Wynagrodzenie za czas montażu środka trwałego poza kosztami powiększającymi jego wartość

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3571/17

Wynagrodzenie należne pracownikom za czas montażu nabytego przez spółkę środka trwałego nie podwyższa jego wartości. Sąd rozpatrywał kwestię sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń, premii oraz tzw. trzynastej pensji jakie spółka wypłaca pracownikom wykonującym montaż składników majątku, które będą środkami trwałymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że:

,,nie można zaliczyć do kosztów powiększających wartość środków trwałych wydatków poniesionych na wynagrodzenia własnych pracowników montujących nabyte uprzednio urządzenia.’’

W ocenie sądu powinny one zostać ujęte bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, w dacie ich wypłaty lub postanowienia do dyspozycji pracowników, a spółka nie ma obowiązku szacunkowego wydzielania wartości wynagrodzenia odpowiadająca faktycznemu zaangażowaniu pracownika w montaż środka trwałego.