusz …