Wirtualne biuro wyklucza uzyskanie statusu podatnika VAT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1363/17

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że posiadanie wirtualnego biura pozbawia przedsiębiorcę uzyskanie statusu podatnika VAT. W ocenie sądu, podanie faktycznego adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza jest istotne m.in. dla określenia właściwości miejscowej organów podatkowych. NSA wskazał, że:

,,(…) podstawą odmowy zarejestrowania Skarżącej jako podatnika VAT, było to, że adres wskazany przez Spółkę jako adres siedziby był jedynie adresem do korespondencji i do celów rejestracji Spółki, wobec czego w żadnym zakresie nie można go utożsamiać z adresem siedziby spółki w rozumieniu art. 41 K.c. Pod adresem uprawniającym jedynie podmiot trzeci do odbioru korespondencji Spółki na pewno nie funkcjonuje żaden jej organ zarządzający oraz nie są prowadzone jakiekolwiek jej sprawy, co wyklucza możliwość uznania go za „adres siedziby” Spółki.’’