Dodatek węglowy – rozpoczął się termin składania wniosków

W dniu 12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Wskazany akt prawny stanowić ma odpowiedź na rosnące ceny ogrzewania dotykające wielu polskich gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 % węgla kamiennego.

Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o podatku węglowym jest zarówno osoba fizyczna samotnie zamieszkującą i gospodarująca, a także gospodarstwo wieloosobowe. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. W przyznawaniu dodatku węglowego nie istnieje żadne kryterium dochodowe. Składać wnioski mogą więc zarówno osoby o niskich, średnich, ale i również wysokich dochodach. Istotne jest to, że oprócz zgłoszenia wniosku, konieczne jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. W sytuacji braku zgłoszenia, dodatek węglowy nie zostanie wypłacony.

Wniosek o dodatek węglowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 12 ustawy o dodatku węglowym wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Termin na składanie wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku. Zaznaczyć należy, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Formularz jest ujednolicony dla całej Polski. Wnioski o dodatek węglowy rozpatrywane będą przez jednostki samorządu terytorialnego – t.j. wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, w zależności od miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Istnieje możliwość złożenia wskazanego wyżej wniosku zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Właściwy organ przesyła informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Czy po otrzymaniu dodatku węglowego należy zapłacić podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 52jc ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego dodatek węglowy, o którym stanowi art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wobec powyższego, na otrzymującym świadczenie nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od wypłaconej na jego rzecz kwoty. Według rekomendacji resortu klimatu, który jest odpowiedzialny za wdrożenie dodatku węglowego, pieniądze wypłacone przez gminę wcale nie muszą być przeznaczane na zakup opału. Jedynymi warunkami otrzymania 3 tys. zł od państwa jest ogrzewanie domu paliwem stałym oraz zgłoszenie do CEEB źródła ogrzewania.