Zwrot kosztów używania samochodów prywatnych nie jest przychodem pracownika

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2256/18

Zdarza się, że pracodawcy zawierają z pracownikami umowy dotyczące wykorzystania ich prywatnych samochodów do celów służbowych, a pracodawca obowiązuje się do zwrotu pracownikom kosztów ich używania. Pojawia się zatem kwestia ewentualnego rozpoznania przychodu po stronie pracownika z tytułu otrzymanego ekwiwalentu. WSA w Warszawie uznał, że nie można mówić w takiej sytuacji o przychodzie, bowiem nie pojawia się po stronie pracownika korzyść majątkowa.

,,Bez wątpienia wykorzystywanie przez pracowników samochodów do wykonywania obowiązków służbowych wpisuje się w pełne (i optymalne) wykorzystanie czasu pracy i osiągnięcie przez nich wysokiej wydajności pracy (…) W przypadku wykorzystania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych za zwrotem kosztów jego używania nie jest również realizowany interes pracownika.’’

Sąd podkreślił, że zwrot takich kosztów stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majątkowego. W konsekwencji stwierdzono, że nie ma mowy o rozpoznaniu przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.