Koniec certyfikatów rezydencji zagranicznych pracowników – łatwiejsze rozliczenie cudzoziemców

Podatek dochodowy od całości dochodów obowiązany jest rozliczyć w Polsce ten, kto jest polskim rezydentem, czyli:

  1. posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Pracodawca zatrudniający zagranicznego pracownika musi zatem ustalić gdzie dany pracownik posiada rezydencję podatkową.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej Spółka, która przeprowadza odpowiednią procedurę ustalania i weryfikacji rezydencji podatkowej zleceniobiorców będących cudzoziemcami.

Dyrektor KIS potwierdził, że jeżeli Spółka otrzymuje od pracownika oświadczenie, w którym deklaruje on swój ośrodek interesów gospodarczych (lub osobistych) w Polsce w okresie wykonywania umowy zlecenia, a jednocześnie nie przedstawi zagranicznego certyfikatu rezydencji podatkowej, to Spółka ma prawo uznawać takiego pracownika za polskiego rezydenta podatkowego.

Konsekwentnie, taką samą praktykę Spółka stosuje również w przypadku braku dostarczenia przez zleceniobiorcę – polskich rezydentów – numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego. Spółka co prawda żąda od takich podatników podania tego numeru, z uwagi na nadawanie go od 2018 r. w związku z wypełnieniem obowiązku meldunkowego w Polsce przez cudzoziemca zamierzającego przebywać na terytorium Polski dłużej niż 30 dni, jednakże nie ma instrumentów prawnych by egzekwować obowiązek dostarczenia numeru PESEL przez zleceniobiorców.

Organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska Spółki również i w tym przypadku. Stwierdził, że ,,brak dostarczenia Spółce nr PESEL przez zleceniobiorców, którzy złożyli oświadczenie, że ich ośrodek interesów gospodarczych (lub osobistych) znajduje się w Polsce, pozostaje bez wpływu na uznanie ich za osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 3a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli jako rezydentów podatkowych Polski dla potrzeb podatkowych. Jak słusznie zauważył Wnioskodawca, nie ma podstaw prawnych, aby zleceniobiorcy, którzy nie dostarczyli Spółce nr PESEL byli tylko z tego powodu traktowani jako nierezydenci podatkowi w Polsce.’’

(…) Tym samym, numer PESEL nie jest w takich sytuacjach wymagany. ,,Z uwagi na trudności w uzyskaniu identyfikatorów podatkowych przez podmioty (w szczególności obcokrajowców, będących osobami nieposiadającymi miejsca zameldowania na terytorium Polski), które dodatkowo zostały spotęgowane istniejącym stanem pandemii, podobnie jak w latach ubiegłych, dopuszczona została w tym roku możliwość złożenia informacji przez płatników z wpisanymi „9999999999” w pozycji identyfikatora podatkowego dla podatnika.’’

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 maja 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.166.2021.1.KF