Wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku komplementariuszom spółki komandytowo-akcyjnej bez podatku

Od 1 stycznia br. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT (część spółek, których wspólnicy do 31 grudnia 2020 r. podjęły stosowną uchwałę status ten otrzymają 1 maja 2021 r.). Jak to bywa przy zmianach przepisów pojawiły się problemy natury podatkowej.

Wyrok NSA z grudnia 2020 r., którego uzasadnienie niedawno się pojawiło, mimo, że dotyczy wypłaty w trakcie roku zaliczek na poczet zysku komplementariuszom spółki komandytowo-akcyjnej, może odnosić się do spółek komandytowych, z uwagi, iż przepisy dotyczące opodatkowania komplementariuszy dotyczą obu tych spółek. 

Spór przed NSA dotyczył opodatkowania zaliczek wypłacanych komplementariuszom na poczet ich zysku w trakcie roku. Spółka stała na stanowisku, że dopiero po zakończeniu roku będzie w stanie określić rzeczywistą wielkość zysku osiągniętego przez spółkę i ile wynosi podatek wykazywany w zeznaniu rocznym CIT-8.

,,Jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza, zgodnie z art. 30a ust. 6a u.p.d.o.f., konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego S.K.A., to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 u.p.d.o.p.’’

Wówczas Spółka będzie w stanie pobrać podatek od zysku w prawidłowej wysokości. NSA przyznał jej racje: ,,ustawodawca nie wprowadził w przypadku zaliczkowej wypłaty zysku komplementariuszowi, obowiązku pobierania przez SKA zaliczek na podatek’’.

Pomimo, że wyrok dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, można go odnieść również do spółki komandytowej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2048/18