Wydatki na program stypendialny dla studentów kosztem

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.495.2019.1.PC

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w której firmy tworzą Programy Stypendialne i wypłacają stypendia studentom wybranych kierunków. W zamian za to, zyskują  odpowiednio wykwalifikowanego pracownika po zakończeniu przez niego nauki. Powstaje zatem pytanie, czy poniesione przez firmy koszty w związku z wypłatą studentom stypendiów mogą zostać odliczone jako koszty uzyskania przychodów?

Organ interpretacyjny na pytanie spółki zajmującej się produkcją okien i drzwi odpowiedział twierdząco. Wskazał, że:

,,(…) wydatki ponoszone w związku ze utworzeniem Programu Stypendialnego, a w szczególności wydatki ponoszone na wypłatę studentom stypendiów, należy uznać za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów jakim jest produkcja i sprzedaż stolarki budowlanej. Celem tych wydatków jest bowiem zapewnienie Spółce możliwości zatrudnienia kadry technicznej, niezbędnej dla dalszego funkcjonowania Wnioskodawcy na konkurencyjnym rynku. Możliwość skutecznego konkurowania z innymi podmiotami działającymi w tej samej branży co Spółka, wymaga m.in. orientacji w najnowszych trendach konstrukcyjnych czy umiejętności wykorzystania najnowszych technologii dostępnych na rynku. A zatrudniani bezpośrednio po studiach absolwenci wyższych uczelni są w taką wiedzę wyposażeni.’’

Koszty takie powinny być, zdaniem organu interpretacyjnego, potrącalne na dzień dokonania wypłaty stypendium.

Co jednak w przypadku, gdy pracownik rozwiążę umowę stypendialną przed upływem okresu, na który została zawarta? Zdaniem Dyrektora KIS, w takiej sytuacji nie ma konieczności korekty uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wypłatę stypendiów. Można zatem stwierdzić, że firma rozpozna podwójną korzyść – zyska wartościowego pracownika oraz odliczy koszty poniesione na jego edukację.