Umowy ramowe bezpieczniejsze bez płatności gotówkowych

Interpretacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 9 grudnia 2019 r., nr DPP13.8221.195.2017.CPIJ

Zdaniem Dyrektora KIS, limit 15 tysięcy dotyczy całej umowy ramowej zawartej pomiędzy przedsiębiorcami, a nie wartości poszczególnych zamówień.

,,(…) zdaniem Szefa KAS, przez transakcję, o której mowa w art. 15d updop w związku z art. 22 uosdg, należy rozumieć umowę cywilnoprawną zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność, przy czym o przyporządkowaniu płatności do poszczególnych umów/transakcji decyduje ich cel gospodarczy i zgodny zamiar stron, a nie treść dowodów (dokumentów) księgowych. Może się zatem okazać, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat (np. w przypadku zawarcia umowy realizowanej etapami, takiej jak umowa wdrożeniowa czy umowa o roboty budowlane).’’

Tym samym, za jednorazową wartość transakcji należy uznać ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań określonych w umowie zawartej pomiędzy przedsiębiorcami lub stanowiącej sumę płatności wynikających z zawartej umowy. Bez znaczenia jest fakt, iż w samej umowie nie wskazano łącznej wysokości tych świadczeń.

W tej sytuacji uregulowania faktury VAT poniżej 15 000 zł w formie gotówkowej, w oparciu o umowę ramową, w związku z którą wartość faktur VAT przekracza 15 000 zł błędem jest zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych.