Błędne zawiadomienie o płatności na rachunek spoza białej listy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.481.2019.2.ANK

Wprowadzony wykaz podatników VAT nałożył na podatników sporo obowiązków. Jednym z nich jest konieczność zawiadomienia właściwego dla wystawcy faktury naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek bankowy niewidniejący w wykazie. Tylko gdy podatnik zrobi to w terminie 3 dni kalendarzowych będzie mógł zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z najnowszych interpretacji podatkowych, będzie mógł to zrobić nawet gdy zawiadomi niewłaściwy urząd.

,,(…) w sytuacji, gdy Wnioskodawca działał z najwyższą starannością, ale z powodu błędu lub niezawinionych przez niego okoliczności, zawiadomienie zostanie przesłane w wymaganym terminie 3 dni, ale do niewłaściwego dla wystawcy faktury urzędu skarbowego, omyłka taka nie spowoduje negatywnych następstw dla podatnika.’’

Organ podatkowy powołał się m.in. na przepis wynikający z Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jeżeli organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Mimo, że regulacja ta odnosi się wprost do pism w postępowaniu podatkowym, to można ją uznać za prawidłową w odniesieniu do zawiadomień o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy.