Wielostronna kompensata koniecznie do podzielenia w ramach split payment

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.626.2019.1.ICz

Spółki działające  w ramach międzynarodowego koncernu firm dokonują między sobą zakupów towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wzajemne regulowanie zobowiązań wobec spółek powiązanych dokonywane jest w formie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. Zdaniem organu podatkowego uczestnictwo w wielostronnej kompensacie należności i zobowiązań z powiązanymi spółkami w ramach grupy kapitałowej powoduje konieczność zastosowania split paymentu.

,,(…) w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje transakcji zakupu – od podmiotu powiązanego tj. od C. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce – wyrobów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, które to transakcje przekraczają kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i reguluje zobowiązanie wobec tej spółki w formie kompensat wielostronnych, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a ust. 1a i ust. 1b ustawy (…)’’

Organ podatkowy przypomniał, że wyłączenie stosowania mechanizmu podzielonej płatności na podstawie przepisów ustawy o VAT dotyczy wyłącznie kompensaty wskazanej w art. 498 Kodeksu cywilnego.